Hoe kunnen andere beleidsterreinen sport- en beweegactiviteiten als middel inzetten voor doelen op het eigen beleidsterrein? Enkele voorbeelden ter inspiratie.

Fysiek

Sociaal

Ruimtelijke ordening / Verkeer en vervoer

 • Geschikte afstand tot (openbare) voorzieningen.
 • Aanleg en onderhoud van sport- en speelveldjes.
 • Stimuleren van een beweegvriendelijke omgeving (opname in kadernota’s).
 • Verkeers- en sociaal veilige fiets- en wandelroutes naar school.
 • Vestigingsbeleid.
 • Structuurvisie.

WmoWet maatschappelijke ondersteuning , zorg en welzijn

 • Coördinatie van sport- en beweegbeleid in het kader van gezondheid (aanstellen coördinator).
 • Zorgdragen voor informatievoorziening via de media, benaderen van doelgroepen of opstarten van programma’s binnen een wijk.
 • Betrekken van zorgverleners en andere externe partijen.
 • Buurtsportcoach inzetten en/of gezamenlijk financieren.

Milieubeleid

 • Groenbeleid.
 • Ecologische zones met brede gebruiksfocus.

Sociaal beleid

 • Aanbieden sportpas voor minima.
 • Stimuleren van maatschappelijke participatie (Wmo).
 • Collectieve zorgverzekering voor minima met een vergoeding van gecombineerde leefstijlactiviteiten.

Wijkbeleid / Gezonde wijk

 • Wijkvisies/wijkplannen.
 • Wijkgerichte projecten voor leefbaarheid en sociale cohesie.
 • Sportieve wijk.
 • Vestigingsbeleid.
 • Opstellen van publiek-private samenwerking in de wijk.
 • Inrichten van ontmoetingsplekken.

Jeugdbeleid

 • Sociale Wijkteams of centra voor Jeugd en Gezin.

Ouderenbeleid

 • Wijksteunpunten met informatievoorziening.
 • Beweegaanbod dat gericht is op het behouden van mobiliteit (zoals valpreventie).
 • Tegengaan van eenzaamheid en bevorderen van participatie.

Onderwijsbeleid

(Brede) scholen, voor- en naschoolse opvang, met gezonde leefomgeving (uitdagende speelpleinen).

 

Sport- en beweegbeleid

 • Sportvoorzieningen.
 • Sportstimuleringsprojecten.
 • Naschools sportaanbod.
 • Gezonde kantine.
 • Sportparticipatie allochtone jeugd.
 • Laagdrempelig en toegankelijk sport- en beweegaanbod.
 • Aanstellen buurtsportcoach voor samenwerking tussen sport en andere sectoren (zoals zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs) en bedrijfsleven.