Op deze pagina van het Wat werkt dossier vindt u voorbeelden van de aanpak van gehoorschade.

Hanteer een geluidslimiet - Gemeente Heeze-Leende

De Gemeente Heeze-Leende heeft in haar Algemene Plaatselijke Verordening preventie van gehoorschade opgenomen. Er zijn maximale geluidsniveaus in de publieke ruimte vastgesteld en bij evenementen waarbij mechanisch versterkte muziek wordt gebruikt moet de organisatie vanaf 92 dB(A) (LAeq, gemiddeld over 15 minuten) extra maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het informeren van bezoekers over (de preventie van) gehoorschade en het plaatsen van decibeldisplays waarop bezoekers zien wat het actuele geluidsniveau is. Er moet tussen de geluidsspeakers en het publiek tenminste 2 meter vrije ruimte zijn en de organisatie moet zorgen voor gehoorbescherming met muziekfilter. Tot slot moeten er geluidsluwe ruimtes of zones worden ingericht (< 80decibel) of worden er per 2 uur minimaal 15 minuten oorpauzes ingelast.

Informeer bezoekers tijdens het uitgaan - GGD Venlo

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Venlo heeft een regionale campagne opgezet: NEET TUUUT DOUF. Aanleiding voor de campagne was een inwoner die tijdens carnaval in de stad gehoorschade had opgelopen en zich meldde in diverse media en bij de gemeenteraad. De gemeente koos voor een integrale aanpak en richtte zich met een campagne zowel op het onderwijs als de uitgaanssector (bezoekers en organisatoren). De boodschap van de campagne is: je wilt geen tuut dus bescherm je oren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep is gekozen voor het Limburgs dialect. Laat u inspireren via  http://www.neettuuutdouf.nl/ om een campagne specifiek voor uw regio te maken.

Informeer bezoekers tijdens het uitgaan - GGD Brabant-Zuidoost

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost heeft op WISH Outdoor, een festival in Beek en Donk, een snapchatfilter ingezet om bezoekers bewust te maken van het risico op gehoorschade en om te laten zien hoe ze hun gehoor kunnen beschermen. In de filter stond de boodschap “help je oren niet naar de piep” en het logo van I Love My Ears. Ook was een plaatje van oordoppen toegevoegd, dat meteen laat zien wat je kunt doen om je oren te beschermen. De snapchatfilter stond niet op zichzelf maar was onderdeel van andere activiteiten. Hierdoor zijn niet alleen de bezoekers van WISH Outdoor bereikt met de app application (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. , maar ook vrienden van degenen die de filter hebben gebruikt. Er zijn 350 foto’s met de filter gemaakt en deze zijn door 11.500 anderen bekeken. Daarnaast waren op het festival medewerkers van de GGD met ludieke activiteiten aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers om bewustwording te realiseren en om te informeren over hoe je gehoorschade kunt voorkomen.

Breng de situatie in kaart – GGD Hollands Noorden

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met gehoorschadepreventie door het maken van beleid en het creëren van een breed draagvlak voor implementatie. Zo zijn er met samenwerkingspartners beleidsstukken opgesteld en cijfers over gehoorschade zijn gepresenteerd aan betrokkenen zoals: evenementenadviseurs van GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, andere GGD’en, regionale evenementenambtenaren (OOV en AOV), ambtenaren volksgezondheid en het Algemeen Bestuur. 

Bied gehoorbescherming aan - GGD Limburg Noord

Bij de hoofdlocatie van GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Limburg Noord staat een automaat met oordoppen met muziekfilter voor burgers op de hoofdlocatie in Venlo. Ook is er sinds een maand een uitleenautomaat beschikbaar voor evenementen en schoolfeesten. Deze automaat is in deze maand twee keer aangevraagd en er zijn rond de 30 oordoppen verspreid onder de bevolking in Noord Limburg. De oordoppen met muziekfilter worden voor respectievelijk 3 en 4 euro aangeboden. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het gebruik van de oordoppen. Wel blijkt uit een pilot onder een tiental mensen dat na aankoop de oordoppen bij meerdere muziek evenementen worden gebruikt. De GGD brengt de aanwezigheid en uitleenmogelijkheden regelmatig onder de aandacht. Daarbij is speciale aandacht voor muziek evenementen, carnaval en festivals. Bij het onder de aandacht brengen van de automaat betrekt de GGD Limburg Noord intern verschillende afdelingen, zoals de afdelingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg), gezondheidsbevordering (GB Gezondheidsbevordering ), medische milieukunde (MMK), risicobeheersing en onderzoek.

Monitoren en evalueren - gemeente Eersel

Music On Payday, een klein festival in Eersel (1.000 bezoekers) verzorgde in samenwerking met de gemeente informatie over gehoorschade en de verkoop van oordoppen. Tijdens het festival zijn bezoekers met een korte digitale enquête onder andere gevraagd wat ze van het geluidsniveau vonden, of ze zelf oordoppen dragen en waar de verantwoordelijkheid volgens hen ligt als het gaat om gehoorschadepreventie.

Breng de situatie in kaart – Gehoorschade in JGZ-contactmoment voortgezet onderwijs

VeiligheidNL heeft in 2016 en 2017 in samenwerking met GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam en GGD Groningen pilots uitgezet om de Oorcheck hoortest en een risicovragenlijst in te zetten bij een aantal middelbare scholen. Oorcheck is een online test die zich specifiek richt op lawaaislechthorendheid en erkend als goed beschreven. Voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg is er een speciale versie van de Oorcheck ontwikkeld. In 2018 is de aanpak verder uitgerold waarbij VeiligheidNL met de GGD Flevoland, de GGD IJsselland en de GGD Rotterdam-Rijnmond heeft onderzocht of de Oorcheck hoortest en risicovragenlijst structureel ingezet kunnen worden tijdens de JGZ-contactmomenten in het voortgezet onderwijs. In de gemeente Lelystad is zowel de risicovragenlijst ‘Gehoor en muziek’ als de Oorcheck afgenomen in een klassikale leefstijlles.  

Hoe kan een gemeente aan de slag - Gemeente Reusel-De Mierden

Binnen de gemeente Reusel-De Mierden wordt ingezet op een integrale aanpak gericht op 1) educatie en draagvlak, 2) wet- en regelgeving en 3) handhaving. Vooruitlopend op nieuwe regels over geluid heeft de gemeente eerst gewerkt aan bewustwording en draagvlak. In een vroeg stadium is informatie gegeven aan partijen en samengewerkt met andere gemeenten. Zo heeft de gemeente vooruitlopend op de nieuwe geluidsnormen eerst geluidsmetingen laten verrichten bij horecazaken en kermissen. Hierdoor is een goede indruk verkregen van de geluidsniveaus. De uitkomsten zijn met de horecaexploitanten besproken en voor een aantal van hen is dat de aanleiding geweest om oordoppen te gaan verkopen. Ook organiseerde de gemeente een workshop voor vergunningsverleners en toezichthouders om hen inzicht te geven in het belang van maatregelen om gehoorschade te beperken en waar ze op moeten letten. Verder maakt de gemeente deel uit van een regionale werkgroep samen met de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Vanuit deze samenwerking zijn er in de regio pilots gedaan en is ervaring opgedaan met maatregelen op evenementen om gehoorschade te voorkomen. Ook is er tijdens een aantal bijeenkomsten met gemeenten in de regio aandacht gevraagd voor de preventie van gehoorschade.