Samen met partners versterkt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gezondheidsbevordering in het primair en voorgezet onderwijs (po en vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat doen we met kennis, materialen en ondersteuning voor onderwijsprofessionals (via Gezondeschool.nl) en voor professionals gezondheidsbevordering (via Loketgezondleven.nl). De Gezonde School-aanpak biedt deze professionals houvast bij de planmatige en integrale inbedding van gezondheidsbevordering in het onderwijs.

Planmatige gezondheidsactiviteiten

Op Loketgezondleven.nl en Gezondeschool.nl vinden professionals ondersteuning voor hun gezondheidsactiviteiten op scholen. Denk hierbij aan de Gezonde School-aanpak, waarin de kennis van landelijke organisaties is gebundeld. De aanpak biedt concrete handvatten voor planmatige gezondheidsbevordering. Verder zijn op Loketgezondleven.nl overzichten beschikbaar met erkende interventies voor het onderwijs en de communicatietoolkits Gezonde School.

Actualisatie

Met betrokken organisaties houden we de kennis en producten over Gezonde School op beide sites actueel. Om aan te sluiten bij de behoeften van het onderwijs putten we onder andere uit de klankbordgroepen voor po, vo en mbo.
Met partners zetten we in op meer eenduidigheid in de communicatie over Gezonde School. Zodat we samen scholen beter bereiken. Dat doen we via Twitter, Facebook en LinkedIn en met outposts maken we Gezondeschool.nl beter vindbaar. Professionals houden we op de hoogte van nieuwe informatie via online media en bijeenkomsten.
Verder organiseert het RIVM dit jaar de scholing Werken met de Gezonde School-aanpak en netwerkbijeenkomsten over lokale samenwerking en positieve gezondheid.

Meerjarenplan Gezonde School

2017 is het eerste jaar van het meerjarenplan Gezonde School. De coördinatie van dit plan dat uit meerdere deelprojecten bestaat, is in handen van de onderwijsraden, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVM. Het programma Gezonde School 2017-2020 wordt ondersteund door de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, EZMinisterie van Economische Zaken en SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkt nauw samen met landelijke thema-instituten en gezondheids- en onderwijsorganisaties.

Monitor Gezondeschool.nl

Jaarlijks monitort het RIVM hoe bezoekers Gezondeschool.nl gebruiken. Ons doel is de site te verbeteren of te vernieuwen, zodat deze blijft aansluiten op de vraag van professionals. De resultaten kunt u opvragen per mail gezondleven@rivm.nl.

Meer weten? Zie:

Gezondeschool.nl, voor professionals uit het onderwijs.

Projectleider Gezonde School (in duo)

Vivian Kruitwagen (vivian.kruitwagen@rivm.nl / 030-274 43 93 / LinkedIn)

Projectleider Gezonde School (in duo)

Ragna Opten (ragna.opten@rivm.nl/ 030-274 41 69 / LinkedIn)