Het verbinden van preventie met zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend preventieaanbod of een doorlopende preventiezorgketen. De preventie en behandeling van overgewicht vindt plaats op meerdere niveaus en wordt uitgevoerd door verschillende partijen zoals de eerstelijnszorg, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl , Jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders en scholen. En ook steeds meer door welzijnspartners. Het is wenselijk dat deze partijen afstemmen en onderling afspraken maken. De verbinding van preventie en zorg versterkt de kwaliteit en de effectiviteit van de ketenaanpak. Door preventieve activiteiten en zorgactiviteiten met elkaar te verbinden leren verschillende professionals elkaar kennen en gaan ze met elkaar samenwerken. Er kan dan een sluitende keten ontstaan, waarbij het perspectief van het kind/gezin centraal staat. Hierdoor wordt overgewicht en obesitas op tijd gesignaleerd en over de hele keten eenduidig aangepakt.

De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Verschillende partijen hebben een verantwoordelijkheid in het financieren en bekostigen van preventie- en zorgactiviteiten, waaronder de gemeente als de zorgverzekeraar. Zij gaan het gesprek met elkaar aan.

De verbinding tussen preventie met zorg gaat bijvoorbeeld over:

  • Het maken van afspraken over de signalering van kinderen met (ernstig) overgewicht door jeugdartsen of huisarts en de toeleiding naar het preventieve aanbod.
  • Het maken van afspraken tussen fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.
  • Het afstemmen van het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en thuiszorg.

Nieuw: Kind naar Gezonder Gewicht

De werkwijze 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' heet voortaan Kind naar Gezonder Gewicht.  Bekijk deze vernieuwde website waarop actuele informatie en de werkwijze voor de verschillende betrokkenen wordt aangeboden. 

Kind naar Gezonder Gewicht lokaal inzetten?

Het ‘landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ (in 2018 uitgegeven door Care for Obesity, een project van de Vrije Universiteit Amsterdam) is de basis voor de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht. Dit model is in samenwerking met acht proeftuingemeenten opgesteld en vertaald in een handreiking.  De handreiking ondersteunt stapsgewijs de praktische realisatie van een lokale variant van Kind naar Gezonder Gewicht en is bedoeld voor initiatiefnemers en projectleiders. Op de website van Kind naar Gezonder Gewicht is de handreiking te vinden, inclusief een aantal handige hulpmiddelen.

Domeinoverstijgende aanpak

Om overgewicht en obesitas bij kinderen effectief aan te pakken, is een brede domeinoverstijgende aanpak van belang. Er spelen vaak meerdere problemen, die verder reiken dan voeding, beweging en slapen. Dat betekent dat er voor passende ondersteuning en zorg verschillende uitvoerders, handelingen en financiering vanuit meerdere wetten nodig zijn. Welke wetten en mogelijkheden benut kunnen worden, is te lezen de financieringsbijlage.

NHG-Zorgmodule Leefstijl

De NHGNederlands huisartsengenootschap-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen. Naar de NHG-Zorgmodule Leefstijl Voeding.

Gecombineerde leefstijlinterventies

Een specifieke vorm van een leefstijlinterventie ontwikkeld in samenwerking met de eerstelijnszorg, is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ). De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nu drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat om SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.  Lees meer over de Gecombineerde leefstijlinterventies.

Meer informatie