Regie, coördinatie en samenwerking

Op basis van haar verantwoordelijkheden via de Wet Publieke gezondheid en de Drank- en horecawet heeft de gemeente de regierol. Zij kan relevante gemeentelijke afdelingen samen om de tafel zetten en aanvullen met andere partijen uit gezondheidszorg, sport, onderwijs en veiligheid.

Alcoholverstrekkers

Alcoholverstrekkers zijn zowel doelgroep (bijvoorbeeld van handhavingsacties) als samenwerkingspartner (bijvoorbeeld voor draagvlak) binnen alcoholbeleid. Overweeg daarom goed hoe u deze partijen wilt betrekken en voor welke overlegstructuren u hen wilt uitnodigen. 

‘Polderen’ of regie voeren?

Alcoholbeleid ontwikkelen is geen makkelijke klus. Er spelen veel belangen rondom de verstrekking en het gebruik van alcohol. Het gevaar van brede werkgroepen waarin voornamelijk gediscussieerd wordt (en niet besloten) is daarom reëel. Een werkbare aanpak is dat de gemeente de hoofdlijnen en kerndoelen benoemt en dat in kleine taakgerichte werkgroepen onderdelen van het beleid worden voorbereid.

Regionale samenwerking

In meerdere regio’s in Nederland bestaat een regionale projectstructuur voor alcoholmatiging waarin gemeenten met elkaar samenwerken. Dit is niet alleen praktisch (bijvoorbeeld het bundelen van denkkracht, het opzetten van een boa-poule) maar kan het lokale beleid bovendien versterken. Jongeren kunnen, als ze niet aan alcohol kunnen komen in de gemeente, minder makkelijk naar een gemeente gaan waar dat wel kan (waterbedeffect).

 

Financiering van alcoholbeleid

Effectief alcoholbeleid vraagt een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Kostenposten

Er is werkbudget nodig voor:

  • het projectleiderschap/coördinatiefunctie
  • het creëren van publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
  • het stelselmatig monitoren en evalueren
  • uitvoering van activiteiten zoals extra handhavingsacties, bijscholing
  • het inhuren van externe deskundigheid

Dekking van de kosten

Verschillende budgetten kunnen worden aangesproken bij de financiering van alcoholpreventie. Deze worden beheerd door verschillende partijen:  de gemeente zelf, uitvoeringsorganisaties van de gemeente zoals de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, zorgverzekeraars, onderzoeksorganisaties, ministeries en fondsen. De belangrijkste financieringsbronnen zijn:

  • Gemeentelijke budgetten voor toezicht en voor de uitvoering van de WPG en WMO.
  • De zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet.​

Globaal wordt bij universele en selectieve preventie de gemeente als financier aangesproken en bij geïndiceerde preventie de zorgverzekeraar. Voor innovatieve en onderzoeksprojecten is het soms mogelijk vaker subsidies en fondsen aan te spreken of voor dit doel vrijgemaakte gemeentelijke innovatiebudgetten.