De gemeente voert de regie bij het uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid. Samenwerken met andere organisaties is hierbij een belangrijk onderdeel. U krijgt te maken met verschillende organisatiebelangen en verwachtingen, een andere taal en (financiële) kaders. Blijf daarom investeren in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk.

 

Tip: Materialen voor samenwerken

 • Kijk op de pagina Instrumenten voor hulpmiddelen om de samenwerking met externe partners vorm te geven.
 • Benut het Werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk  waarin per stap de gezonde wijkaanpak wordt toegelicht, inclusief  aandachtspunten en activiteiten. Ook vindt u in dit werkboek een handige checklist. 

Samenwerking opbouwen en onderhouden

Investeer in het opbouwen en onderhouden van een samenwerkingsnetwerk. Hieronder vindt u tips voor het  tot stand brengen en behouden van goede samenwerking.

 • Verplaats u in de ander. Houd er rekening mee dat u niet dezelfde taal spreekt, en andere normen en waarden heeft.
 • Het kennen van elkaar en elkaars perspectieven is een goede basis voor samenwerking. Dit kost tijd.
 • Creëer bewustwording van ieders rollen, normen, waarden, werkwijze en verschillen.
 • Betrek tijdig de partners die nodig zijn om het doel te bereiken. Afstemmen met veel partners kost meer tijd, het later meenemen van nieuwe partners kost ook tijd.
 • Baseer de samenwerking op het doel dat u wilt bereiken. Samenwerken is een middel, geen doel op zich.
 • Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden, rollen, taken, tijdsbesteding en geld. Hiervoor zijn soms samenwerkingsovereenkomsten en convenanten nodig. Bespreek ook helder wat buiten de samenwerking valt.
 • Houd rekening met de tijd die het kan kosten om de benodigde capaciteit en financiering te regelen. Zoek eventueel naar gezamenlijke financiering. 

Door de samenwerking actief te onderhouden, kunt u inspelen op knelpunten en leren van uw successen.

 • Houd het doel gedurende de samenwerking in het oog. Dit kan door periodieke evaluatiemomenten in te plannen, maar ook door een programmamanager aan te stellen die de rode draad van de samenwerking bewaakt.
 • Stimuleer interactie met uw samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten en werkbezoeken te organiseren, een gezamenlijke nieuwsbrief, inzet van sociale media of door aan te sluiten bij elkaars overleggen.
 • Bespreek regelmatig de resultaten en voortgang van de samenwerking met uw partners. Het kan helpen om dit via een onafhankelijke partij te doen.
 • Reflecteer op de rollen van alle samenwerkingspartners en bespreek dit. Hoe duidelijker de rollen vooraf afgesproken zijn, hoe beter u hier op kunt reflecteren.
 • Behoud draagvlak van de betrokken partners en intern in de organisaties van de partners.

Voorbeeld: evalueren van samenwerking met de eerste lijn

Samenwerking met de eerste lijn: Procesevaluatie van gemeenten Bronckhorst en Doetinchem. Hierin is de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams geëvalueerd. De procesevaluatie beschrijft de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking.

Voorbeeld: Netwerk Noordelijke Maasvallei

Het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei heeft als doel dat binnen 5 jaar alle professionals in de Noordelijke Maasvallei werken aan positieve gezondheid. Op de website Netwerkpositievegezondheid.nl staan door het netwerk ontwikkelde tools en inspirerende boeken, documenten, artikelen, filmpjes etc. De website is bedoeld voor professionals uit het netwerk en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Neem eens een kijkje op de website de-eerstelijns.nl: hier staan proeftuinen van een zorgverzekeraar met zorgaanbieders en -vragers om positieve gezondheid in de praktijk vorm te geven.