Beleidsvrijheid verschilt per Wpg taak

Beleidsvrijheid verschilt per WpgWet publieke gezondheid  taak

De beleidsvrijheid die de gemeente binnen de Wpg heeft, verschilt per taak:  

  • Jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding: taken zijn duidelijk omschreven met weinig ruimte voor eigen beleid.
  • Algemene bevorderingstaken en de ouderengezondheidszorg: er zijn kaders voor deze taken, maar er is veel gemeentelijke beleidsvrijheid. Hoe gemeenten invulling geven aan deze taken is in 2017 geëvalueerd. Er is gekeken naar inzet op gezondheidsbevordering, sociaal economische gezondheidsverschillen en preventieve ouderengezondheidszorg. Lees meer in de Kamerbrief en het rapport Landelijke Inventarisatie Lokaal Gezondheidsbeleid.

Preventiecyclus

De invulling van de algemene bevorderingstaken leggen gemeenten elke vier jaar vast in de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid volgens de Wpg (artikel 13). Aanknopingspunten hiervoor biedt de landelijk nota gezondheidsbeleid, als onderdeel van de zogenaamde preventiecyclus. De preventiecyclus is de vierjarige beleidscyclus die wordt gebruikt als basis voor het Nederlandse gezondheidsbeleid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stand van zaken volksgezondheid

Op basis van landelijk beschikbare epidemiologische gegevens brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu elke vier jaar de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) uit. Deze verkenning geeft een beeld van de staat van de volksgezondheid.

De VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. verschijnt iedere vier jaar. De eerste editie is uit 1993. De meest recente VTV verscheen in 2018. Anders dan bij voorgaande VTV’s richt de VTV-2018 zich volledig op de toekomst. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen: een Trendscenario, een magazine ’25 jaar VTV’, drie thematische verkenningen (technologie, bredere determinanten van gezondheid en zorgvraag van de toekomst), drie handelingsopties (hart- en vaatziekten en kanker, zelfstandig wonende ouderen en mentale druk bij jongeren) en een synthese.  Lees meer over de VTV 2018.

De vorige VTV dateert uit 2014. Belangrijke thema’s zijn maatschappelijke participatie, preventie in de zorg, kosten en baten van gezondheid en de rol van de burger. Over deze thema's zijn themarapporten verschenen. Meer over de VTV 2014 en de kernboodschappen voor beleid.

Er worden ook regionale VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.'s gemaakt. Bekijk hieronder het voorbeeld van de gemeente Helmond.

Voorbeeld: regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Voorbeeld: regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2016 (gemeente Helmond) heeft GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost kernboodschappen op het gebied van gezondheid uitgewerkt met lokale cijfers voor de gemeente Helmond. Ook liggen er adviezen voor de gemeente om samen met inwoners en maatschappelijke partners verder invulling te geven aan het lokale beleid. 

2. Landelijke prioriteiten in rijksnota

2. Landelijke prioriteiten in rijksnota

Aan de hand van de VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. en input van o.a. VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten, diverse ministeries, gemeenten en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en stelt de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijke nota gezondheidsbeleid vast, met de landelijke prioriteiten op het gebied van de publieke gezondheid.

In december 2015 is de kamerbrief over Landelijke nota gezondheidsbeleid verschenen. De brief is aanvullend op de vorige nota. De uitgangspunten uit de vorige nota blijven van kracht:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
  • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
  • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Om dit te bereiken is een goed stelstel van publieke gezondheid noodzakelijk. Een integrale aanpak voor de jeugd en ouderen is van belang alsmede goede informatievoorzeining (wijkprofielen). Een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten.

 "Wat prettig dat gezondheid ook in deze nota breed en positief wordt opgevat. Dit vind ik veel werkzamer waardoor de verbindingen in het sociale domein makkelijk ontstaan. Preventie als onderdeel van de taakopvatting van de professionals  van de gezondheidszorg, de verzekeraars en bij de opleiding. Dat blijven bewerkstelligen is nodig. Gelukkig ook beloofde aandacht voor het oplossen van de problemen met het samenwerken. Ik hoop ook hierbij op het ontwikkelen van een gezamenlijke taal bij preventie/ zorgprofessionals en welzijn."

Kitty van Nieuwenhuizen, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkelingen, gemeente West Maas en Waal
 

"Het terugdringen van gezondheidsverschillen is voor ons een belangrijk speerpunt. Ervaring leert dat inzet van vroege preventie loont. De verbreding naar de aanpak gezonde kinderopvang sluit daar bij aan. Hier is een mooie link te leggen met de VVE (Voor- en vroegschoolse educatie), een programma gericht op de totale ontwikkeling van het kind. In de wijk hebben we hier ervaring mee opgedaan, onder andere met JOGGJongeren Op Gezond Gewicht  (Jongeren Op Gezond Gewicht). We zien door verbreding met de leefstijlthema’s dat het effect heeft op het kind maar zeker ook op zijn omgeving (gezin en familie). "

Patricia Senden, Medewerker en coördinator unit Gezondheidsbevordering, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid Limburg

‘Alles is Gezondheid...’ is het nationale programma waarin overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Er zijn acties op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten (roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes) en bestaande acties en er is ruimte voor nieuwe acties zoals het stimuleringsprogramma voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma Alles is Gezondheid is gestart in 2014 en loopt nog door tot en met 2021.

