Een breder doel dan alleen fitte burgers

Sport en bewegen bevorderen niet alleen de gezondheid van burgers, maar zijn ook middelen waarmee andere maatschappelijke doelen worden bereikt. Sport en bewegen dragen bij aan doelen van andere beleidsterreinen in de gemeente. Zo kan lokaal sport- en beweegbeleid een bijdrage leveren aan de doelen voor gezondheid, leefbaarheid in wijken, grotere participatie van burgers en kinderen met bijvoorbeeld overgewicht.

Verschillende beleidsterreinen

Een integrale aanpak voor sport en bewegen raakt aan verschillende beleidsterreinen naast volksgezondheid, zoals sport, ruimtelijke ordening, verkeer, sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Het is van belang dat u deze sectoren in een vroeg stadium bij het proces betrekt. En dat u voordelen en doelen van sport- en beweegbeleid vanuit hun gezichtspunt benoemt. Dat kan leiden tot een verregaande samenwerking tussen beleidsterreinen waarbij budgetten, menskracht en uiteenlopende invalshoeken bij elkaar komen. Zo kunt u meer bereiken dan ‘ieder voor zich’. Bekijk enkele voorbeelden van intersectorale samenwerking.

Parallelle belangen

Bij het voorbereiden en aangaan van samenwerkingsverbanden met andere beleidsterreinen is het goed om thema’s ook vanuit een ander beleidsterrein te bekijken. Zo kunt u inschatten wat gemeenschappelijke doelen kunnen zijn. Het volgende overzicht van parallelle belangen kan daarbij helpen:

tabel

Beleidsterrein Belangen
Onderwijs Minder schooluitval, hoger slagingspercentage.
Financiën Minder uitkeringen door betere opleiding en fittere mensen die sneller een baan vinden.
Ruimte en wonen Gezonde groene omgeving, hogere waarde vastgoed.
Milieu Meer lopen en fietsen, minder vervuiling.
Economie Beter vestigingsklimaat voor bedrijven vanwege gezonde beroepsbevolking, gezonder werknemers, minder verzuim.
Veiligheid Verkeersveilige situatie rondom scholen.
Toerisme Groene en gezonde gemeente als marketingargument. Een evenement om mensen kennis te laten maken met uw gemeente.
Sport Meer sportparticipatie door verbreding en aanvulling van taken buiten het sportaanbod, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor jongeren of knotshockey voor ouderen.

Tips: intersectorale samenwerking

Regionale samenwerking sport en bewegen

Inwoners blijven niet binnen de gemeentegrenzen. Regionale samenwerking is een manier om daarop in te spelen. Bovendien is regionale samenwerking voor relatief kleine gemeenten een manier om de krachten te bundelen. Een eerste stap is het schrijven van een regionale gezondheidsnota. De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, provinciale sportorganisatie en ROSRegionale Ondersteuningsstructuur zijn regionale organisaties die daarbij kunnen ondersteunen.

Regionale samenwerking aangepast sporten

Om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling van verschillende partijen nodig. Een samenwerkingsverband komt tot stand door met maatwerk binnen de regio bestaande structuren op lokaal niveau te verbinden en te versterken. Bij bestaande netwerken kun je denken aan sectoren, zoals zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport, sociale netwerken van de diverse decentralisaties. In aansluiting op de decentralisaties kan sporten en bewegen als kansrijk middel dienen. Nederland kent een bijna landelijk dekkende netwerk van regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een stappenplan ontwikkeld voor het opzetten en borgen van regionale samenwerking.

Meer informatie