De afdeling Gezond Leven van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft diverse onderzoeken verricht of daartoe opdracht gegeven. Zodra deze rapporten uitkomen, worden deze hier gepubliceerd. U vindt hier ook rapporten waaraan medewerkers van de afdeling Gezond Leven hebben bijgedragen.

2020

2020

Evaluatie programma Gezond Leven

In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft Bureau Bartels een evaluatie van programma Gezond Leven uitgevoerd van producten en activiteiten tussen 2014 en 2018. Het doel was in beeld te brengen hoe bekend deze producten en activiteiten onder professionals zijn, hoe zij ze waarderen en wat de maatschappelijke ‘impact’ ervan is. Ook is bepaald hoe deze aspecten in de toekomst (verder) kunnen worden verbeterd.

Evaluatie subsidie Jong Leren Eten

De factsheet Evaluatie subsidie Jong Leren Eten beschrijft de resultaten van de subsidieregeling van het programma Jong Leren Eten. Het doel van de evaluatie is zicht krijgen op de werking van de regeling in de eerste subsidieronde in het schooljaar 2018-2019.

Folder Aan de slag met gezondheid in uw gemeente

Werkt u het liefst integraal aan een sterke gezondheid van inwoners in uw gemeente, wijk of buurt? De folder Aan de slag met gezondheid in uw gemeente biedt een greep uit het aanbod op Loketgezondleven.nl. Van kennis die werkt tot voorbeelden en praktische tips.

2019

2019

Factsheet Seksuele en relationele vorming in het primair onderwijs

De factsheet Seksuele en relationele vorming in het primair onderwijs is een inventarisatie van de ervaringen en behoeften in het primair onderwijs (po) op het gebied van seksuele en relationele vorming.

Factsheet Seksuele en relationele vorming in het onderwijs

De factsheet Seksuele en relationele vorming in het onderwijs is tot stand gekomen op basis van focusgroepen en interviews op scholen waar zowel met leerlingen als docenten is gesproken. Aangevuld met informatie uit eerdere inventarisaties heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnventariseerd wat de ervaringen en behoeften van scholen zijn op het gebied van seksuele en relationele vorming. Ook is gekeken waar groepen met een verhoogd risico op onbedoelde (tiener)zwangerschap­pen zich bevinden.

2018

2018

Toolkit Preventie in de wijk

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een toolkit ontwikkeld die gemeenten concrete handvatten geeft om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In de toolkit vindt u negen wijktypen. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende (erkende) interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.
Rapport: Toolkit Preventie in de wijk 

Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Onderzoek naar ervaringen van ouderen met het aanbieden van en deelnemen aan preventieve activiteiten. Inzichten bieden professionals en gemeenten aanknopingspunten om de preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren.
Rapport: Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden : wat zijn kansrijke elementen?

Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

World Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) heeft het werk van RIVM Centrum Gezond Leven als good practice opgenomen op hun webpagina over Health systems response to NCDs. In deze good practice staat beschreven op welke manier CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) (zorg)professionals ondersteunt bij de aanpak in het voorkomen van chronische aandoeningen.
Rapport: Centre for Healthy Living in the Netherlands: Building sustainable capacity and alliances for effective health promotion

Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

Factsheet over gezondheidsbevordering op de werkplek met aandacht voor de ondersteuningsbehoefte bij HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals en aanbevelingen.
Factsheet: Gezond Werk: Kansen voor gezondheidsbevordering op de werkplek

2017

2017

Making Workplace Health Promotion Work

Uit een behoefte-onderzoek dat CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) uitvoerde onder tien HRHuman Resources (HR) - en arboprofessionals in branche- en beroepsverenigingen blijkt dat de aandacht van organisaties voor de gezondheid van hun medewerkers toeneemt en dat HR- en arboprofessionals behoefte hebben aan ondersteuning om hier (planmatig) mee aan de slag te gaan.
Rapport: Making Workplace Health Promotion Work

2016

2016

Gezondheidsverschillen verkleinen: wat werkt, wat niet?

Factsheet over de aanpak van gezondheidsachterstanden. Uitgegeven in samenwerking met PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. .
Factsheet: Gezondheidsverschillen verkleinen: wat werkt, wat niet?

2015

2015

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?

Een RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijk, milieu- en volksgezondheidsdomein.
Rapport: Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?

2014

2014

Notitie gebruik Handreiking Gezonde Gemeente

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven bracht het gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente in kaart. Het onderzoek vond plaats onder professionals bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, gemeenten, provinciale sportorganisaties/sportservices en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROSRegionale Ondersteuningsstructuur ).  De bekendheid van de handreiking is bij de ondervraagde GGD-professionals het grootst (100 procent). Bij gemeenten kent twee derde van de respondenten de handreiking en bijna 90 procent van hen gebruikt de handreiking bij het schrijven van de nota Volksgezondheid. De toepassing van informatie uit de handreiking blijkt bij sportservices en ROS’en lager dan bij gemeenten en GGD’en. Professionals gebruiken de handreiking ook bij het adviseren van gemeenten. Ten slotte blijkt dat de handreiking bij starters minder goed bekend is.
Rapport: Notitie gebruik Handreiking Gezonde Gemeente (Pdf, 1,03 Mb)

