Roken, overgewicht en psychische problemen (depressie, eenzaamheid) zijn thema’s waarbij sprake is van grote gezondheidsverschillen. Als u aan de slag wilt op deze thema’s, put dan uit de landelijk beschikbare kennis en aanpakken die u op deze pagina vindt. 

Integrale aanpak gezondheidsverschillen

Om gezondheidsachterstanden te verkleinen is het nodig dat u zich naast leefstijl ook richt op terreinen die van invloed zijn op de gezondheid van mensen: een gezonde fysieke en sociale leefomgeving, toegankelijke zorg en preventie, en maatschappelijk mee kunnen doen. Hoe u dit zogenaamde integraal werken vormgeeft, daarvoor vindt u handreikingen op zowel Loketgezondleven.nl als Gezondin.nu.  

Meer informatie over de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden vindt u op Gezondin.nu, de site van het stimuleringsprogramma Gezond in... U kunt de Gezond in… checklist gebruiken als u wilt weten hoe ver uw gemeente is met de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.

De Gezonde Wijkaanpak op Loketgezondleven.nl helpt u de integrale aanpak van gezonde leefstijl toe te passen op wijkniveau. Gebruik de aanklikbare infographic, daarmee navigeert u eenvoudig door relevante pagina’s in de Handreiking Gezonde Gemeente. 

Een succesfactor voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden is die samen met inwoners op te stellen en uit te voeren. Zij kennen de problemen in hun wijk of dorp en kunnen meedenken over oplossingen. Dat zorgt dat ze eerder bereid zijn zelf problemen aan te pakken en dat u kunt aansluiten bij hun mogelijkheden. Raadpleeg de volgende bronnen als u wilt weten hoe u kunt aansluiten bij doelgroepen:

Verleiden tot gewenst gedrag

Sociale marketing gaat over het verleiden van mensen tot gewenst gedrag met als doel positieve maatschappelijke of sociale veranderingen. Hoe verleid je mensen daartoe? Met sociale marketing kruipt u in de huid van de doelgroep en dat helpt u drijfveren te herkennen en te vertalen naar een effectieve aanpak.

 • Lees meer over sociale marketing: de basiselementen, praktijkvoorbeelden en tips en interventies.
 • Kijk voor voorbeelden ook op Gezondin.nu.

Intersectorale samenwerking is een voorwaarde

De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen vraagt om intersectorale samenwerking en gezamenlijke actie vanuit meerdere beleidsterreinen in een gemeente: volksgezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, wonen, sociale zaken en sport. 

Gezondheidsvaardigheden

Bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden is werken aan gezondheidsvaardigheden belangrijk. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden hebben gemiddeld een slechtere gezondheid, minder goede ervaringen met de zorg en maken meer kosten. Zij hebben bijvoorbeeld moeite in de communicatie met professionals, vaker te maken met ernstige medicatiefouten en meer problemen met zelfmanagement. 

Lees meer over gezondheidsvaardigheden, hoe deze van invloed zijn op de gezondheid en wat organisaties en professionals kunnen doen om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tegemoet te komen.

Overgewicht komt vaker voor bij mensen met een lagere opleiding en draagt als risicofactor bij aan grotere gezondheidsverschillen. Onderstaande informatie kan helpen als u aandacht wilt besteden aan de preventie van overgewicht.  

Gezond in…

Het Gezondin-kennisdossier Overgewicht zet de belangrijkste achtergrondinformatie en cijfers op een rij. Daarnaast biedt dit dossier u praktische handvatten en inspirerende voorbeelden. Enkele aanknopingspunten uit het dossier zijn: 

 • Zorg dat er een passend aanbod is van programma’s die vaardigheden rond gezonde voeding en bewegen bevorderen. Denk aan lesprogramma’s op scholen (zoals Lekker fit! ).
 • De rol van ouders en verzorgers is belangrijk voor een gezonde leefstijl van kinderen. Heb daarbij oog voor beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid en wees cultuursensitief. Hiervoor kunt u het Gezondin-kennisdossier Gedrag en Vaardigheden raadplegen
 • De gemeente kan de leefomgeving (school, werk of wijk) zo inrichten dat die bijdraagt aan gezond eten en bewegen. Overweeg bijvoorbeeld watertappunten op scholen, bij sportverenigingen, in parken en bij speelplekken.
 • De gemeente kan tijdige signalering van en ondersteuning bij (dreigend) overgewicht stimuleren en faciliteren. Zorg voor samenwerking tussen zorgprofessionals en dat partners (zoals GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst/JGZJeugdgezondheidszorg, huisarts, POHPraktijkondersteuner Huisartsen , ziekenhuis etc.) werken aan een ketenaanpak overgewicht.
 • Zet ook in op interventies die risicofactoren van overgewicht, zoals armoede aanpakken. Organiseer bijvoorbeeld dat er in re-integratietrajecten en budgetteringscursussen aandacht is voor gezonde voeding en bewegen. Zie bijvoorbeeld Goedkoop gezonde voeding.

