Gebruik de onderstaande instrumenten voor het monitoren en evalueren van uw integrale aanpak in de wijk of gemeente. Er zijn verschillende instrumenten voor een procesevaluatie, effectevaluatie en monitoring. Voor u begint, is het verstandig om het stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak? te doorlopen zodat u geen mogelijkheden om te evalueren mist.

Stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak?

De stappen uit het stappenplan Hoe evalueer ik mijn (integrale) aanpak? helpen u bij het opstellen van een evaluatieplan. Het is belangrijk om juist aan het begin keuzes over evalueren te maken. Zo voorkomt u dat u achteraf gezien mogelijkheden voor evalueren heeft gemist.

Instrumenten procesevaluatie

Responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA)

Responsieve evaluatie van Integrale Actie (RIA) is een methode om inzicht te verwerven in de mate van steun en draagvlak van betrokken stakeholders en beleidsuitvoerders bij een integrale aanpak of beleid (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2014). Bekijk ook de casus van de Gezonde Stad.

Tijdlijnmethode

De tijdlijnmethode is een hulpmiddel voor (tussentijdse) evaluatie. Het helpt om de belangrijkste gebeurtenissen en invloeden van de werkzaamheden of van het project in de tijd te ordenen en inzichtelijk te maken (Kenniscentrum Sport, 2016).

Coordinated Action Checklist

De Coordinated Action Checklist is een instrument om de samenwerking binnen een netwerk te evalueren. Dit gebeurt op verschillende dimensies, zoals geschiktheid van de partners, taakdimensie, relatiedimensie, profilering en groeidimensie. De checklist is bedoeld om de discussie op gang te brengen en daarmee de samenwerking te faciliteren. Gebruik ook de scorelijst om de checklists te scoren (Wageningen Universiteit, 2010).

Checklist effectieve intersectorale samenwerking rondom de gezonde wijk

De Checklist effectieve intersectorale samenwerking rondom de gezonde wijk helpt om bestaande intersectorale samenwerking te toetsen aan de hand van 25 bevorderende factoren over verwachtingen, samenstelling, financiering, inzet, structuur, communicatie en resultaat (TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ), 2012).

Instrumenten effectevaluatie

Checklist effectonderzoek

De Checklist effectonderzoek helpt om stapsgewijs te komen tot een onderzoeksopzet, zodat het uitvoeren van het onderzoek makkelijker verloopt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2010).

Effectenarena

De Effectenarena is gericht op het gezamenlijk doordenken van de belangrijkste effecten van een project. In de praktijk wordt het ook veel gebruikt om achteraf te reconstrueren hoe een interventie is verlopen en wat hiervan de effecten zijn volgens betrokkenen (SEV, 2007).

Social Return on Investement (SROI)

 

Social Return on Investement (SROI) is een methode om inzicht krijgen in de verhouding tussen de totale investering (kosten) en de gerealiseerde of te verwachten maatschappelijke effecten (baten). Het resultaat is het maatschappelijk rendement van een investering of interventie.

Intersectorale kosten en baten (IKB) van preventieve interventies

De handleiding Intersectorale kosten en baten (IKB) van preventieve interventies helpt bij het inzichtelijk maken van deze zogenaamde ‘intersectorale kosten en baten’ (IKB) van preventie. Veel preventieve interventies hebben kosten of baten tot gevolg in andere sectoren, zoals justitie en onderwijs. Zo krijgt u een completer beeld van de kosten en baten van preventie (Maastricht University, 2014).

Instrumenten monitoring

Reflectietool lokaal sportakkoord

Met de digitale reflectietool van het Kenniscentrum Sport en Bewegen krijgt u eenvoudig inzicht in de voortgang van uw lokale sportakkoord. De deelnemers vullen een online checklist in over vier categorieën: verbindend, presteren, borging en veerkrachtig. De uitkomsten worden overzichtelijk getoond op een dashboard.  De uitkomsten helpen om de samenwerking en de resultaten te verbeteren.
 

Checklist 'Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak'

De Checklist 'Waar staat onze gemeente met de integrale aanpak' is een instrument waarmee u in kaart kunt brengen welke stappen er in uw gemeente al zijn gezet. Maar ook om te zien welke aspecten nog versterkt kunnen worden om te komen tot een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden (Gezond In…, Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. ) 2016).

Checklist voor Integraal GezondheidsBeleid (IGB)

De Checklist voor Integraal GezondheidsBeleid (IGB)  heeft als doel de weerslag van lokaal integraal gezondheidsbeleid (IGB) in gemeentelijke beleidsnota’s te inventariseren. Het is primair bedoeld voor wetenschappelijk gebruik door onderzoekers van het beleid, zoals gezondheidswetenschappers. De informatie die het instrument oplevert, kan ook bruikbaar zijn voor beleidsmakers en beleidsuitvoerders (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2014).

Maturity Model Health in All Policies (MM-HIAP)

Het Maturity Model Health in All Policies (MM-HIAP) laat aan de hand van zes fasen zien hoe volwassen gemeenten of provincies zijn in het opzetten en uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid (IGB). Op basis hiervan wordt gekeken of ze kunnen doorgroeien naar een volgende fase (sturen op bewustwording, personen, processen, resultaten of continue verbetering) (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 2014). Bekijk ook de praktische toepassing van het model op Brabantse aspectbeleid gezondheid en het RIVM-rapport over Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden (RIVM, 2010).