De Gezonde Wijkaanpak kent vele vormen. Bekijk de verschillende voorbeelden van de Gezonde Wijkaanpak en ontdek welke aanpak werkt voor uw gemeente.

Integrale wijkaanpak Goes bezig

Met een integrale wijkaanpak werkt de gemeente Goes aan de ervaren gezondheid van gezinnen in kwetsbare situaties. Centraal staat het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’. Deelnemers ervaren na het project onder meer een betere gezondheid en zijn meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Meerdere gezinnen zijn uitgegroeid tot ambassadeurs van het project. Bekijk de video over de werkwijze en lees meer over het project op de website van FNO.  
 

Wijkgericht gezondheidsprogramma in Deventer

Voorstad Beweegt is een wijkgericht gezondheidsprogramma dat van september 2016 tot december 2019, met financiering van FNO, is uitgevoerd in de wijk Voorstad in Deventer. Een project waarin is uitgegaan van de kracht van inwoners zelf, aansluitend bij wat er al is en de behoeften van mensen die in de wijk wonen. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst IJsselland was trekker van het project en het (evaluatie)onderzoek. In deze video ziet u wat de aanpak van Voorstad Beweegt heeft opgeleverd en wat de wensen zijn van de betrokkenen voor de toekomst.

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht

In Amsterdam hebben 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Om gezond op te kunnen opgroeien hebben kinderen de inzet van iedereen nodig. Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen, zoals professionals in het onderwijs, de zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs en bedrijven aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. In de aanpak werken ze o.a. met de erkende interventies: Gezond Kopen, Gezond Koken en Jump-in. De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen. Het geschatte percentage overgewicht en obesitas onder kinderen tussen 2 en 18 jaar daalde van 21% in 2012 naar 18,7% in 2017. Sinds 2016 (18,0%) lijkt de daling echter te stagneren.

Gezonde wijk Amersfoort

De Gezonde Wijk is in Amersfoort gestart in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid met als doel een betere verbinding tussen zorg en welzijn. De coördinatie van het programma ligt bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  regio Utrecht. Het resultaat is dat zorg- en welzijnprofessionals elkaar beter vinden, specifieke gezondheidsproblemen in de wijk beter in beeld zijn en dat er meer aandacht is hoe deze problemen te voorkomen en/of beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden. De komende jaren breidt de Gezonde Wijk zich stapsgewijs uit naar alle 9 wijken van de stad. Extra aandacht gaat uit naar het betrekken van inwoners, verbeteren van integrale samenwerking (o.a. met werk en inkomen) en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Lees meer over de Gezonde Wijkaanpak in Amersfoort. Over het evalueren van de aanpak verscheen een interview op Gezond In

Proeftuin Ruwaard in Oss

Proeftuin Ruwaard is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars VGZ en CZ, de gemeente Oss, zorgaanbieders van wonen, welzijn, preventie en arbeidsintegratie en wijkbewoners zelf. Samen richten zij zich in de wijk Ruwaard op het creëren van een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. De aanpak is gestart als zogenoemde ‘Proeftuinregio’ vanuit gesprekken tussen een wethouder en een bestuurder van een verpleeg- en verzorgingsinstelling. Hier zijn gaandeweg steeds meer in Ruwaard werkende partijen bij betrokken. Welzijn speelt een belangrijke rol.De aanpak wordt nu overgezet naar Schadewijk,  een tweede wijk met veel gezondheidsproblemen.

Samen werken aan een gezonde omgeving in Zaanstad

De gemeente Zaanstad werkt met de wijkgerichte JOGG-aanpak aan een gezonde leefomgeving voor kinderen en hun ouders. Zoveel mogelijk professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven worden gestimuleerd om vanuit hun rol hieraan bij te dragen. Dit gebeurt onder meer door professionals in gezondheidsnetwerken te verbinden, gratis cursussen aan te bieden aan kinderen en ouders over gezonde leefstijl en wijkbewoners door middel van een financiële bijdrage te stimuleren zelf een gezonde activiteit te organiseren. Ook zijn vijf centrale zorgverleners aangesteld. Dit zijn jeugdverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de aanpak van overgewicht.

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

De gemeente Haarlem, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk zetten met een intensieve wijkaanpak in op een rookvrij Haarlem-Oost. In Haarlem-Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. Lees meer over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost.

Wijkverbetering Selwerd in Groningen

In de wijk Selwerd in Groningen werken bewoners, overheid, corporaties en zorgprofessionals met een brede blik op de hele wijk aan gezondheidswinst voor bewoners. Er komt duurzamer openbaar vervoer, meer groen in de wijk, duurzame woningen, fijne ontmoetingsplekken voor jong én oud en wijkbewoners worden gestimuleerd om zoveel mogelijk duurzaam, gezond en lokaal voedsel te eten. Lees meer in het wijkvernieuwingsplan en bekijk het huis-aan huis verspreide koersdocument.

De Versnelling van Overvecht

In de wijk Overvecht in Utrecht hebben bewoners, wijkprofessionals en de gemeente samen een plan gemaakt voor hun wijk: de Versnelling van Overvecht. In dit plan staan gezondheid, veiligheid, burgerkracht en samenwerking centraal. Gezondheidswinst wordt geboekt door bewoners te blijven stimuleren om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te kiezen, de jeugdgezondheidszorg te versterken en door een betere samenwerking van de wijkpartners.

Zwolle Gezonde Stad

Zwolle Gezonde Stad is een lokale, wijkgerichte aanpak gericht op het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze. De gemeente Zwolle heeft de regie en werkt samen met lokale partners uit het onderwijs, bedrijfsleven, sport, gezondheidszorg en welzijn en de media. Aanvankelijk richtte Zwolle Gezonde Stad zich op preventie van overgewicht onder de jeugd in twee aandachtswijken, maar is verbreed naar ouderen. Aan de centrale thema’s bewegen en voeding is alcoholpreventie toegevoegd en het aantal aandachtswijken is uitgebreid. Zwolle Gezonde Stad blijft zich in de komende periode (2017-2021) richten op de sporen: Gezond Gedrag, Gezonde Omgeving en Goede verbinding van preventie en Zorg.

Kans voor de Veenkoloniën

Het doel van het programma Kans voor de Veenkoloniën is om in acht jaar (2015 - 2023) de gezondheidsverschillen in de regio te verkleinen en de leefsituatie van de 475.000 inwoners duurzaam te verbeteren. Het programma gaat uit van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Focus ligt niet alleen op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc. Lees meer over Kans voor de Veenkoloniën.