Lees verder in het Kennisdossier Overgewicht.  

Factsheet Handreiking Gezonde Gemeente

Het themadeel Overgewicht van de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl helpt u op weg met de brede integrale aanpak van overgewicht. Een samenvatting leest u in deze factsheet.

Enkele concrete aanknopingspunten uit de handreiking zijn:

 • Neem als doelstelling bijvoorbeeld op dat in een aandachtswijk de knelpunten in fiets- en wandelroutes van en naar voorzieningen zijn opgelost. Lees meer over doelstellingen.
 • De interventie Armoede en gezondheid van kinderen helpt gezondheidsrisico’s die een relatie hebben met geldgebrek te signaleren, zoals te weinig bewegen en niet gezond eten. Lees meer over signaleren.

Kijk ook bij praktijkvoorbeelden en interventies

Roken is de belangrijkste te vermijden oorzaak van ziekte en sterfte. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. Onderstaande informatie kan u helpen als u aandacht wilt besteden aan de preventie van roken bij mensen met gezondheidsachterstanden.

Gezond in…

Enkele concrete aanknopingspunten uit de integrale aanpak van Roken van Gezond in...: 

 • Stimuleer dat ouders informatie krijgen over roken (denk aan de NIX 18 materialen) en opvoedingsondersteuning krijgen (bijvoorbeeld via school, CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl of JGZJeugdgezondheidszorg).
 • Als scholen activiteiten of interventies rond roken uitvoeren (eventueel in combinatie met alcohol), hebben deze meer kans van slagen als zij ouders erbij betrekken.
 • Stimuleer programma’s en lessen op scholen gericht op voorlichting en vaardigheden om niet met roken te beginnen en om meeroken te voorkomen. Eventueel in combinatie met alcohol en/of drugs. 
 • Moedig verloskundigen aan, bijvoorbeeld door een training aan te bieden, dat zij het rookgedrag van aanstaande ouders bespreekbaar maken en hen adviseren te stoppen en doorverwijzen naar (gratis) begeleiding en hulpmiddelen (bijvoorbeeld vanuit basisverzekering).   
 • Creëer mogelijkheden voor stopondersteuning in uw gemeente of wijk, met duidelijke verwijzing naar deze stopondersteuning (bijvoorbeeld de huisarts) en voorzie in (gratis) begeleiding en hulpmiddelen.
 • Heb oog voor beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid en wees cultuursensitief. Hiervoor kunt u het Gezondin-kennisdossier Gedrag en Vaardigheden raadplegen

Factsheet Handreiking Gezonde Gemeente

Het themadeel Tabak van de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl helpt u op weg met de brede integrale aanpak van tabakspreventie. Een samenvatting leest u in deze factsheet

Enkele concrete aanknopingspunten uit de handreiking zijn:

Kijk ook bij interventies

Naar meer informatie over erkende interventies

Depressie en angststoornissen zijn in Nederland één van de meest voorkomende vormen van psychische problematiek met hoge ziektelast. Psychische problemen komen vaker voor bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Vaak spelen bij hen ook problemen als stress en eenzaamheid, naast werkloosheid, schulden en een slechtere lichamelijke gezondheid. Onderstaande informatie kan u helpen als u aandacht wilt besteden aan de psychische gezondheid van mensen met gezondheidsachterstanden.

Gezond in…

Enkele concrete aanknopingspunten uit de integrale aanpak van Psychische problematiek van Gezond in...

Factsheet Handreiking Gezonde Gemeente

Het onderwerp Depressie helpt u op weg met de brede integrale aanpak van depressie. Een samenvatting leest u in deze factsheet. Enkele concrete aanknopingspunten uit de handreiking zijn:  

Kijk ook bij interventies