Lees meer over de tussentijdse resultaten in het rapport 2 jaar Alles is Gezondheid, maart 2016

In het kader van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' is het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stimuleringsprogramma gestart voor de aanpak van gezondheidsachterstanden via de decentralisatie-uitkering 'Gezond in de Stad' (GIDSGezondheid In De Stad ). Het programma wordt uitgevoerd door PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.  in samenwerking met Platform31. Meer informatie vindt u op Gezondin.nu.

3. Gemeentelijke prioriteiten in lokale/regionale nota gezondheidsbeleid

De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid dat wordt verwoord in een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Dit gebeurt vaak na advies van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, op basis van lokale epidemiologische gegevens. Het is aan gemeenten zelf welke ambities en prioriteiten zij in hun nota formuleren. Omdat WpgWet publieke gezondheid  taken een sterke relatie hebben met taken uit de WmoWet maatschappelijke ondersteuning  combineert een toenemend aantal gemeenten de nota gezondheidsbeleid met het Wmo-beleidsplan. Hiermee kan het bevorderen van de participatie en de gezondheid van burgers in een kwetsbare positie versterkt worden. Ook kiezen gemeenten er soms voor een regionale nota volksgezondheid op te stellen om de gezondheid van de inwoners in een groter gebied op eenzelfde wijze te benaderen.

Op de voorbeeldenpagina vindt u een aantal inspirerende voorbeeldnota's van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Wilt u weten hoe u burgers betrekt bij het opstellen van een nota? Bekijk dan het voorbeeld van de gemeente Deventer. 

Voorbeeld: Gezondheidsbeleid in Deventer bepalen door serious gaming

De gemeente Deventer wilde het opstellen van hun gezondheidsnota niet alleen achter de pc te laten plaatsvinden en besloot om deel te nemen aan de serious game VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. In2Action. Deze game is gericht op het vergroten van samenwerking tussen lokale publieke en private partners en het bevorderen van het kennisgebruik in het beleidsontwikkelingsproces. Lees meer over de VTV In2Action in Deventer

Drie vragen aan Esther Kleine Deters

Drie vragen aan Esther Kleine Deters

Bij loketgezondleven.nl komen vaak vragen binnen over hoe je keuzes in gezondheidsbeleid richting gemeenten kunt onderbouwen. We legden deze vraag voor aan Esther Kleine Deters. Zij heeft vanuit haar functie als beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van gemeenten over lokaal gezondheidsbeleid. 
 

Hoe onderbouw je je advies?

Cijfers zijn belangrijk voor lokaal gezondheidsbeleid. We gebruiken cijfers uit verschillende gezondheidsmonitors, van onze GGD maar ook van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. De Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord presenteert de cijfers over gezondheid, leefstijl en leefomgeving gebundeld op regio-, gemeente- en wijkniveau. Onze epidemiologen maken op basis hiervan gemeenteprofielen voor alle 17 gemeenten, die ze in de vorm van een infographic aanbieden. Gemeenten zien welke cijfers opvallend zijn ten opzichte van het regionale en landelijke gemiddelde en wat ze daarmee kunnen. 
 

Welke informatie heb je nodig voor je onderbouwing?

Naast cijfers geeft ook de landelijke gezondheidsnota richting. Daarnaast is het belangrijk om de cijfers altijd in de lokale context te bekijken. Stel dat in een bepaalde gemeente de overgewichtcijfers bij kinderen ‘meevallen’ ten opzichte van landelijk of regionaal, dan betekent dit niet automatisch dat je dit onderwerp niet moet opnemen in het gezondheidsbeleid. Dit is ook afhankelijk van de ambitie van de gemeente, hoe het voorgaande beleid was en wat er al gebeurt op het gebied van overgewicht. Onze adviezen ten aanzien van speerpunten, doelgroepen en mogelijke interventies sluiten zo veel mogelijk aan op zowel de cijfers als de lokale context.
 

Hoe gebruik je Loketgezondleven als je beleidsadviezen wilt onderbouwen?

Op het Loket staat veel bruikbare informatie over het adviesproces die ik meeneem in mijn adviezen richting de gemeente. Bijvoorbeeld over doelgroep participatie, intersectorale samenwerking of integrale aanpak. Stuk voor stuk belangrijke voorwaarden om gezondheidsbeleid goed vorm te kunnen geven. Ook gebruik ik de interventiedatabase op Loketgezondleven.nl om interventies te zoeken.
 

Tip van het RIVM

Laat ook zien wat het oplevert om te investeren in een specifiek thema. Kijk eens bij 'Wat bereikt u met de inzet op seksuele gezondheid'.

4. Toezicht publieke gezondheidszorg aangepast

De IGZ houdt sinds 2013 geen toezicht meer op de volledige uitvoering van de Wet publieke gezondheid maar richt zich met name op risico’s en incidenten, bijvoorbeeld op terreinen als crises, infectieziekten en Jeugdgezondheidszorg.