Kamerbrief over voortgang Meerjarenprogramma depressiepreventie

In de kamerbrief van 16 mei 2019 meldt staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de voortgang van het Meerjarenplan depresssiepreventie. Voor dit plan heeft de toenmalige minister Schippers van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 15 februari 2017 een deal met 19 organisaties uit de preventieve en curatieve gezondheidszorg gesloten met als doel een forse afname te realiseren van mensen met depressie in 2030 met 30 procent. Het programma heeft een looptijd van minimaal vijf jaar en richt zich op hoog risicogroepen: jongeren, jonge vrouwen (inclusief pas bevallen moeders), huisartspatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers.
Lees de Kamerbrief over de voortgang van het Meerjarenprogramma depressie (16 mei 2019).

Kamerbrief over Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (2016-2019)

In december 2015 is de kamerbrief over de Landelijke nota gezondheidsbeleid (2016-2019) verschenen. De uitgangspunten uit de vorige nota ‘Gezondheid Dichtbij’ blijven van kracht:

 • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven;
 • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg;
 • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden;
 • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid

Alles is Gezondheid...’ is het nationale programma waarin overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Het programma bouwt voort op eerder gekozen speerpunten: roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes. 
De actieplannen zijn gericht op:

 • Meer preventie in de zorg; zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid;
 • Preventie in de wijk; gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties pakken problemen aan rond wonen, werken, schulden, leren, integreren en veiligheid;
 • Preventie op school; scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners werken aan een gezonde leefstijl van jongeren;
 • Preventie op het werk; voor onder meer een gezonde leefstijl op het werk werkt de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie en maken daarvoor afspraken. Op Allesisgezondheid.nl schrijven organisaties die een pledge doen over hun activiteiten voor een gezonder en vitaler Nederland.

De actieplannen zijn gericht op:

 • Meer preventie in de zorg; zorgverleners richten zich steeds meer op het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid;
 • Preventie in de wijk; gemeenten, zorginstanties en woningcorporaties pakken problemen aan rond wonen, werken, schulden, leren, integreren en veiligheid;
 • Preventie op school; scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners werken aan een gezonde leefstijl van jongeren;
 • Preventie op het werk; voor onder meer een gezonde leefstijl op het werk werkt de overheid samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie en maken daarvoor afspraken. Op Allesisgezondheid.nl schrijven organisaties die een pledge doen over hun activiteiten voor een gezonder en vitaler Nederland.

Decentralisaties

De decentralisaties per 1-1-2015 op het gebied van jeugdzorg, participatie en WmoWet maatschappelijke ondersteuning hebben ook gevolgen voor de gemeentelijke preventietaken op het gebied van depressie. De decentralisaties bieden kansen voor een meer geïntegreerde aanpak voor psychische, sociale, fysieke, en maatschappelijke problemen die met elkaar samenhangen. In de kamerbrief ‘Evaluaties van jeugdpreventie’ van staatssecretaris  Blokhuis van het Ministerie van VWS van 8 oktober 2019 pleit hij voor meer samenhang in preventieve aanpakken en een goed samenspel tussen gemeenten en Rijk. Zie voor voorbeelden: Een integrale aanpak.

Suïcidepreventie op de agenda

Suïcidepreventie staat al jaren hoog op de politieke agenda. In vervolg op de eerdere agenda heeft de minister van VWS in overleg met partijen uit het veld een nieuwe Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021 opgesteld en deze toegelicht in de kamerbrief van 17 juli 2018. De Landelijke agenda bestaat uit een extra verruiming van middelen voor 113 Zelfmoordpreventie met specifieke aandacht voor lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele jongeren (bij deze groepen komen suïcidepogingen bijna vijf keer zoveel voor dan bij leeftijdsgenoten), kennis opbouwen vanuit het ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie onderzoeksprogramma en uitvoeren van activiteiten  gericht op de zorg, het onderwijs, de media en de sociaal-economische sector. In de genoemde kamerbrief wordt vermeld dat het aantal suïcides in de groep jongeren onder de 20 jaar in 2017 is toegenomen: van 48 suïcides in 2016 naar 81 suïcides in 2017. Naar aanleiding van deze toename heeft VWS aan 113 Zelfmoordpreventie de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. De staatssecretaris van VWS meldt in de kamerbrief van 14 oktober 2019 dat de resultaten van dit onderzoek worden verwacht in december 2019. 

Zie voor voorbeelden van lokale suïcidepreventie: Lokale aanpak suïcidepreventie.