Jaargang 10, nr. 3

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Centrum Gezond Leven good practice WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie

World Health Organization (WHO) heeft het werk van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven als good practice opgenomen op hun webpagina over Health systems response to NCDs. In deze good practice staat beschreven op welke manier CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) (zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen.
We worden als voorbeeld genoemd van een overheidsorganisatie die zijn rol pakt als het gaat om de samenwerking met partners binnen en buiten de gezondheidssector: “It is an example of how a national government has taken up its stewardship role for health promotion, shaped by both local government responsibilities and a variety of theme-specific health promotion institutes operating nationally. Based in the RIVM, the Centre works with a wide range of partners within and outside the health sector. It gathers, enriches and disseminates knowledge, which is then “translated” into practical tools that can be applied at grassroots level.”
Lees de gehele beschrijving van WHO Regional Office for Europe.

Het RIVM ontmoet je graag op het NCVGZ

Nog even en dan is het zover, het NCVGZ 2018! Dit jaar onder de vlag: preventie is een mindset.

Het RIVM nodigt je van harte uit om mee te denken, mee te werken en jouw kennis te delen tijdens (mede) door het RIVM verzorgde sessies. Sluit je aan bij de Masterclass Jongeren en online media of bedenk je eigen citizen science project waarmee burgers bijdragen aan de wetenschap. Hoe kunnen we van een Rookvrije Generatie naar een Gezonde Generatie? Wat is het succes van de Brabantse Health Deal? En is er een wetenschap voor de dalende vaccinatiegraad? Volg de masterclass Let's talk about... infectieziekten.
Op het open podium kom je alles te weten over werken aan een gezonde leefomgeving volgens de GO! methode en hoor je meer over een slimme appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. die schone fiets- en wandelroutes laat zien. Tot ziens op 10 april in Utrecht op het NCVGZ!
Meer informatie vind je in het programma NCVGZ

Aanpak Gezond Werk biedt kansen

Uit een behoefte-onderzoek dat CGL uitvoerde onder tien HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals in branche- en beroepsverenigingen blijkt dat de aandacht van organisaties voor de gezondheid van hun medewerkers toeneemt en dat HR- en arboprofessionals behoefte hebben aan ondersteuning om hier (planmatig) mee aan de slag te gaan.
De professionals geven aan dat zij hun organisatie goed kennen, maar hun kennis over gezondheidsbevordering is vaak beperkt. Naast behoefte aan kennis en aan effectieve interventies zijn ze op zoek naar ervaringen en tips. Ook waarderen ze ondersteuning in de vorm van webinars of bijeenkomsten.
CGL kan hierbij helpen, door de HR- en arboprofessionals te voorzien van actuele (wetenschappelijke) kennis en een overzicht van passende interventies en materialen. Hiervoor is uitbreiding nodig van het huidige online en offline aanbod. Ben je benieuwd naar de ondersteuningsbehoefte omdat je de professionals wil helpen? Lees dan de factsheet Gezond Werk  en het onderzoeksrapport Making workplace health promotion work op Loketgezondleven.nl.

Digitaal Loket Preventie in het Zorgstelsel vernieuwd

Het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel is vernieuwd. Het loket biedt gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en en zorgverzekeraars informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met het gezamenlijk opzetten en bekostigen van preventieactiviteiten voor risicogroepen zoals ouderen of kinderen met overgewicht. Het nieuwe digitale loket is toegankelijker, overzichtelijker en bevat meer beeld.

Neem een kijkje op het Digitaal Loket Preventie in het Zorgstelsel op Loketgezondleven.nl

RIVM-kort

Vernieuwd themadeel overgewicht

Het themadeel overgewicht in de Handreiking Gezonde Gemeente is geactualiseerd in samenwerking met het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport. Zo zijn er nieuwe feiten en cijfers, tools voor het evalueren van overgewicht-preventiebeleid en praktijkvoorbeelden toegevoegd. Op de nieuwe pagina Wat bereikt u lees je waarom het belangrijk is te werken aan de preventie van overgewicht.
Bekijk het themadeel overgewicht op Loketgezondleven.nl

Psychische gezondheid vluchtelingen

De pagina over psychische gezondheid en vluchtelingen in de Handreiking Gezonde Gemeente is geactualiseerd in samenwerking met PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden en Arq. Je vindt hier twee voorbeelden hoe je extra kunt inzetten op de begeleiding van Eritrese jongeren en leest over de interventie Mind Spring.
Lees meer op Loketgezondleven.nl.

