In het hele land doen gemeenten ervaring op met burgerparticipatie. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, van ambassadeurs en burgerpanels tot themabijeenkomsten en verkiezingen. Welke lessen hebben zij daaruit getrokken?

Zaltbommel: beweegtuin

"Via de Buurtsportcoach kwam ik in contact met senioren die een beweegtuin wilden. Ik heb een plan opgesteld, onderbouwd met lokale gezondheidscijfers, waarin de fysiotherapeut en beweegconsulent van het zorgcentrum zijn betrokken. Onze GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) heeft ervaring met zo’n beweegtuin. Door het organiseren van beweeggroepen stimuleren we het gebruik ervan. De tuin is geplaatst in een waterplantsoen waar de gemeente al bezig was; de vergunning was er. De gemeente betaalde mee aan de beplanting en bestrating.”
- Patrick Klaassen, gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid

Amersfoort: geen activiteiten voor, maar met de inwoners

“In B.Slim staat de input vanuit de wijk voorop bij de aanpak van overgewicht. Bij de start zijn focusgesprekken gevoerd met wijkbewoners. Sleutelfiguren die dagelijks met de doelgroep werken, zoals de brede school coördinatoren, opbouwwerkers, kinderwerkers en buurtsportcoaches uit de B.Slim wijken zijn nauw betrokken. Twee keer per jaar komen zij bijeen en vragen vooraf waar ouders behoefte aan hebben. We kijken waar kansen liggen en spelen in op signalen van inwoners. Zo hebben we een keer de voorlichting ‘gezond eten tijdens de ramadan’ verzorgd. We betrekken inwoners ook bij de activiteiten via het samenstellen van recepten of het doen van boodschappen. Door de nauwe samenwerking met de sleutelfiguren, kunnen we een effectief activiteitenplan op maat maken voor de wijk.” - Sanne Krol, Projectleider B.Slim, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Regio Utrecht

Oss: buurttuin verbindt de wijk

Bewoners van een wijk in Oss zagen in een braakliggend stuk grond in hun wijk wel een gezamenlijke buurttuin: BergbOss. Ze dienden een plan in bij de grondeigenaar, die instemde met het plan. Het initiatief sloot aan bij het speerpunt van de gemeente 'verduurzaming van de voedselketen'. Na het succes van BergbOss werden verschillende stadslandbouwtuinen ingericht onder het platform Stadse boeren Oss. Lees meer over dit succesvolle burgerinitiatief en de rol van de gemeente.

Amsterdam: ambassadeurs peilen wijkgezondheid

22 actieve bewoners uit de wijk Slotermeer in Amsterdam zijn getraind tot gezondheidsambassadeur. Zij onderzochten hoe medebewoners zich gezonder kunnen voelen en wat hiervoor nodig is. Lea den Broeder was bij dit project betrokken als Coördinerend Adviseur Integraal Gezondheidsbeleid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Lees meer over de evaluatie van het project Gezond Slotermeer.