Veel van de aangrijpingspunten voor gezondheidsachterstanden liggen buiten het volksgezondheidsdomein. In (inter)nationale overzichtsstudies wordt vaak gesuggereerd dat interventies die naast leefstijl, ook inzetten op factoren buiten het individu, zoals woon- en werkomstandigheden, toegang tot gezondheidsinformatie en leefomgeving, meer bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen dan uitsluitend op het individu gerichte interventies. 

Brede aanpak gezondheidsverschillen kansrijk

Omdat veel risicofactoren, zoals opleiding, werk, huisvesting en inkomen, buiten het volksgezondheidsdomein liggen, is de algemene overtuiging dat maatregelen vanuit verschillende beleidsterreinen en disciplines het meest kansrijk zijn. Het is daarbij belangrijk multi-level interventies in te zetten. Dat zijn interventies die op verschillende niveaus ingrijpen: lokaal, regionaal, landelijk, bestuurlijk en uitvoerend. Niet één interventie of maatregel, maar doen wat nodig is om het probleem vanuit verschillende beleidsterreinen en disciplines aan te pakken.

Veelbelovend is het als publieke gezondheid en andere sectoren samenwerken om een gezonde omgeving te creëren en te zorgen dat voorzieningen toegankelijker zijn voor kwetsbare groepen. Het effect van dit intersectoraal werken op gezondheidsverschillen zal pas op langere termijn aantoonbaar zijn. Het meeste effect is te verwachten van een mix van activiteiten, waarmee u een gezondere leefstijl bevordert en tegelijkertijd ingrijpt in structurele factoren zoals opleiding, werk, huisvesting en inkomen.

In Nederland werken GIDSGezondheid In De Stad -gemeenten met de brede aanpak om gezondheidsverschillen terug te dringen. In artikelen op Gezondin.nu leest u de ervaringen en tips uit onder andere Smallingerland en Weststellingwerf en Amstelveen. 

Tip: kijk vanuit levensloopperspectief

SEGV zijn hardnekkig en het is complex deze verschillen aan te pakken. In de literatuur zien we dat het levensloopperspectief een potentieel effectief aangrijpingspunt kan zijn in programma’s en beleidsmaatregelen. In Denemarken maakten experts een overzicht van de kennis over beleidsmaatregelen waarvan een positief effect op gezondheidsverschillen is te verwachten[1]. Deze maatregelen liggen onder andere op het terrein van de vroege ontwikkeling van kinderen, scholing, inkomen en armoede en zorggebruik. Per terrein noemt het Deense overzicht potentieel effectieve maatregelen die aansluiten bij een levensloopbenadering. Bijvoorbeeld:

  • Bij jonge kinderen specifieke aandacht geven aan het ontwikkelen van leesvaardigheden.
  • Voor adolescenten en jongeren die beginnen in een achterstandssituatie de doorstroom/toegankelijkheid van het hoger onderwijs bevorderen.
  • Voor volwassenen zijn interventies zinvol die een gezonde werkomgeving (mentaal en fysiek) en een gezonde leefstijl bevorderen. En daarnaast maatregelen die armoede tegengaan om economische stress te voorkomen.
  • Voor ouderen kan beleid zich richten op het stimuleren van toegankelijke gezondheidszorg en begrijpelijke informatievoorziening, zodat zij zich begrepen voelen in hun zorgbehoefte.

Meer informatie

Referenties en bronnen

  1. Diderichsen F, Andersen I, Manual C. Health Inequality - determinants and policies. Department of Public Health, University of Copenhagen. 2011.