Themadelen alcohol en depressie geactualiseerd

De themadelen alcohol en depressie zijn in samenwerking met het Trimbos-instituut geactualiseerd. Op de nieuwe pagina Wat bereikt u met lees je waarom het belangrijk is alcoholgebruik te ontmoedigen en depressie helpen voorkomen. Ook lees je nieuwe feiten en cijfers, informatie over blurring (mengen van horeca met detailhandel), suïcide en nieuwe voorbeelden, zoals de aanpak dronkenschap en doorschenken.
Lees meer over het leefstijlthema alcohol en depressie op Loketgezondleven.nl

Partnerberichten

InterventieWijzer Sociaal en gezond

Sociale factoren beïnvloeden gezondheid. Hoe kun je deze kennis beter benutten, de gezondheid van mensen bevorderen en ongezondheid helpen voorkomen? In de InterventieWijzer Sociaal en gezond vind je een palet aan interventies die worden gebruikt door sociaal werkers en die zich richten op de sociale factoren die gezondheid beïnvloeden.
De InterventieWijzer is opgebouwd aan de hand van het Participatiewiel van MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken . Het Participatiewiel is gebaseerd op de verschillende doelen die mensen via participatie willen bereiken.
Bekijk de InterventieWijzer Sociaal en Gezond op de website van Movisie

Samen voor gezond: Pledge Gooi en Vechtstreek

Om de ambitie voor een gezonde en vitale regio te onderstrepen is op 8 maart 2018 door 12 partijen in de regio Gooi- en Vechtstreek de pledge Alles is Gezondheid ondertekend. Ook het RIVM steunt deze pledge. In de eerste fase richt het regionale netwerk zich op drie speerpunten: Positieve gezondheid, Generatie rookvrij en Aandacht voor (groene) inrichting leefomgeving. Regio Gooi- en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio samen met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven. RIVM werkt samen met de GGD Gooi en Vechtstreek en gemeenten aan het thema Gezonde Leefomgeving. Lees hier meer over de pledge Gooi en Vechtstreek

Module Gezond Inburgeren

Pharos heeft speciaal voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met nieuwkomers in contact komen of verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, eenvoudig voorlichtingsmateriaal ontwikkeld: de Module Gezond Inburgeren. In de module worden onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg, (zelf)zorg, ziekte, opvoeding en integratie op verschillende manieren gekoppeld aan taalverwerving en kennis over de Nederlandse samenleving. Het doel van de module is nieuwkomers te informeren over hoe de zorg in Nederland werkt, hen handvatten geven over een gezond(ere) leefstijl en hen op laagdrempelige wijze de Nederlandse taal bijbrengen.
Lees meer over de module op Pharos.nl

Generieke module zorg bij suïcidaal gedrag

Het Trimbos-instituut heeft onlangs de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag uitgebracht. De module geeft professionals concrete handvatten om samen met cliënten en hun naasten tot een passende aanpak te komen. Ook beschrijft het waaraan goede zorg voor mensen met suïcidaal gedrag moet voldoen. Daarbij is uitgegaan van het perspectief van de cliënt: welke zorg mag en kan een cliënt verwachten? Ook is aandacht nodig voor de ondersteuning van naasten.
Lees meer over de module op Trimbos.nl

Factsheet Ernstige Psychische Aandoeningen

Speciaal voor gemeenten heeft het Trimbos-instituut een factsheet gemaakt over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZGeestelijke gezondheidszorg. De factsheet bevat een aantal concrete aanbevelingen voor beleidsambtenaren van gemeenten om mensen met ernstige psychische aandoeningen te ondersteunen. Met de invoering van de WmoWet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. Met deze decentralisatie wordt een betere aansluiting op maatschappelijke ondersteuning verondersteld voor deze groep. Lees meer over de factsheet op Trimbos.nl.

