Een integrale aanpak van overgewicht vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen, binnen en buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio, verschillende beleidsterreinen, lokale partners, de zorgsector en burgers.

Samenwerking met lokale partners

In elke fase van de beleidscyclus is de inbreng van lokale partners, zoals Jeugdgezondheidszorg, buurtsportcoaches en gezondheidsmakelaars belangrijk. Zij kennen de actuele stand van zaken en hebben zicht op knelpunten en ontwikkelingen. Lokale partners kunnen adviseren bij het kiezen van maatregelen of informatie geven over de lokale situatie en kansen.

Voorbeeld: Amsterdam bundelt krachten

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Voor de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht (een Amsterdamse vertaling van de landelijke JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -aanpak) is de inzet van velen nodig: van kinderen en ouders zelf, maar ook van professionals op scholen, in de zorg, bij welzijnsinstellingen, buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven. Met deze aanpak werkt de gemeente Amsterdam dienst- en stadsdeeloverstijgend samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Lees meer over de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

Voorbeeld: Samen in Beweging in Drimmelen

Samen in Beweging is een leefstijlinterventie in Drimmelen voor diabetespatiënten waarin tien weken lang bewegen onder begeleiding centraal staat. Meerdere lokale en regionale partijen zijn betrokken. Denk aan: gemeente, huisartsenzorggroep, zorgverzekeraar CZ, praktijkverpleegkundige, diëtist, doktersassistent, sportdocent, huisarts, fysiotherapeut, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Sportservice en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur . Lees meer over Samen bewegen in Drimmelen.

Voorbeeld: IJsselstein en Maastricht

In IJsselstein zetten behalve de welzijnsstichting en de buurtsportcoaches talloze partijen zich in voor het gezond opgroeien van kinderen door bewegen en sporten. Sportverenigingen als de dansschool en de voetbalvereniging en diverse kinderopvangcentra doen enthousiast mee met het organiseren van de olympiades. In de publieke private sector is er bijvoorbeeld een goede samenwerking met supermarkten Plus, AH en Jumbo. Zij sponsoren regelmatig activiteiten. Een familie sponsorde 500 springtouwen die aan scholen en kindercentra zijn gegeven. De serviceclubs Lions, Rotary en de Ronde Tafel sponsorden drie watertappunten.

In Maastricht maakte de gemeente een netwerkscan en een omgevingsanalyse. Ze kwamen erachter dat er al veel initiatieven waren. Maar deze initiatieven wisten het vaak niet van elkaar, iedereen liep zijn eigen pad en behaalde zijn eigen successen. De vraag die centraal stond was: ‘Hoe kunnen we deze initiatieven samen sterker maken waarbij alle partijen zich kunnen profileren en zich gewaardeerd voelen. Dan krijg je draagvlak.'

Samenwerking stimuleren

Er ontstaan de laatste jaren functies die specifiek zijn gericht op het stimuleren van samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen die zich bezighouden met preventie van overgewicht:

  • Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.
  • De leefstijlcoach verbindt verschillende disciplines als huisartsen , dietisten, gemeenten en sportclubs om te komen tot een gerichte begeleiding van mensen met overgewicht. 
  • Gezondheidsmakelaars of leefstijlmakelaars kunnen in wijken een spilfunctie innemen bij het betrekken van lokale professionals bij sport, onderwijs, welzijn en zorg.
  • Wijkverpleegkundigen kunnen vanuit de zorg een belangrijke rol spelen bij het leggen van netwerkverbindingen, bijvoorbeeld met buurtsportcoaches.
  • Ook vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen een verbindende rol spelen, bijvoorbeeld als zij tegelijkertijd buurtsportcoach zijn.

Tip: Factsheet ‘Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein’

De factsheet ‘Succesvolle samenwerking tussen organisaties uit sport en sociaal domein’ van het Oranje Fonds beschrijft de vijf succesfactoren van een goede samenwerking van organisaties uit de sport met die uit het sociale domein.

Voorbeeld: Gezondheidsmakelaar Taskforce 50+

De gezondheidsmakelaar is een 'spin in het web' die sneller met mensen, instanties en sportaanbieders in het stadsdeel schakelt dan vertegenwoordigers van die organisaties. Bovendien waarborgt een gezondheidsmakelaar de continuïteit. De gezondheidsmakelaar wordt in Tilburg ook ingezet bij verenigingen en organisaties die hun aanbod willen aanpassen. Tot slot brengt de makelaar alle sport- en beweegaanbieders in kaart, inclusief particuliere initiatieven en commerciële partijen. - Gemeente Tilburg

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking is een manier om de krachten met het bedrijfsleven te bundelen. Denk bijvoorbeeld aan (regionale) zorgverzekeraars, voedingsmiddelenfabrikanten en woningbouwcorporaties. De samenwerking met de gemeente gaat verder dan financiële ondersteuning: het inzetten van mens- en denkkracht, eigen communicatiemiddelen en netwerk zijn minstens zo waardevol. Publiek-private samenwerking is ook één van de pijlers van JOGGJongeren Op Gezond Gewicht .

Lees meer over hoe u publiek-private samenwerking aanpakt en tips voor gemeenten en sportaanbieders voor het opzetten van een publiek-private samenwerking

Meer informatie