Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Mogelijke indicatoren, afhankelijk van het doel van de procesevaluatie, zijn:

  • De samenwerking met externe partijen, afdelingen of beleidsterreinen.
  • De uitvoering van het programma of beleid.
  • De ervaringen van samenwerkingspartners en doelgroepen.
  • Mogelijke externe factoren die invloed kunnen hebben op het programma of beleid.

Procesevaluaties kunnen uitgevoerd worden door middel van interviews of focusgroepgesprekken. Ook kunt u verschillende instrumenten gebruiken.

Tip: Instrumenten voor monitoren en evalueren

Bekijk de instrumenten voor een procesevaluatie, zoals de Tijdlijnmethode en Checklist Coordinated Action. 

Voorbeeld: ‘Gewoon Gezond Gewicht’ goed op dreef

Begin 2015 zijn vijf gemeenten in de regio Apeldoorn gestart met het programma Gewoon Gezond Gewicht (JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst )). Zij hebben een breed scala aan activiteiten opgestart om het gezond gewicht bij kinderen en jongeren te stimuleren. Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft de activiteiten en resultaten van 2015 in kaart gebracht. Deze procesevaluatie laat zien dat gemeenten goed op weg zijn om hun doelstellingen te behalen. Ook de succes- en verbeterpunten zijn in kaart gebracht, wat gemeenten de mogelijkheid geeft om bij te sturen en nog effectiever te worden. De tussentijdse resultaten zijn afzonderlijk beschreven voor de gemeenten ApeldoornBrummenHattemLochem en Voorst.

Voorbeeld: Beleef Mee; activering bijstandsgerechtigden

Beleef Mee is een leefstijlprogramma dat ontwikkeld is vanuit gemeente Apeldoorn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In (de pilot van) een half jaar volgen deelnemers in groepsverband een programma van fysieke trainingen en voedingslessen. De hoofddoelstelling van Beleef Mee is het verbeteren van het zelfstandig functioneren en vergroten van de participatie aan het maatschappelijk verkeer. Halverwege het programma van Beleef Mee heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid een procesevaluatie uitgevoerd om succes- en knelpunten van Beleef Mee in kaart te brengen. Het opbouwen van een vertrouwensband en herstel in vertrouwen kweken, worden door fysiotherapeuten genoemd als belangrijkste succesfactoren om deelnemers te kunnen helpen. Deelnemers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt lijken geholpen te worden bij het krijgen van meer zelfvertrouwen en het verbeteren van het sociaal functioneren.

Voorbeeld: Evalueren van samenwerking

Gemeenten Bronckhorst en Doetinchem ontwikkelden de pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen. Het doel hiervan is om cliënten snel en laagdrempelig hulp te bieden. Dit kan door de samenwerking van huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams. Zo wordt ook de doorstroming naar tweedelijnszorg verminderd. Daarbij wordt de cliënt aangemoedigd om oplossingen in zijn omgeving te zoeken. Met behulp van een procesevaluatie heeft het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid de samenwerking geëvalueerd.