Met communicatie over drugsbeleid kunt u onder meer het draagvlak voor uw beleid versterken bij burgers en samenwerkingspartners of invloed uitoefenen op de maatschappelijke norm op het gebied van drugsgebruik. Welke communicatiestrategieën kunt u volgen? En hoe gaat u om met de belangstelling van media voor drugs?

Communicatiestrategieën

Normatieve communicatie

Het verspreiden van de gewenste norm door bijvoorbeeld:

 • Te communiceren hoeveel jongeren geen drugs gebruiken, in plaats van hoeveel jongeren wel drugs gebruiken;
 • Voorlichting te geven gericht op niet beginnen met drugs (doelgroep 12-18 jarigen);
 • De school als middelenvrije omgeving te positioneren;
 • Een coffeeshophouder die goed de regels naleeft als voorbeeld te stellen.

Educatieve communicatie

Uitleg geven over gevolgen van drugsgebruik en het communiceren en duiden van regels door bijvoorbeeld:

 • Ouders opvoedadvies te geven over middelengebruik van hun kind;
 • Voorlichting te geven aan jongeren die een EHBO -post of politiebureau hebben bezocht vanwege een drugs gerelateerd incident;
 • Bewoners/jongeren te informeren waarom er op een bepaalde locatie een blowverbod geldt;
 • Festivalgangers te informeren dat het evenement drugsvrij is en waarom dit het geval is;
 • Op gebruikers gerichte campagnes in te zetten om te waarschuwen voor gevaarlijke uitgaansdrugs wanneer die in omloop zijn;
 • Voorlichting te geven over schadelijke gevolgen van drugs aan gebruikers die hun drugs komen testen bij een testservice.
 • Uitleg aan buurtbewoners en andere betrokkenen over nut en noodzaak van harm reduction voorzieningen. Zorg dat betrokkenen op gemakkelijke wijze eventuele klachten en overlast kunnen melden. Neem meldingen serieus en zorg dat deze vlot afgehandeld kunnen worden. Stimuleer de dialoog tussen buurtbewoners en de voorziening. 

Dreigende communicatie

Het communiceren over handhaving gericht op (potentiële) overtreders van de regels. De subjectieve pakkans kan verhoogd worden door bijvoorbeeld:

 • Te communiceren over controles in gebieden met een blowverbod en sancties die opgelegd worden wanneer een overtreding geconstateerd wordt;
 • Te communiceren over HALT-straf bij het aantreffen van drugs bij een minderjarige;
 • Te communiceren over controles en sancties bij coffeeshops;

Tips voor communicatie over drugsbeleid

Voorbeeld: Campagne Limburgse gemeenten 'Wat staat er op het spel'

Met een gezamenlijke communicatiecampagne proberen 19 Limburgse gemeenten inwoners bewust te maken van de risico’s van hennepkwekerijen in de buurt. Daarnaast roepen zij de burgers op om mee te denken met de gemeente en signalen door te geven. Onder het motto Opletten, Opschrijven, Opbellen kunnen de wijkbewoners al dan niet anoniem hun observaties melden bij de politie. Lees meer over Wat staat er op het spel.

Drugs in de media

Drugs doen het vaak goed in de media. Dat kan lastig zijn, omdat dit onderwerp al snel overmatig veel aandacht krijgt, maar die mediabelangstelling kunt u ook gebruiken om belangrijke thema's onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Dat is zinvol als u een groot publiek wilt bereiken, bijvoorbeeld om uw preventiebeleid toe te lichten of de resultaten van een lokaal onderzoek te presenteren (en om tegelijkertijd te laten zien waaraan gemeenschapsgeld is besteed).

Bedenk van tevoren welke boodschap u met een persbericht of interview naar voren wilt brengen en voor welke doelgroep deze bedoeld is. Niet elke boodschap is geschikt voor alle doelgroepen. Zo is de boodschap ‘gebruik geen drugs’ voor jongeren die al drugs gebruiken te beperkt. Bij deze groep wordt vaak de aandacht gericht op risicobeperking, een boodschap die niet geschikt is voor brede communicatie aan het algemene publiek.

Goed om te weten:

 • Krijgt u inhoudelijke vragen van journalisten? Overleg met de regionale instelling voor verslavingszorg. Deze instelling heeft kennis van jongeren, alcohol, drugs en preventie. Het Trimbos-instituut kan adviseren over een media-aanpak.
 • Wil een journalist aandacht besteden aan een onderwerp waarvan u denkt dat de impact schadelijk is? Probeer dan een alternatief aan te reiken. Buig de belangstelling voor een afzonderlijk incident om in aandacht voor uw beleid.
 • Besef dat informatie in de pers over drugs jongeren nieuwsgierig kan maken of de indruk kan wekken dat het normaal is om drugs te gebruiken. Dat kan een zoektocht naar nieuwe drugs of gebruik in de hand werken.
 • Bij ernstige gezondheidsincidenten kunt u het Trimbos-instituut informeren. Als coördinator van de landelijke Monitor Drugsincidenten (MDI) en het landelijke Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) heeft het Trimbos-instituut ervaring in het omgaan met incidenten en kan het adviseren over waarschuwingscampagnes die in samenwerking met instellingen voor verslavingszorg worden uitgevoerd.
 • Speculeer bij (ernstige) incidenten niet over mogelijke oorzaken als de feiten nog niet duidelijk zijn of als er slachtoffers betrokken zijn. Zo voorkomt u onnodige onrust.
 • Bespreek de aanpak van ernstige drugsincidenten in het driehoeksoverleg, aangevuld met deskundigen zoals de regionale instelling voor verslavingszorg.