Kwaliteit én meer : over het gebruik van erkende interventies

Erkende interventies worden verhoudingsgewijs vaker uitgevoerd dan niet-erkende interventies. Dit blijkt uit het onderzoek dat het CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) samen met MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken  en NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen. in 2014 heeft gedaan naar het gebruik van erkende interventies. Het vertrouwen in de kwaliteit is een van de redenen om een erkende interventie te gebruiken. De aanbevelingen uit het onderzoek zetten het CGL en partners om in concrete acties voor 2015.
Rapport: Kwaliteit én meer : over het gebruik van erkende interventies (Pdf, 205 Kb)

Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention : The Netherlands Country Review

In dit Engelstalige rapport beschrijft RIVM kort het beleid, de organisatie en uitvoering van de gezondheidsbevordering in Nederland. Onderdelen die verder uitgebreid aan bod komen in dit rapport zijn: het erkenningstraject, samenvatting van de VTV2010/2014 en enkele voorbeelden van kosten effectieve leefstijlinterventies. Het rapport eindigt met een overzicht van de 'gaps and needs' voor de gezondheidsbevordering dat het RIVM samenstelde in samenwerking met 12 landelijke stakeholders in Nederland.
Rapport: Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary Prevention : The Netherlands Country Review (Pdf, 1,05 Mb)

GIF a Compliment : Jongeren over een sociale media toepassing die aanzet tot het geven van complimenten

GIF a Compliment is één van de opbrengsten van het programma # Jeugdimpuls van RIVM Centrum Gezond Leven en partners. In dit rapport staan de doelen, methode en resultaten van de pretest.
Via een website kunnen jongeren elkaar GIF’jes (korte animaties) met een compliment geven. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen worden ze weerbaarder. Deze toepassing is eerst getest, en in november 2014 gelanceerd.
Rapport: GIF a Compliment: Jongeren over een sociale media toepassing die aanzet tot het geven van complimenten (Pdf, 400 Kb)

Duurzaam consumentengedrag : Verkenning van de rol van de overheid, interventies en de Interventiedatabase

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RIVM onderzocht welke beleidsinstrumenten er zijn om consumentengedrag te beïnvloeden. Ook is gekeken naar hoe (gedrags)interventies tot stand komen. Specifiek aandachtspunt hierbij was de vraag of de bestaande Interventiedatabase kan worden aangewend om duurzaam (milieuvriendelijk) consumentengedrag te bevorderen.
Rapport: Duurzaam consumentengedrag : Verkenning van de rol van de overheid, interventies en de Interventiedatabase (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl)

Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en ouders hebben brede interesse in een aanpak voor gezonde kinderopvang. Ook voor de introductie van een speciaal vignet gezonde kinderopvang is er interesse. Dat is de uitkomst van de Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang door het RIVM Centrum Gezond Leven, waarin onder andere gesprekken zijn gevoerd met medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouders van oudercommissies en stakeholders.
Op basis van de resultaten van de verkenning wordt aanbevolen een aanpak Gezonde Kinderopvang te ontwikkelen die kennis biedt over wat een Gezonde Kinderopvang is, informatie van relevante partners bij elkaar brengt en aansluit bij de aanpak Gezonde School. Ook moet de aanpak kinderopvangorganisaties helpen bij het opnemen van gezondheid in hun beleid, het verbeteren van huidige activiteiten rond signalering en doorverwijzing en educatie door middel van het aanbieden van (erkende) interventies. De ontwikkeling van de aanpak Gezonde Kinderopvang wordt samen met veldpartijen uitgevoerd. Lees hierover meer in het rapport.
Rapport: Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang (Pdf, 661 Kb)

De opbrengsten van de #Jeugdimpuls

Een kwart van alle scholen in het primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs heeft zich in de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Dat blijkt uit de rapportage ‘De opbrengsten van de #Jeugdimpuls’. Een extra investering van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 maakte het programma Impuls gezonde leefstijl jeugd (#Jeugdimpuls) mogelijk. RIVM Centrum Gezond Leven coördineerde het programma. Via en met scholen en door slimme inzet van sociale media werkte CGL samen met partners aan een gezondere leefstijl van kinderen en jongeren. Het ging vooral om ‘doen en uitvoeren’ van activiteiten die de gezondheid bevorderen. De insteek daarbij was niet ontwikkeling of onderzoek, maar het benutten van bestaande initiatieven, interventies en materiaal. Gezondeschool.nl fungeerde hierbij als startpunt voor scholen om te werken aan de gezondheid van hun leerlingen. In deze rapportage leest u hoe het programma is ingevuld, welke activiteiten al zijn uitgevoerd en met welke partijen is samengewerkt.
Rapport: De opbrengsten van de #Jeugdimpuls (Rivm.nl)

Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs

Dit briefrapport beoogt inzicht te geven in het belang en de werkzame elementen van ouderbetrokkenheid als onderdeel van leefstijlinterventies in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het geeft inzicht het belang dat scholen hechten aan ouderbetrokkenheid, het belang van ouderbetrokkenheid in termen van effectiviteit. Het geeft een overzicht van de werkzame elementen van ouderbetrokkenheid, en van erkende en goed beschreven Nederlandse leefstijlinterventies met een ouderbetrokkenheid- component voor het primair-, voorgezet-, of middelbaar beroepsonderwijs. Dit briefrapport dient als leidraad voor interventieontwikkelaars bij de (door)ontwikkeling van leefstijlinterventies in het onderwijs. Daarnaast dient dit briefrapport als leidraad voor beleidsmakers bij het maken van keuzes rondom de implementatie of het laten (door)ontwikkelen van interventies.
Briefrapport: Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs (Rivm.nl)

