Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal depressiebeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren.
Op deze pagina leest u welke indicatoren en instrumenten u voor de verschillende evaluatieniveaus kunt gebruiken.

Voorbeeld: evaluatie Happyles

Gemeente Den Haag heeft via een combinatie van een proces- en effectevaluatie laten onderzoeken wat het resultaat is van de integrale aanpak Happyles ter bevordering van de mentale veerkracht en preventie van depressie bij leerlingen in het VMBO. In dit project is enerziids geëvalueerd of er verandering in depressieklachten is opgetreden bij leerlingen die Happyles volgden en anderzijds is geëvalueerd of de samenwerking in de jeugdhulpketen, die onderdeel is van de integrale Happyles-aanpak, is bevorderd. Bekijk het evaluatierapport van Happyles.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

 • Afname van depressieklachten.
 • Toename van welbevinden.
 • Verandering in risicofactoren of beschermende factoren (zoals eenzaamheid of kwaliteit van leven).
 • Verbetering in gezondheid en ervaren gezondheid.
 • Veranderingen in de omgeving (aantal scholen met een vignet Gezonde School op het thema Welbevinden).
 • Afname van het aantal mensen dat thuis zit vanwege depressieve klachten.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden.

Instrumenten voor effectevaluatie en monitoring

 • Trends in voorkomen van depressieklachten en/of psychische problemen kunnen worden vastgesteld aan de hand van monitorgegevens uit de lokale Gezondheidsmonitor
 • Effecten op risicofactoren of beschermende factoren (zoals eenzaamheid of kwaliteit van leven) kunnen ook door de lokale Gezondheidsmonitor worden vastgesteld.
 • Cijfers op wijkniveau over depressie en psychische klachten (VZinfo).

Daarnaast kunt u landelijke monitorgegevens raadplegen voor trends in de psychische gezondheidstoestand van Nederlanders, en deze vergelijken met regionale of lokale monitorgegevens. Landelijke monitors die (onder andere) data verzamelen op gebied van psychische gezondheid zijn onder meer:

 • De landelijke Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Het NEMESIS-2-onderzoek. NEMESIS-2 is een groot bevolkingsonderzoek naar psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid. Het onderzoek levert veel kennis en cijfers op over de gezondheid, het welzijn en belangrijke levensgebeurtenissen van Nederlanders. Dit onderzoek richt zich op diagnoses van psychische stoornissen, waaronder depressie, volgens de DSM-IVDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) classificatie.
 • De HBSC-studie geeft inzicht in landelijke trends op gebied van gezondheid en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs. De studie bevat een apart thema ‘welbevinden en psychische problemen’.
 • via StatLine CBS kunt u landelijke trends in het voorkomen van suïcides en depressie vinden.

Bekijk ook dit rapport waarin u informatie vindt over het voorkomen van depressie en depressieve klachten:

Depressieproblematiek gemeten in Nederland: Wat verschillende databronnen zeggen over het vóórkomen van depressieproblematiek.

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie in het algemeen.