Samenwerking preventie en zorg

Het verbinden van preventie met zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend preventieaanbod of een doorlopende preventiezorgketen. Samenwerking tussen zorg, sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar blijvend gezonder gedrag te begeleiden. Zo ontstaan er netwerken tussen eerstelijnszorg, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl , welzijnsorganisaties, sportaanbieders en scholen.

Samenwerken bevordert o.a. het vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico's en het efficiënter inzetten van middelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaat de gemeente het gesprek aan met de zorgverzekeraar(s) en werkgevers over het duurzaam financieel mogelijk maken van de verbinding preventie en zorg. Op Allesoversport.nl leest u over de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars.

NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHGNederlands huisartsengenootschap-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen.

De Zorgmodule Bewegen is een kwaliteitsinstrument en beschrijft waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van preventie moet voldoen. De module is opgesteld door  KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF.

Samenwerking zorg, sport en bewegen

Voldoende en meer bewegen kan chronische aandoeningen voorkomen en in ernst beperken. Hier liggen goede kansen voor de sport- en beweegsector als die zich weet te verbinden met de zorg. Het bevorderen van gezondheid vraagt vaak om een integrale (kader) en een sectoroverstijgende aanpak. De verbinding maken tussen de aanbieders van zorg, sport en bewegen kan soms lastig kan zijn, daarom is het belangrijk dat elke partij zijn rol in de samenwerking oppakt.

Op Allesoversport.nl vindt u de artikelen  'Wat werkt bij de opzet van lokale samenwerking tussen zorg sport en bewegen'  en   'De 3 rollen van buurtsportcoaches die samenwerken met eerstelijnszorg'.

De verbinding tussen preventie met zorg gaat bijvoorbeeld over:

  • Het maken van afspraken over de signalering van beweegarmoede door de huisarts en toeleiding naar beweegactiviteiten.
  • Het maken van afspraken tussen fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.
  • Het afstemmen van het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en thuiszorg.

Gecombineerde leefstijlinterventies

Een specifieke vorm van een leefstijlinterventie ontwikkeld in samenwerking met de eerstelijnszorg, is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ). De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nu drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat om SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren. In Wat werkt dossiers vindt u meer over Gecombineerde leefstijlinterventies.

Meer informatie