In de meeste gemeenten is de toegang tot zorg geregeld via een sociaal wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team. Daarbij hebben gemeenten de keuze tussen een handelend team en een verwijzend team. Wat zijn de verschillen?

Een handelend team

Een handelend team bestaat uit medewerkers die veel zorg zelf kunnen verlenen. Zij zijn afkomstig van partijen zoals GGZGeestelijke gezondheidszorg (mental health care)-jeugd, jongerenwerk en maatschappelijk werk. Zij worden ingeschakeld vanuit alle niveaus (basis-, preventieve- en maatwerkvoorzieningen) en er is sprake van op- en afschaling. Als het team zelf geen hulp kan bieden, worden afspraken gemaakt over maatwerkvoorzieningen. 

Belangrijkste voordeel: een handelend team kan sneller en laagdrempeliger hulp verlenen dan een verwijzend team.

Figuur: Toegang tot zorg met uitvoerend team

Figuur: Toegang tot zorg met een uitvoerend team (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)


Een jeugdteam kan snel schakelen

Sommige gemeenten kiezen voor een jeugdteam, dat bijvoorbeeld is samengesteld uit medewerkers van de JGZJeugdgezondheidszorg en Jeugdhulp. Dat maakt het mogelijk om snel te schakelen. Als jeugdhulpmedewerkers op bezoek bij een gezin opvoedproblemen signaleren of bijvoorbeeld een kind dat slecht ziet, kunnen zij snel een JGZ Jeugdgezondheidszorg-collega inschakelen. En andersom: als een ouder met kind bij de jeugdverpleegkundige komt, kan zij zo nodig direct een jeugdhulpmedewerker erbij betrekken.

Een verwijzend team

Gemeenten die meer op afstand van inhoudelijke zorg willen blijven, kiezen vaak voor een verwijzend team. Het lokale team bestaat in dat geval uit medewerkers die niet zelf zorg verlenen. Zij beoordelen of een hulpvraag thuishoort in basis-, preventie- dan wel maatwerkvoorzieningen en verwijzen vervolgens door. Het team fungeert daardoor meer als doorgeefluik en beschikkingenloket. Afschalen gaat ook vaak via dit team, maar soms rechtstreeks. 

Belangrijkste voordeel: een verwijzend team kan direct de juiste vorm van zorg inzetten zonder het eerst zelf te proberen op een mogelijk te laag niveau.

Figuur: Toegang tot zorg met een verwijzend team

Figuur: Toegang tot zorg met een verwijzend team (RIVM)