Iedereen dient nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport te kunnen hebben. De minister van Sport (ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) hebben de handen ineen geslagen. Deze partijen hebben samen met tal van maatschappelijke partners het Nationaal Sportakkoord Sport verenigt Nederland (2018) afgesloten. In het Nationaal Sportakkoord staan afspraken staan om deze ambitie te realiseren. Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden, die gesloten zijn door veel verschillende partijen. De deelakkoorden richten zich op:

  1. Inclusief sport en bewegen
  2. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  3. Duurzame sportinfrastructuur
  4. Vitale aanbieders
  5. Positieve sportcultuur
  6. Topsport die inspireert

Nationaal Sportakkoord (film)

Nationaal Sportakkoord

Bekijk het filmpje over het Nationaal Sportakkoord op Youtube.

Doorvertaling naar lokaal Sportakkoord

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling van de afspraken uit het Nationale Sportakkoord naar regionale of lokale aanpakken. Om tot een regionaal of lokaal sportakkoord te komen wordt budget (€15.000) beschikbaar gesteld om procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateurs’ in te huren. Ook is er een handreiking  ontwikkeld waarin de stappen beschreven zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Als er in een gemeente een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019.
Voorwaarde voor het ontvangen van middelen voor een sportformateur of uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Sportformateurs en uitvoeringsbudget per gemeenten

In de eerste tranche hebben in totaal hebben 155 gemeenten een sportformateur aangevraagd. En hebben 19 gemeenten uitvoeringsbudget aangevraagd. Dit is verspreid over Nederland. Bekijk het kaartje om te zien om in uw gemeente een sportformateur is aangesteld of uitvoeringsbudget beschikbaar is gesteld.

Maak gebruik van beschikbare kennis voor de doorvertaling naar lokaal sportakkoord

De integrale aanpak voor sport en bewegen op de Handreiking gezonde gemeente én het wat werkt dossier ouderen en bewegen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Kenniscentrum Sport & Bewegen helpen hierbij.

Integrale aanpak sport en bewegen

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak sport en bewegen  voor verschillende doelgroepen.

Wat werkt dossier bewegen en ouderen

Het Wat werkt dossier van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVM helpt u om lokaal de afspraken uit het sportakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken voor het thema sport en bewegen bij ouderen. In het dossier vindt u ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan.

Gemeente Den-Haag van start met het lokale Sportakkoord

Gemeente Den Haag, Haagse Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en professionals uit het werkveld sport en bewegen gingen met elkaar in gesprek over sporten en bewegen in Den Haag. Alle goede ideeën zijn verwerkt in het Haags Sportakkoord. In dit akkoord komen de sportieve ambities van Den Haag tot 2022.
Bekijk de filmpjes over de stadsgesprekken met
Haagse sportverenigingen en Alle Hagenaars in beweging. De website Volksgezondheidenzorg.info geeft een overzicht van de stand van zaken van lokale sportakkoorden.

Interventies

In de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen vindt u erkende sport en beweeginterventies die u kunnen helpen bij het vorm geven van uw lokale aanpak.  Naast de database sport- en beweeginterventies vindt u op loketgezondleven.nl interventieoverzichten.  In deze interventieoverzichten kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting, zoals primair onderwijs en werk of een specifieke doelgroep, zoals ouderen en mensen met een lage sociaal economische status. Meer informatie over het kiezen van interventies en activiteiten vindt u in de Handreiking Gezonde Gemeente.