2013

2013

Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven (CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)) wil het online aanbod op Gezondeschool.nl beter aan laten sluiten op de wensen van de onderwijsprofessional. Daarom is onderzocht in welke online netwerken onderwijsprofessionals actief zijn en via welke websites onderwijsprofessionals zoeken naar informatie. Lees de resultaten in het rapport.
Rapport: Online doelgroepanalyse Onderwijsprofessionals (Pdf, 715 Kb)

Evaluatie RIVM - Centrum Gezond Leven - eindrapport

De eerste vijf jaren van het bestaan van RIVM Centrum Gezond Leven zijn in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau. De evaluatie biedt erkenning en bevestiging van de inzet in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er concrete aanknopingspunten te vinden voor verbetering en doorontwikkeling.
Rapport: Evaluatie RIVM - Centrum Gezond Leven - eindrapport  (Pdf, 4,11 MB)

Hoe zet ik social media in? Tips & tricks

Steeds meer organisaties zijn actief op social media, maar hoe zet je social media succesvol in? Het rapport ‘Hoe zet ik social media in? Tips & tricks’ geeft aanbevelingen die helpen social media succesvol in te zetten in gezondheidsbevordende organisaties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: wat zijn argumenten om actief te worden op social media en wat zijn organisatorische voorwaarden voor de inzet van social media? Het rapport is het resultaat van interviews bij elf organisaties die actief zijn op social media. Het is een afstudeeronderzoek van Denise Dute in het kader van de studie Management, Policy Analysis, and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit.
Rapport: Hoe zet ik social media in? Tips & Tricks (Pdf, 597 Kb)

Dutch Recognition System for Interventions: criteria for joint quality assessment 2013-2018

The Recognition System is an assessment system for the quality and effectiveness of interventions the health promotion, youth (health) care, youth welfare, physical activity and sport and social sector. In this strategy memorandum five collaborating parties introduce the revised Recognition System for Interventions. The objectives of the Recognition System are described, the procedure and the four types of assessments with the criteria. The general aim of the recognition system is to improve the quality of interventions in the working areas concerned.
Rapport: Dutch Recognition System for Interventions: criteria for joint quality assessment 2013-2018 (Pdf, 207 Kb)

Erkenningstraject voor Interventies: criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013-2018

Vanaf juni 2013 werken Het Nederlands Jeugdinstituut (NJiNederlands Jeugdinstituut), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ), RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen.) en MOVISIELandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken samen bij het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies. In de notitie Erkenningstraject Interventies: 2013-2018 beschrijven de organisaties het doel en werkwijze van het gezamenlijke en herziene beoordelingstraject en tot slot de erkenningsniveaus met de criteria. De evaluatie van het erkenningstraject in 2011 was de aanleiding voor deze herziening.
Rapport: Erkenningstraject voor Interventies: criteria voor gezamenlijke kwaliteitsbeoordeling 2013-2018 (Pdf, 222 Kb)

Eindevaluatie Professionals Gezond versterkt

RIVM Centrum Gezond Leven en partners werken met het tijdelijke programma Professionals Gezond Versterkt (2010-2013) aan kennisverbetering en versterking van competenties van lokale gezondheidsbevorderaars. Onderzoeksbureau Kwink Groep voerde een eindevaluatie van het programma uit. Hun rapport gaat in op de realisatie van de hoofddoelstellingen, de samenwerking tussen de partners en wat het programma heeft opgeleverd voor de verschillende belanghebbenden.
Rapport: Eindevaluatie Professionals Gezond Versterkt (Pdf, 1,06 Mb)

Gezondheidsdetectives - resultaten verkennend onderzoek

Is het effectief om jongeren in te zetten bij gezondheidsvoorlichting aan leeftijdsgenoten op sociale media? Dit rapport van Youngworks (een bureau voor jongerencommunicatie) beschrijft de uitkomsten van twee focusgroepen bij jongeren (van 10 tot 14 jaar en van 14 tot 17 jaar. Het idee was een redactieteam jongeren te starten (14 tot 18 jaar) dat vanuit hun eigen belevingswereld leeftijdsgenoten bereikt met sociale media en hen gezondheidsvoorlichting geeft. Dit idee is voorgelegd aan de focusgroepen voor feedback. Conclusie: jongeren worden niet graag ongevraagd benaderd op sociale media. Wel hebben zij behoefte aan betrouwbare en gebundelde informatie over gezondheidsgerelateerde onderwerpen.
Rapport: Gezondheidsdetectives - resultaten verkennend onderzoek (Pdf, 3,2 Mb)

Normen en grenzen rondom een (on)gezonde keuze – resultaten uit een online kwalitatief onderzoek onder 12- tot 18-jarigen

