De gemeente Deventer wilde het opstellen van de Gezondheidsnota niet alleen achter het bureau laten plaatsvinden. In overleg met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) besloot de gemeente daarom om deel te nemen aan de serious game VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) In2Action. Deze game is gericht op het vergroten van samenwerking tussen lokale publieke en private partners en het bevorderen van het kennisgebruik in het beleidsontwikkelingsproces. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst, opgebouwd uit een online en een real life deel, waarbij geïnteresseerden en belanghebbende partijen in de gemeente actief samen in gesprek en aan het werk gaan.

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning en de VTV In2Action

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) beschrijft de ontwikkeling van volksgezondheid in Nederland. In de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) 2014 zijn vier perspectieven op gezondheid uitgewerkt. Deze schetsen een beeld van de toekomst van de volksgezondheid, uitgaande van vier maatschappelijke opgaven: 1. Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel mogelijk beter maken 2. Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen 3. Autonomie en keuzevrijheid van de burger stimuleren en 4. De zorg betaalbaar houden.

VTV In2Action is een serious game, die is opgebouwd uit een online en een real life deel, waarbij geïnteresseerden en belanghebbende partijen in de gemeente actief samen in gesprek en aan het werk gaan. In het eerste (online) deel van de VTV In2Action wordt aan de hand van de vier VTV2014-perspectieven stilgestaan bij hoe tegen gezondheid aangekeken kan worden. In het tweede (real life) deel de groep aan de slag in de fictieve gemeente Struinen om samen het beleidsplan ‘Gezond opgroeien’ te ontwikkelen. Doel is het vergroten van samenwerking tussen verschillende lokale publieke en private partners en het bevorderen van kennisgebruik in het beleidsontwikkelingsproces.

Wensen van de wethouder

Op 27 oktober 2016 was het gemeentehuis in Deventer het decor voor VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) In2Action. Wethouder Kolkman schetste in zijn openingstoespraak dat het spelen van dit spel een mooie kans was om alle partijen bij elkaar te krijgen en gezamenlijke doelen op te stellen en te ontwikkelen. Hij noemde ook de Omgevingswet, waarin gezondheid een belangrijke plek heeft gekregen. De wethouder gaf aan dat hij na de VTV In2Action een concept actieplan verwachtte, waarin zowel de gezamenlijk gedragen doelen als de uitvoering daarvan zijn meegenomen. Dit vormt de bouwsteen voor het toekomstig gezondheidsbeleid van Deventer. 

Het spel

De VTV-game begon met een introductie van Frank den Hertog van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de VTV. Ook koppelde Frank een aantal gezondheidsgegevens en inzichten uit de Deventer nota’s terug. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat het alcoholgebruik onder mannen in Deventer relatief hoog is ten opzichte van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-regio en de rest van Nederland. Deventerse vrouwen drinken aanzienlijk minder alcohol. De prevalentie van gehoorproblemen is hoger dan in de rest van Nederland (zie o.a. gemeentelijk gezondheidsprofiel voor Deventer). De vier VTV-perspectieven vormden de basis van het VTV In2Action-spel dat door alle deelnemersgezamenlijk werd gespeeld. 

Na een inleiding van Jan Jansen (BOJAN Advies) begon het In2Action-spel. De deelnemers ontwikkelden, ieder vanuit hun eigen rol, acties om te komen tot een invulling van het gezondheidsbeleid met de titel “Gezond opgroeien 2040“ in de fictieve gemeente Struinen. Deze acties waren bijvoorbeeld gericht op het inrichten van een multifunctionele locatie (voor jongeren, religieuze partijen en ouderen), het creëren van samenhang in de buurt (waarbij mensen in actie komen, ook geïsoleerde inwoners) of gericht op meer bewegen door een fietsveilige omgeving (d.m.v. veilige fietspaden en het opknappen van fietsen). Om deze acties te kunnen realiseren moesten de deelnemers ook op zoek naar financiële samenwerkingspartners aan de verschillende tafels. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van diverse kennisbronnen zoals de sociaal demografische gegevens van de gemeente Struinen.

Er werd gespeeld in twee rondes. Tussen de rondes en aan het eind vond een evaluatie en een plenaire terugkoppeling plaats. Zeer waardevol was de aanwezigheid van verschillende maatschappelijke partners en burgers, zoals de drie jongeren van de stichting Walhalla die de rol van de Jongerenraad speelden. Zij konden het perspectief van de doelgroep (jongeren) goed verwoorden en betrekken in de ontwikkelde acties. Na een enerverende middag leidde het spel uiteindelijk tot een aantal coherente voorstellen, die met betrokkenheid van alle partijen werd ingediend bij het Struinens college van B&W. Tijdens de tweede ronde werden de voorstellen definitief gemaakt na uitgebreid overleg en afstemming tussen vertegenwoordigers van alle partijen.