Een voorwaarde voor integraal beleid is intersectorale samenwerking. Immers, om overgewicht effectief aan te pakken, zijn ook maatregelen op andere beleidsterreinen dan volksgezondheid nodig. Dat geldt niet alleen voor sectoren buiten de volksgezondheid, maar ook daarbinnen (verbinden van preventie met zorg). Belangrijk voor de aanpak van overgewicht zijn de sociale beleidsterreinen (onderwijs, WmoWet maatschappelijke ondersteuning , jeugd, sport en sociale zaken) en de fysieke beleidsterreinen (ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en veiligheid).

Parallelle belangen

Bij het voorbereiden en aangaan van samenwerkingsverbanden met andere beleidsterreinen is het goed om thema’s ook vanuit een ander beleidsterrein te bekijken. Zo kunt u inschatten wat gemeenschappelijke doelen kunnen zijn. Het volgende overzicht van parallelle belangen kan daarbij helpen:

tabel

Beleidsterrein Belang
Onderwijs Welzijn van leerlingen, wat zich kan uiten in minder schooluitval en betere leerprestaties.
Zorg en welzijn Vitaliteit vermindert zorgbehoefte en vergroot zelfredzaamheid.
Ruimte en wonen Gezonde en groene omgeving, hogere waarde vastgoed.
Milieu Meer lopen en fietsen, minder vervuiling.
Werk en inkomen Beter vestigingsklimaat voor bedrijven vanwege gezonde beroepsbevolking, minder verzuim, stimuleert reintegratie en minder uitkeringen.
Veiligheid Minder verkeersongevallen, gevoel van veiligheid bij burgers. Verkeersveilige situatie rondom scholen, vermindering (jeugd)criminaliteit.
Toerisme Groene en gezonde gemeente en fietsstad als marketingargument. Profileren op natuur en/ of cultuur.
Sport Maatschappelijke rol en meer sportparticipatie door verbreding en aanvulling van activiteiten buiten het sportaanbod, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor jongeren of knotshockey voor ouderen. Bevorderen van gezondheid en het meer in beweging brengen van de samenleving ( voldoen aan de beweegrichtlijnen) zijn de voornaamste doelen van lokaal sportbeleid.