Hoe gaan jongeren om met normen en grenzen? In dit onderzoek heeft Youngworks (bureau voor jongerencommunicatie) twee online fora gehouden rondom (on)gezonde leefstijl, de gezonde schoolkantine en genotmiddelengebruik. Insteek hierbij was hoe jongeren omgaan met normen en grenzen. Getracht is de motieven voor ongezond gedrag te achterhalen en aanknopingspunten te vinden bij de belevingswereld van jongeren. Dit rapport laat zien waar volgens de jongeren de kansen liggen bij voorlichting in het algemeen, rondom school en rondom genotmiddelen.
Rapport: Normen en grenzen rondom een (on)gezonde keuze – resultaten uit een online kwalitatief onderzoek onder 12- tot 18-jarigen (Pdf, 1,48 Mb)

2012

2012

Contextcriteria toevoegen aan Erkenningssyteem Interventies - discussiestuk

Professionals willen een goede inschatting maken of een effectieve interventie ook toegepast en overgedragen kan worden naar de eigen situatie. Informatie over de situatie (context en beschikbare middelen) waarin de effectiviteit is aangetoond is belangrijk voor de verdere implementatie van interventies. VeiligheidNL inventariseerde welke factoren onder context vallen en hoe CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) deze informatie kan vertalen in de criteria van de erkenningscommissie.
Rapport: Contextcriteria toevoegen aan Erkenningssyteem Interventies - discussiestuk (Pdf, 383 Kb)

Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn - Verkenning naar de ervaringen van zorgverleners

Het rapport bevat aanbevelingen hoe om te gaan met knelpunten die professionals ondervinden in hun dagelijkse werk. Zorgverleners in de eerste lijn vinden dat leefstijlbeïnvloeding bij hun takenpakket hoort, maar lopen vaak tegen een aantal zaken aan. Zo is het interventieaanbod onoverzichtelijk en zijn ze niet goed op hoogte wat het lokale sportaanbod te bieden heeft om hun patiënten door te kunnen verwijzen. Daarnaast vinden ze het lastig patiënten te motiveren gezond te gaan leven.
Rapport: Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn - Verkenning naar de ervaringen van zorgverleners (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl)

Gezondheidbevordering op de werkplek - Ondersteuningsbehoefte van professionals in de publieke sector

Het rapport beschrijft de ervaringen en redenen waarom publieke organisaties juist wel of juist niet leefstijlactiviteiten voor werknemers ‘promoten’ bij bedrijven. De professionals gezondheidsbevordering van bijvoorbeeld GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, gemeenten en organisaties voor GGZGeestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en sport zijn zeker geïnteresseerd in ondersteuning. Antwoorden op vragen zoals: hoe bereik je bedrijven en hoe verkoop je jezelf en bij welke trajecten kun je aansluiten zijn zeer welkom. Mooie voorbeelden van gezondheidsbevordering op het werk vindt u in de bijlage van het rapport.
Rapport: Gezondheidbevordering op de werkplek - Ondersteuningsbehoefte van professionals in de publieke sector (Pdf, 847 Kb)

Integrale inzichten: een verkenning van vijf integrale gezondheidsprogramma's

De lokale praktijk van (integrale) gezondheidsbevordering profiteert vaak nog niet optimaal van de theoretische kennis die is opgedaan binnen het terrein van integraal gezondheidsbeleid. In deze RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verkenning zijn relevante elementen van beleid gekoppeld aan de praktijk van integrale aanpak.
Rapport: Integrale inzichten: een verkenning van vijf integrale gezondheidsprogramma's (Rivm.nl)

Bereikcijfers van leefstijlinterventies - Eerste ervaringen met het registreren van bereikcijfers in de Interventiedatabase

Op 1 december 2011 hebben professionals van 37 organisaties bij 77 interventies bereikcijfers ingevoerd in de Interventiedatabase. De meeste van deze interventies worden uitgevoerd door GGD’en. Het inzichtelijk maken van het bereik van de interventie is één van de belangrijkste reden om bereikcijfers in te voeren. Het gebrek aan tijd en geld is een belangrijke reden om niet alle of géén bereikcijfers in te voeren. Ondanks genoemde knelpunten is 70% van de benaderde organisaties die geen bereikcijfers hebben ingevoerd, voorstander van het inzichtelijk maken van bereikcijfers.
Rapport: Bereikcijfers van leefstijlinterventies - Eerste ervaringen met het registreren van bereikcijfers in de Interventiedatabase (Rivm.nl)

Kosteneffectiviteit als vierde niveau van erkenning voor interventies

Is het haalbaar om kosteneffectiviteit als niveau toe te voegen aan de bestaande erkenningsniveaus? Ardine de Wit onderzocht voor RIVM Centrum Gezond Leven en NCJNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) hiervoor 16 internationale interventiedatabases en 11 literatuurdatabases op informatie over kosteneffectiviteit. Het blijkt dat een niveau voor kosteneffectiviteit niet haalbaar is. Er ontbreken nog teveel randvoorwaarden voor het beoordelen van een niveau kosteneffectiviteit. Het is wel wenselijk meer gestructureerde informatie over kosten aan de interventiedatabase en erkenningstraject toe te voegen. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor het inpassen van kosteninformatie.
Rapport: Kosteneffectiviteit als vierde niveau van erkenning voor interventies (Rivm.nl)

Preventie van chronische ziekten in risicogroepen

Selectieve preventie is het aanbieden van preventieve interventies aan groepen mensen met een verhoogd risico op een chronische ziekten. RIVM onderzocht welke doelgroepen geschikt zijn voor selectieve preventie, welke vormen van selectieve preventie er zijn en wat er bekend is over het bereik en (kosten)effectiviteit. Het aanbod varieert van wijkgericht interventies tot aan leefstijlinterventies in de huisartsenpraktijk. Omdat weinig interventies zijn onderzocht is niet veel bekend over de werkzaamheid. De interventies waarvan het meest verwacht wordt, zijn interventies die specifiek voor de gekozen risicogroep ontworpen zijn. Deze interventies richten zich op het individu en de omgeving en op verschillende risicofactoren tegelijk.
Rapport: Preventie van chronische ziekten in risicogroepen (Rivm.nl)

“Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt”. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes

In opdracht van RIVM Centrum Gezond Leven verkenden Jorien Wartna en onder andere Lenneke Vaandrager van Wageningen University het begrip werkzame principes en de betekenis daarvan in het erkenningstraject. Dit deden zij aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met experts uit de praktijk van gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg. Het rapport laat zien dat zowel de literatuur als de experts verschillende betekenissen geven aan het begrip. De auteurs adviseren om het begrip verder uit te werken. Ze geven daarbij verschillende aanbevelingen over de concretisering van het begrip en de uitwerking daarvan in het erkenningstraject.
Rapport: Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt”. Een eerste verkenning van het begrip werkzame principes (Wageningenur.nl)

Hoe schrijf ik een handboek?

De schrijfwijzer is bedoeld ter ondersteuning van het schrijven van handboeken. Het is een praktische handleiding voor professionals om hen te helpen bij de overdracht van hun werkmethoden.
De schrijfwijzer is een uitgave van Samenwerkingsverband Effectieve Interventies. Dit bestaat uit MOVISIELandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , NJiNederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, NCJ, Divosa, NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen., Halt, Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Wat werkt in de wijk.
Rapport: Hoe schrijf ik een handboek? (MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken .nl)

An EUEuropese unie-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity

RIVM heeft in opdracht van de Europese Commissie nagegaan hoeveel community interventies ter bestrijding van overgewicht en obesitas van kinderen in Europa worden uitgevoerd. In het rapport worden 83 programma’s uit 17 verschillende landen besproken. Belangrijke randvoorwaarde voor succes is de aanwezigheid van nationaal beleid gericht op bestrijding en voorkomen van obesitas in combinatie met lokaal initiatief. Het rapport dient vooral als inspiratiebron voor professionals en/of beleidsmakers die een community interventie willen starten of verbeteren. Gegevens over bereik en effectiviteit ontbreken veelal.
Rapport: An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity  (Ec.europa.euEuropese unie)

Kwaliteit van leefstijlinterventies

In hoofdstuk zes van het boek 'Persoonlijke preventie verbindt en ontzorgt' beschrijft Djoeke van Dale (RIVM Centrum Gezond Leven) samen met Nancy ter Bogt (UMCUniversitair Medisch Centrum Groningen) het erkennen van (persoonsgerichte) preventie aan de hand van GOAL, een persoonsgericht diabetesproject van RIVM en UMC Groningen. Naast dit voorbeeld staan er meer veelbelovende regionale voorbeelden over persoonsgerichte preventie uit de publieke en private sector in dit boek.
Hoofdstuk zes: Kwaliteit van leefstijlinterventies (Pdf, 74 Kb)

Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen

KlasseTV heeft in opdracht van RIVM Centrum Gezond Leven onderzoek gedaan naar de wijze waarop onderwijsprofessionals interventies over gezond eten en bewegen op een digitale aantrekkelijke manier gepresenteerd willen krijgen.
Rapport: Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen (Pdf, 4,13 Mb)

Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies

In het evaluatierapport over het erkenningstraject voor interventies vindt u de resultaten van het evaluatieonderzoek dat in 2011 is uitgevoerd. De evaluatie bevat onder andere aanbevelingen voor de herziening van het erkenningstraject.
Rapport: Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies (Rivm.nl)

2011

2011

Gezondheidsbevordering op school: Onderzoek naar de ondersteuningsactiviteiten van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  ’en

Dit rapport beschrijft de rol en behoefte van GGD’en in de ondersteuning van scholen in het PO, VO en MBO ten behoeve van gezondheidsbevordering. Het onderzoek is uitgevoerd onder GGD professionals. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor de toekomst.
Rapport: Gezondheidsbevordering op school: Onderzoek naar de ondersteuningsactiviteiten van GGD’en (Pdf, 317 Kb)

Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's Gezond Werk

Rapport van een onderzoek naar de informatiebehoefte van de doelgroep van twee websites rond Gezond Werk: Loketgezondleven.nl/settings/werk en NisbNederlands Instituut voor Sport en Bewegen..nl/werk. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu   Centrum Gezond Leven en Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISBNederlands Instituut voor Sport en Bewegen.) voerden gezamenlijk dit onderzoek uit.
Rapport: Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's Gezond Werk  (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  .nl)

Gezond ouder worden in Nederland

Dit rapport is geschreven in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  . De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen.
Rapport: Gezond ouder worden in Nederland  (Rivm.nl)

Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen

RIVM heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, leefstijlinterventies voor lagere sociaaleconomische groepen in kaart gebracht die gemeenten kunnen inzetten om de gezondheid van deze groepen te verbeteren. Hierbij is de aandacht specifiek gericht op roken, alcoholgebruik, actieve leefstijl, overgewicht, diabetes en depressie.
Rapport: Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen  (Rivm.nl)

Inventarisatie van leefstijlinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs

In opdracht vanZonMw heeft W.J.H. Mulier Instituut onderzoek verricht met de vraagstelling: “Welke leefstijlinterventies zijn er beschikbaar om in te zetten in het mbo, welke lijken het meest kansrijk en is er sprake van lacunes in het aanbod van en kennis over de interventies?”. De geïnventariseerde interventies richten zich op de thema’s gezonde leefstijl, relaties en seksualiteit en geestelijke gezondheid.
Rapport: Inventarisatie van leefstijlinterventies binnen de mbo-setting (Kenniscentrumsport.n

2010

2010

Aanbevelingen voor Gezonde School in het MBO

In opdracht van ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie heeft TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Kwaliteit van Leven verkennend onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden voor gezondheidsbevordering in het middelbaar beroepsonderwijs.
Rapport: Aanbevelingen voor Gezonde School in het MBO (Pdf, 505 Kb)

Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod

In opdracht van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven heeft TNO Kwaliteit van Leven een inventarisatie en analyse uitgevoerd van het actuele aanbod van opleiding en training op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie (GBGezondheidsbevordering /P).
Rapport: Opleidingen Gezondheidsbevordering en Preventie: Een inventarisatie en analyse van het actuele aanbod (Pdf, 247 Kb)

Evaluatieverslag Workshops CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)-erkenningstraject 2009-2010

In 2009 en 2010 verzorgde RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) vijf keer een workshop voor het beschrijven en indienen van een leefstijlinterventie voor de Erkenningscommissie. In 2010 zijn deze workshops in opdracht van CGL geevalueerd door Stichting Consument en Veiligheid. De workshop krijgt gemiddeld een 7.8 van de deelnemers. Alle deelnemers gaven aan dat de workshop voldeed aan hun verwachtingen. Trefwoorden die daarbij regelmatig terugkwamen zijn: goede, verhelderende en praktische uitleg, ruimte voor vragen en tijd voor persoonlijk advies. De meeste deelnemers vonden dat de leerdoelen zijn bereikt. De workshop blijft daarom ook in de toekomst een onderdeel van het ondersteuningaanbod van CGL. Aan de hand van de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan, wordt de inhoud aangescherpt.
Rapport: Evaluatieverslag Workshops CGL-erkenningstraject 2009-2010

Bereik van doelgroepen - Onderzoek naar bereik van interventies in het ZonMw-programma PreventieKracht Thuiszorg

RIVM Centrum Gezond Leven heeft geïnventariseerd in hoeverre thuiszorginterventies de doelgroep bereiken. Lees in het rapport over bereik van thuiszorginterventies in 2007 en 2008 en aanbevelingen om het bereik in de toekomst beter in kaart te brengen. De thuiszorginterventies die onderzocht zijn, zijn interventies die in 2007 en 2008 ingediend zijn bij het uitvoeringsprogramma PreventieKracht thuiszorg.
Rapport: Bereik van doelgroepen. Onderzoek naar bereik van interventies in het ZonMw-programma PreventieKracht Thuiszorg (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl)

Informatievoorziening over reprotoxische stoffen op de werkplek

Weinig (aanstaande) ouders stellen zorgverleners vragen over werken met stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Het pro-actief informeren van (aanstaande) ouders over de gevaren van werken met deze stoffen moet beter. Daarnaast zouden zorgverleners zich meer bewust kunnen zijn van de gevaren van reprotoxische stoffen op de werkplek. Dat blijkt uit de inventarisatie die RIVM Centrum Gezond Leven uitvoerde in opdracht van het ministerie van SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zorgverleners kunnen putten uit allerlei bronnen, zoals richtlijnen, de infolijn Teratologie Informatie Service van RIVM. Niet alle zorgverleners kennen deze bronnen, en ze blijken vaak niet toereikend. Zorgverleners willen een centraal expertisepunt waar ze hun vragen kunnen stellen. Een punt dat toegankelijk is voor professionals, werknemers én werkgevers. Om zorgverleners meer bewust te maken van de gevaren van reprotoxische stoffen op de werkplek, kan de richtlijn 'Zwangerschap, post-partumperiode en werk' van NVAB(Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) breder bekend gemaakt worden.
Rapport: Informatievoorziening over reprotoxische stoffen op de werkplek (Rivm.nl)

Professionals Gezond Versterkt 2010-2012

'Gezondheidsbevorderaars ondersteunen bij hun dagelijkse werk zodat zij hun lokale en regionale taken goed kunnen uitvoeren.' Dat zal de uitvoering van het ‘Plan van aanpak Professionals Gezond Versterkt 2010-2012’ gaan bieden aan gezondheidsbevorderend Nederland. RIVM Centrum Gezond Leven schreef het plan in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die daarmee een kwaliteitslag wil maken in het werk van gezondheidsbevorderaars. RIVM Centrum Gezond Leven baseert zich op vier verkenningen, waaronder uitgebreide afstemming met lokale werkers en betrokken organisaties, samengevat in een CGL-rapportage. Het programma Professionals Gezond Versterkt dat in januari 2011 start, ondersteunt gezondheidsbevorderaars op drie fronten. Allereerst met 'spullen voor iedereen'; professionals delen via Loketgezondleven.nl onderling gemakkelijk informatie en materialen. In 'ontmoeting en uitwisseling' leren professionals van elkaar en vinden zij inspiratie. 'Advies op maat' tenslotte, ondersteunt professionals met complexe casuïstiek.
Rapport: Plan van aanpak Professionals Gezond Versterkt 2010-2012 (Rivm.nl)
Bijlage bij rapport: Resultaten verkenning ondersteuning professionals gezondheidsbevordering - bijlage bij Plan van aanpak Professionals Gezond Versterkt 2010-2012 (Rivm.nl)

Gezondheidsbevordering bij PO en VO. Een onderzoek naar informatie zoeken en informatie ontvangen

In opdracht van RIVM Centrum Gezond Leven heeft onderzoeksbureau GfK Intomart in april/mei 2010 onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen informatie over gezondheidsbevordering zoeken en ontvangen. Het onderzoek geeft inzicht in het zoekgedrag van scholen, de bronnen die zij beschouwen als betrouwbare leveranciers van informatie over gezondheidsbevordering en wat de meest geschikte communicatiemiddelen zijn om scholen te informeren over gezondheidsbevordering. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat scholen vooral gebruik willen maken van digitale communicatieproducten en dat informatie het liefst via één portal beschikbaar is. RIVM Centrum Gezond Leven gebruikt de onderzoeksresultaten onder andere voor de ontwikkeling van een communicatietoolkit Gezonde School voor professionals.
Rapport: Gezondheidsbevordering bij PO en VO. Een onderzoek naar informatie zoeken en informatie ontvangen

Help ons elkaar helpen

Voor het programma Ondersteuning Professionals voerde RIVM Centrum Gezond Leven inventariserende verkenningen uit. Als onderdeel daarvan vonden dit voorjaar in focusgroepen gesprekken plaats met managers en professionals gezondheidsbevordering. Talrijke relevante signalen kwamen aan het licht. Zo werd nauwe regionale samenwerking tussen GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, GGZGeestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en sportserviceorganisaties nadrukkelijk genoemd als ondersteunend. Daarentegen kwam een gebrekkige regie in de samenwerking duidelijk als struikelblok naar voren. Er is vooral behoefte aan overzicht, voorbeeldmateriaal en kennisuitwisseling en coaching op maat. Ook is ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden van belang.
Rapport: Help ons elkaar helpen (Pdf, 334 Kb)

Suïcidepreventie: Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg

Deze rapportage geeft zicht op activiteiten van GGD’en die gericht zijn op suïcidepreventie. Samen met het rapport ‘Regionale aanpak van suïcidepreventie’ van Trimbos-instituut maakt het deel uit van een bredere inzet van VWS en GGZ Nederland om suïcidepreventie onder de aandacht te brengen van gemeenten en GGD’en. Het onderzoek biedt handvatten voor een adequate aanpak. Essentieel is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de GGZ en publieke gezondheidszorg (waaronder GGD’en) onder regie van gemeenten.
Rapport: Suïcidepreventie: Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg (Rivm.nl)

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs: Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD’en en scholen

Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven en door RIVM Centrum Gezond Leven met haar samenwerkingspartners. Uit het onderzoek blijkt dat gezondheidsbevordering en preventie op scholen loont. Er zijn gezondheidsbevorderende programma’s voor scholen die ertoe leiden dat scholieren gezonder gedrag vertonen, op school beter presteren en minder vaak vroegtijdig school verlaten. Maatregelen hebben meer effect als scholen deze structureel uitvoeren en als de maatregelen integraal zijn opgezet. Ongeveer 60 procent van de GGD’en ondersteunt scholen om deze structurele en integrale gezondheidsbevordering en preventie planmatig aan te pakken. De resultaten van dit onderzoek heeft RIVM Centrum Gezond Leven en haar partners gebruikt bij het ontwikkelen van een handleiding Gezonde School.
Rapport: Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs: Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD’en en scholen (Rivm.nl)

2009

2009

Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven de opdracht om meer samenhang te creëren in het interventieaanbod. Dit rapport is een verkenning van mogelijkheden voor bevordering van inhoudelijke samenhang tussen interventies voor scholen.
Rapport: Inhoudelijke samenhang gezondheidsbevorderende interventies (Pdf, 2,84 Mb)

Leefstijlinterventie in GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio's: inventarisatie via GGD'en

Dit rapport geeft per GGD-regio een overzicht van lokaal aangeboden landelijke leefstijlinterventies. Daarbij mocht gebruik gemaakt worden van onderzoeksgegevens van IGZ. In deze rapportage vindt u onder andere per leefstijlthema de top vijf van de meest aangeboden interventies. Over ongeveer de helft van de aangeboden interventies is informatie over implementatie- en/of bereik beschikbaar. Driekwart van de GGD’en heeft behoefte aan ondersteuning van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)) bij het monitoren van implementatie- en bereikgegevens. Daartoe ontwikkelt CGL in 2010 een monitorfaciliteit in de Interventiedatabase.
Rapport: Leefstijlinterventie in GGD-regio's: inventarisatie via GGD'en (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl)

Gezond Wonen en werken

In 2009 voerde RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) een verkennend onderzoek uit naar gezondheidsbevordering in de leefomgevingen wijk en werk. In dit verslag leest u wie de belangrijkste partijen zijn. Het rapport geeft de belangrijkste kenmerken van de programma’s voor gezondheidsbevordering en hoe deze programma’s worden gefinancierd. Het onderzoek laat een grote diversiteit zien in: type organisatie, thema's per setting, ontwikkelde interventies en doelgroepen. Deze mate van diversiteit en hoeveelheid vraagt om overzicht en uitwisseling. CGL gaat in 2010 samen met haar partners hier mee aan de slag. Nieuwe inzichten in gezondheidsbevordering in wijk en werk zullen te lezen zijn op Loketgezondleven.nl. Ook gaat CGL ondersteuning bieden aan professionals die wijkgericht werken. Welke ondersteuning dat moet zijn, wordt eerst onderzocht.
Rapport: Gezond Wonen en werken (Rivm.nl)

Gebruikersonderzoek Loketgezondleven.nl

Met dit kleinschalige onderzoek heeft RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) inzicht gekregen in hoe professionals de website Loketgezondleven.nl gebruiken en waarderen. Professionals werkzaam bij GGD'en en thuiszorg zijn goed op de hoogte van het Loket. Dat geldt in mindere mate voor medewerkers van instellingen voor GGZGeestelijke gezondheidszorg en Verslavingszorg en van lokale organisaties op het gebied van sportondersteuning. Het Loket bezoekt men vooral om te zoeken in de Interventiedatabase en om informatie te vinden over gezondheidsthema's en kwaliteit van interventies. Enkele wensen voor verbetering van de website zijn:

  • Zorg voor een overzichtelijk bestand van erkende interventies en verbeter de zoekfunctie in de Interventiedatabase.
  • Neem ook informatie op over de aanpak van integraal gezondheidsbeleid.
  • Geef aan welke ondersteuning het CGL kan bieden en hoe begeleidend onderzoek georganiseerd kan worden om een interventie (op een hoger niveau) te laten erkennen.

Het onderzoek is uitgevoerd in oktober 2009.
Rapport: Gebruikersonderzoek Loketgezondleven.nl (Rivm.nl)

2008

2008

Samenwerking GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en en thema-instituten rond leefstijlleefstijlinterventies: verkenning GGD perspectief

In deze rapportage leest u de resultaten van de interviews die RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven (CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)) samen met haar partners in 2008 hield met alle GGD'en in Nederland. GGD'en zien het (door)ontwikkelen van effectieve en goed inzetbare preventieprogramma's als belangrijkste taak van de thema-instituten. Bij voorkeur willen zij deze preventieprogramma's in de vorm van een ‘bouwpakket’ van effectieve modules, waarvan minimaal de basismodule wordt uitgevoerd. Als kerntaak van de GGD ziet men het implementeren van deze programma's in de lokale setting. Het CGL wil samen met ontwikkelaars, aanbieders en lokale stakeholders toewerken naar samenhangende programma’s. Deze rapportage is een bijlage bij het rapport Leefstijlinterventies in Nederland.
Rapport: Samenwerking GGD'en en thema-instituten rond leefstijlleefstijlinterventies: verkenning GGD perspectief (RivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl)

Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid

In 2008 heeft RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) een evaluatie gehouden onder medewerkers van GGD'en, GGZGeestelijke gezondheidszorg en gemeenten over de handleidingen lokaal gezondheidsbeleid voor de thema’s roken, alcohol, overgewicht en depressie. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met STIVORO, Voedingscentrum, Trimbos-instituut en met Schuttelaar & Partners. Op basis van dit onderzoek werkt CGL samen met betrokken thema-instituten aan een plan van aanpak voor de herziening van de huidige handleidingen lokaal gezondheidsbeleid. In het najaar van 2010 verschijnen de nieuwe handleidingen, ruim voordat de nieuwe lokale nota’s volksgezondheid moeten verschijnen. De rapportage Evaluatie Handleidingen lokaal gezondheidsbeleid is een bijlage bij het rapport Leefstijlinterventies in Nederland.
Rapport: Evaluatie handleidingen lokaal gezondheidsbeleid (Rivm.nl)

Leefstijlinterventies in Nederland, een verkenning van ervaringen en wensen

Dit rapport is het resultaat van onderzoek naar ervaringen met en wensen over leefstijlinterventies bij alle GGD'en en bij enkele GGZ-instellingen, gemeenten en thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn er vragen gesteld over de handleidingen voor de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid, methoden en instrumenten voor de uitvoering van schoolgezondheidsbeleid, een internetloket met interventiedatabase en een certificeringssysteem voor de beoordeling van interventies. Het rapport geeft een globaal overzicht van de belangrijkste bevindingen en brengt het lokale veld van gezondheidsbevordering helder in beeld. Het onderzoek is uitgevoerd in 2008.
Rapport: Leefstijlinterventies in Nederland, een verkenning van ervaringen en wensen Rivm.nl