Meer arbeidsparticipatie met Beter Werken

Het is voor mensen met een chronische ziekte of beperking vaak moeilijk om passend werk te vinden of te behouden. Om de arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte of beperking te bevorderen ontwikkelde NIVELNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg de interactieve website Beterwerken.nl samen met RIVM Centrum Gezond Leven, mensen met een beperking en diverse andere partijen. Deze website helpt mensen met een chronische ziekte of beperking om een geschikt programma te vinden waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Dit project is gefinancierd door UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Meer informatie de website Beter werken.

Roken en Lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.

In het nieuwe magazine “Naar een rookvrije Toekomst” van het FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij lees je meer over de impact van roken bij gezinnen met een lage opleiding en een laag inkomen. Wat zijn de (maatschappelijke) kosten van roken bij deze doelgroep? Hoeveel zorgkosten brengt dit met zich mee? Uit onderzoek van FNO blijkt dat 65.000 mensen door de armoedegrens zakken als gevolg van het roken. Daarnaast is er aandacht voor drie projecten van Gezonde Toekomst Dichterbij, die je een kijkje geven in de aanpak die zij kozen om gezinnen te helpen met stoppen met roken.
Lees het magazine Naar een rookvrije toekomst.

De gemeente als partner

De derde editie van het online magazine ‘De gemeente als partner’ van FNO Zorg voor Kansen staat online. In dit nummer staat het coalitieakkoord centraal. Ook biedt het praktische tips en handvatten. Je leest wat de betekenis van het coalitieakkoord is en hoe je in de aanloop er naartoe de boodschap zo goed mogelijk onder de aandacht van de onderhandelende partijen brengt. Daarnaast deelt één van de projectleiders van FNO haar ervaring met gemeenten rondom het initiatief Eet Mee! De magazines van FNO worden uitgebracht als onderdeel van de leergang ‘Aan de slag als partner van de gemeente’, die FNO voor projectleiders organiseert. Met deze reeks stelt FNO de informatie daaruit beschikbaar voor iedereen die zijn band met gemeenten wil versterken. U kunt het online magazine en de anderen delen van de reeks lezen op de website van FNO.

Oratie prof. Van den Muijsenbergh

Mensen met een lage opleiding of een emigratieachtergrond zijn vaak minder gezond dan gemiddeld genomen. Deze verschillen zijn onnodig en zelfs onacceptabel, zegt prof. Maria van den Muijsenbergh, hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, in haar inaugurele rede op 9 maart. Bijzonder is dat deze rede ook een vereenvoudigde versie bevat.
Lees de oratie ‘Verschil moet er zijn’ van huisarts prof. Van den Muijsenbergh.

Jeugdhulp en sport in het sociaal domein

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten een beter zelfbeeld, betere zelfdiscipline en betere sociale vaardigheden hebben dan jongeren die niet sporten. Maar hoe en onder welke voorwaarden heeft sport deze positieve effecten? Wat is hierbij de rol van de sportcoach? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen?
Lees het in de whitepaper Jeugdhulp en sport in het sociaal domein van Kenniscentrum Sport.

Gemeente Twenterand start pilot GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. -aanpak

De gemeente Twenterand is gestart met een pilot om de GHB-problematiek in de gemeente verder aan te pakken. Deze pilot is voortgekomen uit het rapport van de zogenoemde Scanner Lokaal Drugsbeleid, die het Trimbos-instituut heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeente Twenterand. In het rapport staat een aantal concrete aanbevelingen waarmee de gemeente de komende tijd aan de slag gaat. De uitkomsten van de pilot dienen als voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland en als leidraad voor  verslavingsdeskundigen en gemeenteambtenaren verantwoordelijk voor drugsbeleid.
Lees het volledige rapport op de website van het Trimbos-instituut.

Agenda Gezond Leven

10 april NCVGZ

Hoe ga je van een Rookvrije Generatie naar een Gezonde Generatie? Wat is het succes van de Brabantse Health Deal? En is er een wetenschap voor de dalende vaccinatiegraad? Dit en meer leer je op het NCVGZ dat op 10 april plaatsvindt in Utrecht. Thema: Preventie is een mindset.
Meer informatie en aanmelden.