Buurtsportcoaches hebben in de gemeente en wijk de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze zijn actief in het verbinden van sport en bewegen met andere sectoren, wat moet leiden tot passend sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen in hun eigen buurt. Dit gebeurt op verschillende niveaus. Sommige buurtsportcoaches organiseren en geven sport- en beweeglessen voor uiteenlopende doelgroepen. Andere buurtsportcoaches zijn vooral bezig met de verbinding van sport met zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang of het bedrijfsleven. Buurtsportcoaches zijn niet alleen netwerkers. Ze stimuleren en begeleiden ook samenwerkingsprocessen en kunnen advies geven over hoe je sport en bewegen als middel of doel kunt inzetten.

Brede impuls combinatiefuncties

Vanaf 2008 zijn op lokaal niveau combinatiefunctionarissen aangesteld om een verbinding te leggen tussen onderwijs, sport en cultuur. Vanwege het succes is deze regeling per 2012 verlengd en verbreed naar buurtsportcoaches (‘Brede impuls combinatiefuncties’), die ook de verbinding kunnen maken naar bijvoorbeeld gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze impuls valt onder het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt'. Doel van dit programma is dat mensen meer mogelijkheden krijgen om te sporten en bewegen in de eigen leefomgeving, wat uiteindelijk leidt tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl. Het programma Sport en Bewegen in de Buurt stopt eind 2018; in  het nieuwe Nationaal Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ is echter vastgesteld dat de buurtsportcoachregeling wordt voortgezet onder de naam ‘Brede regeling Combinatiefuncties’. Er zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over de invulling van de regeling.

Belangrijkste wijzigingen per 2019

De Brede Impuls Combinatiefuncties is per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties en het aantal fte wordt uitgebreid met 725 fte. De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend, dus niet meer jaarlijks. Gemeenten worden nog steeds geacht om 60% cofinanciering te organiseren. De doelstellingen zijn in overleg met stakeholders en gemeenten verbreed. Een belangrijke wijziging in de kaders van de regeling is dat van gemeenten en werkgevers wordt verwacht dat zij afspraken maken over de opleidingen en de arbeidsvoorwaarden van de buurtsportcoaches. Bij voorkeur 2% van de middelen dient beschikbaar te zijn voor opleidingen en het versterken van de kwaliteit van buurtsportcoaches.

Doelstellingen vanaf 2019:

  • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken met een inhoudelijke focus op (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren.
  • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie
  • Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten

 

Functies en profielen van de buurtsportcoach

Vanuit de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ zijn nog steeds veel buurtsportcoaches actief in het verbinden van onderwijs met sport en cultuur (vaak combinatiefunctionarissen genoemd). De afgelopen jaren zijn buurtsportcoaches echter steeds vaker actief in het sociale domein, en in andere sectoren. Lees meer over de samenwerking tussen buurtsportcoaches en wijkteams en bekijk de tipsheet over een duurzame en integrale inzet van buurtsportcoaches.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft profielen opgesteld in samenwerking met buurtsportcoaches, werkgevers en experts uit diverse werkvelden voor verschillende settings waarin de buurtsportcoach actief kan zijn, bijvoorbeeld sport of ouderenzorg. Deze profielen zijn bedoeld om buurtsportcoaches, gemeenten en andere werkgevers te inspireren. In alle profielen worden twee niveaus onderscheiden: MBO (uitvoerend) en HBOHoger Beroeps Onderwijs (HBO) (coördinerend, verbindend). Lees meer over de profielen en competenties.

Voorbeeldprofielen voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen die de verbinding maken met onderwijs vindt u op Combifuncties Onderwijs (externe link). Op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuur en Amateurkunst (LKCA) vindt u een functieomschrijving van de cultuurcoach.

Buurtsportcoaches onder regie van de gemeente

Buurtsportcoaches werken onder regie van de gemeente. Ze worden voor 40% gefinancierd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor het resterende deel moet de gemeente lokaal cofinanciering regelen. Buurtsportcoaches zijn niet altijd in dienst bij de gemeente, maar kunnen ook in dienst zijn bij bijvoorbeeld een lokale onderwijsinstelling, sportvereniging of welzijnsorganisatie. Het werkgeverschap kan ook uitbesteed worden aan een provinciale sportorganisatie.

De gemeente beslist – idealiter in samenspraak met lokale partners en op basis van een buurtscan – hoe de buurtsportcoaches worden ingezet. Bijvoorbeeld voor welke doelgroep, in welke wijk of bij welke vereniging of school. Bekijk het stappenplan voor een integrale inzet van de buurtsportcoach.

Activiteitenaanbod van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg

Ouderen  uit woonzorginstellingen die publiek zijn bij festivals waar de jeugd hun geleerde kunsten showt. Meidenavonden met dans, koken, games en sport. Ouderendagen sport en cultuur. Multisport in de wijk. Buitenspeeldag met dansworkshops op de Krajicek Playground… Dit is slechts een greep uit het activiteitenaanbod van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (SenW-LV) waarin verbinding centraal staat.

  • Verbinding tussen sport en cultuur; de buurtsportcoaches – die bij SenW-LV buurtcoaches genoemd worden – en de cultuurcoaches werken vanuit één organisatie en bundelen kennis en aanbod, zodat er ruime keus is voor alle doelgroepen die ze bedienen.
  • Verbinding met jongerenwerk; de jongerenwerkers zijn ook in dienst van SenW-LV en werken samen zodat hun bereik en waarschijnlijk ook het effect groter is.
  • Verbinding met eerstelijnszorg; voor een betere verwijzing van zorg naar beweegaanbod in de wijk, maar ook naar een workshop over gezond koken, zang of dans.
  • Maar ook verbinding met de opbouwwerkers en vrijwilligers van Woej en de wijkmanagers. Zij weten wat er leeft in de wijken en schakelen de buurtcoaches in bij vragen.

Meer informatie