De verschillende beleidsterreinen kunnen elkaar versterken door vanuit meerdere invalshoeken aan gezamenlijke doelstellingen bij te dragen. Bij elk terrein vindt u ideeën voor beleidsspeerpunten en acties die een rol spelen. Dit overzicht is niet uitputtend.

tabel

Fysiek Sociaal

Woonbeleid

Veilige en schone omgeving

Ruimtebeleid

 • Sport- en speelvoorzieningen
 • Aantrekkelijke en veilige fietspaden
 • Groenvoorziening/aanleg greenway
 • Uitzetten van wandelnetwerken
 • Normen buitenspeelruimte

Gezonde wijk

 • Sportieve wijk
 • Ontmoedigingsbeleid bij scholen voor auto’s/parkeerbeleid
 • Minder en/of stop locaties voor snack en fastfood verkoop
 • Verkeersveilige inrichting wijk
 • Wijkgerichte activiteiten ter stimulering gezonde voeding

Veiligheidsbeleid

 • Creëren veilige fietsroutes
 • Verkeersveiligheid
 • Sociale veiligheid (tegengaan criminaliteit)

Mobiliteitsbeleid

 • Voorzieningen op loop- en fietsafstand
 • Keuzemomenten

Onderwijsbeleid

 • Brede scholen/voorzieningen rond scholen
 • Beweegvriendelijke schoolpleinen
 • Beweegonderwijs aansluiten bij doelgroep
 • Lesprogramma’s gericht op sport en bewegen en gezonde voeding
 • De Gezonde Schoolkantine
 • Beschikbaarheid drinkwater
 • Monitoren overgewicht vo

Jeugdbeleid

 • Tegemoetkoming kosten om te sporten
 • Gezinsgerichte maatregelen binnen de Jeugdgezondheidszorg
 • Monitoren kinderen

Sociaal beleid

 • Stimuleren sociale cohesie
 • Stimuleren samen eten/bewegen

Zorgbeleid

 • Signaleren via verloskundigen of thuiszorg
 • Signaleren via Jeugdgezondheidszorg
 • Stimuleren actieve leefstijl

Sportbeleid

 • Accommodatiebeleid
 • Combinatiefunctionarissen en Buurtsportcoaches
 • Naschoolse sport- en beweegactiviteiten
 • Toegankelijk sport- en beweegaanbod

Integratiebeleid

Stimuleren van sportdeelname, huisvesting, taalverwerving, scholing en arbeidstoeleiding