Samenwerken in netwerken met organisaties uit verschillende systemen is complex. Je krijgt te maken met verschillende organisatiebelangen en verwachtingen, een andere taal, en (financiële) kaders waarbinnen organisaties zich moeten bewegen. Het is dan ook van belang om continu te investeren in het netwerk.

 

Vormgeven van samenwerking in netwerken

  • Baseer een samenwerkingsnetwerk op basis van het doel wat je wil bereiken. Samenwerken in netwerken is een middel, geen doel op zichzelf. Houd dit doel gedurende de samenwerking in het oog. Dit kan door periodieke evaluatiemomenten in te plannen, maar ook door een programmamanager aan te stellen die de rode draad van de samenwerking bewaakt.
  • Betrek tijdig de partners die nodig zijn om het doel te bereiken. Afstemmen met veel partners kost meer tijd, het later meenemen van nieuwe partners kost ook tijd.
  • Houd rekening met de tijd die het kan kosten om de benodigde capaciteit en financiering te regelen. Zoek eventueel naar gezamenlijke financiering. 
  • Maak afspraken over de verantwoordelijkheden, rollen, taken, tijdsbesteding en geld. Hiervoor zijn soms samenwerkingsovereenkomsten en convenanten nodig. Communiceer ook helder wat buiten de samenwerking valt.
  • Creëer en behoud draagvlak van de betrokken partners en intern in de organisaties van de partners

Wilt u ook weten hoe u succesvol kunt samenwerken met andere sectoren om de gezondheid van uw inwoners te verbeteren?  U kunt dit doen aan de hand van 7 praktische aanbevelingen. De aanbevelingen zijn gemaakt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met 14 andere Europese landen.

Bekijk de aanbevelingen voor samenwerking om gezondheid te bevorderen 

 

Samenwerking onderhouden en bijsturen waar nodig

Om de samenwerking in de wijkaanpak ook voor de langere termijn te onderhouden, is het van belang interactie te stimuleren en regelmatig op het proces te reflecteren.  Zo speelt u in op knelpunten en leert u van successen.

  • Onderhoud de samenwerking door het stimuleren van interactie. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en werkbezoeken, een gezamenlijke nieuwsbrief, inzet van social media of door aan te sluiten bij elkaars overleggen.
  • Bespreek de resultaten en voortgang van de samenwerking met de partners. Het kan helpen om een onafhankelijke partij in te zetten om deze procesevaluatie te bespreken met de partners.
  • Hoe duidelijker de rollen van de samenwerkingspartners vooraf worden gecommuniceerd, hoe beter u hier op kunt reflecteren.

Tip: Materialen voor samenwerken

Samenwerken met de eerste lijn aan (wijkgerichte) preventie vraagt om een goede aanpak. Voor elk van de stappen uit de Gezonde Wijkaanpak zijn er bruikbare materialen om samen te werken met de eerstelijnszorg.

Voorbeeld: Evalueren van samenwerking

Vanuit de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem is de pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen ontwikkeld. Het doel hiervan is om via samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams cliënten laagdrempelig en snel de benodigde hulp te kunnen bieden. Dit kan hulp zijn vanuit zorg en/of vanuit welzijn. Het doel is ook om zo erger te voorkomen en doorstroming naar 2e lijns zorg te verminderen. De cliënt wordt daarbij gestimuleerd oplossingen in zijn omgeving te zoeken. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft door middel van een procesevaluatie de samenwerking geëvalueerd en succes- en knelpunten in kaart gebracht. Lees meer over de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking in het evaluatierapport.