U bent hier

Voorbeelden van werkzame elementen

Hieronder vindt u een overzicht van werkzame elementen per thema en werkzame elementen van specifieke erkende interventies.

Werkzame elementen per thema

Betrekken en bereiken van burgers met lage ses of migrantenachtergrond

De werkzame elementen voor het bereik en betrekken van burgers met lage ses of migrantenachtergrond zijn onder te verdelen in vier bouwstenen: verkennen, bereiken, contact, aansluiten. In een prezi-presentatie geeft Pharos uitleg over wat, waarom en hoe je elke bouwsteen uitwerkt.

Depressiepreventie: e-mental health

Het Trimbos-instituut zette de werkzame elementen van e-mental health voor depressiepreventie op een rij in een factsheet.
Conclusie is dat online interventies voor depressiepreventie depressieve klachten verminderen. De online interventies gebruiken inhoudelijk vergelijkbare elementen als andere aanbiedingsvormen voor depressiepreventie, zoals zelfmonitoring van klachten en gedrag, cognitieve herstructureringsvaardigheden (herkennen, uitdagen en veranderen van niet-helpende gedachten), probleemoplossende vaardigheden, ontspanningstechnieken, etc.
Daarnaast geeft de factsheet aanwijzingen voor het toepassen van specifieke technieken voor e-mental health en de juiste combinatie van technieken (zoals tunneling, tailoring, social learning, social comparison en mogelijk similarity).

Valpreventie

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. Met de juiste aanpak van Valpreventie kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden.
Een valpreventieproject is effectief als:

 • ouderen met een verhoogd valrisico worden bereikt;
 • effectieve interventies worden ingezet;
 • de opzet en uitvoering in de praktijk goed zijn

Preventie van enkelblessures

VeiligheidNL beschrijft de werkzame elementen voor de preventie van enkelblessures. Belangrijke maatregelen zijn enkelbrace, enkeltape en specifieke neuromusculaire training. Daarnaast is voorlichting aan trainers, integratie van training en voorlichting, en aansluiting van de inhoud bij de doelgroep van belang. Verder is bijscholing van trainers belangrijk, goede feedback aan sporters en beschikbaarheid van ondersteunende materialen.

Overgewicht

De werkzame elementen bij de aanpak van overgewicht zijn door TNO samengebracht in een handige factsheet. Om dat overzicht samen te stellen analyseerde TNO 122 studies naar voeding- en beweeginterventies. Hoe effectief waren die interventies en welke elementen werden in welke combinatie ingezet? Deze analyse maakt zichtbaar wat de werkzame elementen zijn en – belangrijker nog – wat een goede combinatie van werkzame elementen is. Een belangrijke waarschuwing: méér is niet altijd beter! Combineren van elementen bleek een interventie soms te versterken, maar soms ook juist zwakker te maken.

Hoe bind je ouderen aan je sportvereniging?

50-plussers zijn een grote groep potentiële leden van sportverenigingen. Hoe bind je hen aan je vereniging en hoe behoud je hen voor je club? Wat werkt wel en niet? Kenniscentrum Sport zette alle werkzame elementen voor deze doelgroep op een rij in de factsheet succesvol sportaanbod 50+ binnen de sportvereniging. Dit artikel vat de belangrijkste inzichten vanuit de literatuur en de praktijk samen.

 

Werkzame elementen bij Armoede en Gezondheid van kinderen

Armoede en gezondheid van kinderen is een intersectorale interventie die wordt uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de gemeente. Het doel van de interventie is gezondheidsrisico’s bij kinderen in arme gezinnen te verminderen. Dit gebeurt door het terugdringen van deprivaties die invloed hebben op de gezondheid van kinderen. Met deprivaties worden zaken, activiteiten of voorzieningen bedoeld die vanwege financiële redenen niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn.

Werkzame elementen hierbij zijn:

 • Aansluiting bij de knelpunten die ouders ervaren: ouders willen hun kinderen beschermen tegen de gevolgen van armoede;
 • Aansluiting bij motivatie en praktische mogelijkheden van de ouders;
 • Beschikbaar stellen van geoormerkte financiële middelen;
 • Samenwerking van de sectoren Jeugdgezondheidszorg en Sociale Zaken (ontschotting);
 • Integrale aanpak van financiële problematiek in gezinnen door de gemeentelijke dienst Sociale Zaken;
 • Inbedding in de Jeugdgezondheidszorg zodat de gezondheid van kinderen en de gezinssituatie gevolgd worden.

 

Werkzame elementen bij de aanpak van overgewicht

Smartsize is een aanpak van overgewicht die zich richt op het verminderen van de energie-inname. Mensen leren minder grote porties te eten, ze leren maaltijden klaar te maken waar minder calorieën in zitten en ze leren hoe ze de invloeden in hun omgeving die aanzetten tot eten kunnen verminderen.
De methode bestaat uit een boek, een interactieve website, de zogeheten Homescreener (een checklist om de thuisomgeving anders in te richten zodat die minder verleidt om te veel te eten) en een kookcursus.

De werkzame elementen hierbij zijn:

 • Bewustwording ten aanzien van hoeveel je eet (portiegrootte) met behulp van een interactieve website.
 • Ondersteuning bij de gewenste gedragsverandering door middel van een boek en een filmpje (plannen van actie, zelfmonitoring, coping).
 • Aanleren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bereiden van lekkere maaltijden met een lagere energiedichtheid én adequate porties tijdens een kookcursus. De kookcursus levert bovendien sociale steun van medecursisten en zorgverlener.
 • Aanpakken van negatieve invloeden met de Homescreener. Dit is een checklist waarmee verleidingen in de thuisomgeving zichtbaar worden gemaakt. Die kunnen dan worden aangepakt.

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer