Een integrale aanpak van sport en bewegen vereist een goede samenwerking tussen meerdere partijen. Dat geldt zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Zo bundelt u de krachten van bijvoorbeeld andere gemeenten in de regio, verschillende beleidsterreinen, lokale partners, de zorgsector en burgers.

Direct naar:

Hoe vindt u geschikte samenwerkingspartners? En hoe houdt u ze betrokken? Kijk voor tips bij de algemene informatie over samenwerken aan gezondheid.

Intersectorale samenwerking sport en bewegen

Sport en bewegen zijn gebaat bij intersectorale samenwerking. Een integrale aanpak raakt namelijk aan verschillende beleidsterreinen, zoals sport, ruimtelijke ordening, verkeer, sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Het is van belang dat u deze sectoren in een vroeg stadium betrekt. En dat u voordelen en doelen van sport- en beweegbeleid vanuit hun gezichtspunt benoemt.

De decentralisaties, waarbij de gemeente een veel belangrijkere rol hebben gekregen op het gebied van zorg aan langdurig zieken en ouderen, werk en inkomen en jeugdzorg, bieden veel aanknopingspunten om sport en bewegen in te zetten voor het behalen van sociale en gezondheidsdoelstellingen. Ook de Omgevingswet vraagt een vergelijkbare werkwijze voor beleidsambtenaren Sport.

Voorbeeld: de wijk in topvorm met VIA VVV in Venlo

Met het project ‘De Wijk in Topvorm’ wil VIA VVV in Venlo kwetsbare gezinnen stimuleren gezonde keuzes te maken. Naast gezonde voeding en sport en bewegen wordt ook ingezet op mentale gezondheid bij de doelgroep. De aanpak is integraal: er is samenwerking met partners vanuit de zorg, het onderwijs en de gemeente.

De wijk in topvorm met VIA VVV is een project binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van FNO, dat bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

Verbinden preventie met zorg

Verbinding van preventie met zorg om daarmee sport en bewegen vroegtijdig in te zetten is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar gezonder gedrag te begeleiden. Samenwerking maakt het mogelijk om vroegtijdig in te spelen op gezondheidsrisico's en middelen efficiënter in te zetten. Gemeenten hebben daarbij vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaan zij het gesprek aan met zorgverzekeraar en werkgevers over financiering van de verbinding tussen preventie en zorg. In samenwerking met de eerstelijnszorg zijn gecombineerde leefstijlinterventies (GLI's) ontwikkeld, die zich richten op meer bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering. Lees meer over het verbinden van preventie en zorg.

Samenwerking met lokale partners via de buurtsportcoach

Samenwerking tussen verschillende partijen in de buurt is essentieel bij het stimuleren van sport en bewegen en de bijdrage van sport en bewegen aan maatschappelijke doelen. Er zijn lokaal verschillende functies die gericht zijn op de samenwerking tussen partijen, zoals buurtsportcoaches, soms bekend onder de naam combinatiefunctionaris en gezondheidsmakelaar. Door samen te werken met lokale partners krijgt een gemeente zicht op de actuele stand van zaken en de knelpunten en mogelijkheden lokaal. Lees meer over de buurtsportcoach.

Voorbeeld: De maatschappelijke sportcoach

Het Leger des Heils werkt in heel Nederland samen met de Stichting Life Goals. “Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen met een sportachtergrond én met affiniteit met onze doelgroep”, vertelt Wessel Schaling, landelijk coördinator van de stichting. “Zij kunnen bij ons de cursus maatschappelijk sportcoach volgen om sport in te zetten als een gepaste manier om kwetsbare doelgroepen te helpen. Vervolgens detacheren wij als organisatie veel van deze coaches. De oude buurtsportcoach heeft een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Vroeger stond hij op een pleintje met een bal om training te geven, maar tegenwoordig is de buurtsportcoach vooral een bruggenbouwer tussen verschillende organisaties in de wijk of in de stad. Daardoor komt hij als een soort kwartiermaker steeds meer in contact met partijen uit andere sectoren, zoals de zorginstellingen waar wij ook mee samenwerken.”

 

Kansen sport en bewegen in sociaal domein

De decentralisaties van langdurende zorg en jeugdzorg geeft de sportsector kansen om een rol te spelen in het sociaal domein. Buurtsportcoaches spelen een verbindende rol tussen sport- en beweegaanbieders en sectoren als (jeugd)zorg en welzijn(swerk).