Om gezondheidsverschillen in Londen te verkleinen startte in 2007 het ambitieuze Well London Programme. Dit is een netwerk van verschillende community-projecten uitgevoerd in 20 van de armste wijken. Bewoners gaan zelf aan de slag met de verbetering van hun gezondheid en welbevinden, samen met organisaties (welzijn, sport, vrijwilligers, winkels) uit de wijk.

Werkwijze

In elke deelnemende wijk werft het projectteam van Well London een team van vrijwilligers. Zij krijgen een training in outreachend werken en gezondheidsbevordering. De teams gaan vervolgens de wijk in om bewoners te wijzen op verschillende diensten in de wijk. Ze organiseren ook zelf activiteiten die gezondheid en welzijn bevorderen.

In de eerste fase (2007-2011) startten er 14 projecten. De projecten besteedden behalve aan het versterken van gemeenschapszin en buurtcohesie, aandacht aan niet alleen het stimuleren van meer beweging, gezonde voeding en een gezonde omgeving, maar ook aan kunst en cultuur.

Effect

De aanpak is uitgebreid geëvalueerd met kwalitatief en kwantitatief (gecontroleerd) onderzoek. In fase 1 van 2007-2011 namen 147.000 mensen deel aan activiteiten. De individuele projectevaluaties (vragenlijsten/ interviews) laten significante effecten zien voor wat betreft gezonder eten (60% ), meer bewegen (83%) en een positiever gevoel (86%). Deelnemers geven bovendien aan dat hun welbevinden verbetert en dat er een sterkere cohesie in de wijk is. Het onderzoek waarin de interventiewijken werden vergeleken met controle-wijken liet echter geen significante verbeteringen zien in gezonder eten, meer bewegen of verbeterd welbevinden.

Toepasbaarheid in Nederland

Well London sluit goed aan bij het huidige gemeentelijk beleid met meer aandacht voor participatie en eigen kracht van bewoners. Het is goed toepasbaar in Nederland en een mooi voorbeeld van community action.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Well London Programme.