Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal sport- en beweegbeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren.

Kijk voor meer informatie over monitoring en evaluatie in de sport- en beweegsector in de beleidswijzer Sport&Bewegen (hoofdstuk 7). Op deze pagina leest u welke indicatoren en instrumenten u voor de verschillende evaluatieniveaus kunt gebruiken. Bekijk ook de monitoring en evaluatiewijzer Sport- en Beweegbeleid voor een stappenplan met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

  • Verandering in gedrag (meer bewegen).
  • Toename van de sportdeelname.
  • Toename van het aantal inwoners dat voldoet aan de nieuwe Beweegrichtlijnen.
  • Verbetering in gezondheid en ervaren gezondheid.
  • Verandering in omgeving (aantal sport- en speelplekken, Beweegvriendelijke Omgeving).
  • Verandering in factoren die gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld kennis, attitude, vaardigheden, motivatie).

Instrumenten

Om deze effecten te meten kunt u gebruikmaken van de instrumenten voor monitoring. Daarnaast kunt u gebruikmaken van verschillende soorten vragenlijsten om beweeggedrag (SQUASH vragenlijst) en Motivatie voor bewegen in kaart te brengen. De fitheid van mensen kunt u ook meten met bijvoorbeeld de Eurofittest (gericht op kinderen) of de 6 minuten hardlooptest (voor jeugd) en 6 minuten wandeltest (voor ouderen en chronisch zieken). Om de omgeving in kaart te brengen kunt u de Beweegvriendelijke Omgeving Scan uitvoeren.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden. Voor het monitoren van  beweegstimulering kunnen bijvoorbeeld de volgende instrumenten worden gebruikt:

  • KISS-monitor (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie): monitor naar sportdeelname bij sportverenigingen.
  • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-monitor: monitor naar gezondheid inwoners.
  • Het monitoren van activiteiten en interventies (frequentie, deelnemersaantal, uitval etc.).

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Lees meer over het doen van een procesevaluatie in het algemeen.