Scholen werken aan Gezonde School met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-adviseur van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst in hun regio zijn eerste aanspreekpunt, zodra zij aan de slag gaan.   Op deze pagina staat een korte toelichting op het (nieuwe) stappenplan Gezonde School-aanpak en informatie voor de Gezonde School-adviseur. 

De Gezonde School-aanpak bestaat uit drie fasen: Voorbereiden, Uitvoeren en Evalueren. Elke fase bestaat uit twee of drie stappen, deze stappen zijn genummerd. De stappen van de eerste fase (voorbereiden) kan een school in willekeurige volgorde doorlopen, afhankelijk van de situatie op de school.  De stappen van de andere fases (uitvoeren en evalueren) worden opeenvolgend doorlopen.

Linkjes in de tekst

De linkjes in de tekst verwijzen naar pagina's over de Gezonde School-aanpak voor het voortgezet onderwijs. Op Gezondeschool.nl is deze informatie ook te vinden voor primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voorbereiden

Stap 1. Bepaal de beginsituatie

De Gezonde School-aanpak levert het meeste op als de keuze voor een thema en activiteiten aansluit bij de situatie van de school. Om de beginsituatie te  bepalen zijn er verschillende instrumenten die kunnen helpen zoals Hoe gezond is jouw school? , Gezonde School-matrix en Schoolgezondheidsprofiel.

 

Stap 2. Stel een werkgroep samen

Voor het slagen van Gezonde School is het belangrijk om te werken met een werkgroep Gezonde School. In de werkgroep neemt iedereen deel met een rol in het uitwerken én uitvoeren van de Gezonde School-aanpak. De samenstelling van de werkgroep Gezonde School kan per thema variëren. De Gezonde School-coördinator is de spil in de werkgroep. De Gezonde School-coördinator is een medewerker van de school die de regie heeft als kartrekker van Gezonde School. Een Gezonde School-adviseur kan de werkgroep ondersteunen, bijvoorbeeld als procesbegeleider. 

 

Stap 3. Kies een thema

Met welk thema gaat de school aan de slag? Begin met één thema waardoor iedere leerling/student op intensieve wijze met het thema in aanraking komt. Kies een nieuw thema als het gekozen thema structureel onderdeel is van de Gezonde School-aanpak.  Vragen één of meerdere thema's op school om aandacht? Gebruik dan bijvoorbeeld de handleiding prioriteitenworkshop als hulpmiddel. Hiermee betrekt de school het team, de ouders en leerlingen/studenten bij de themakeuze.  Een Gezonde School-adviseur kan advies geven bij het kiezen van een thema.

Uitvoeren

Stap 4. Maak een plan

De school brengt met de Gezonde School-matrix in kaart wat op er al gebeurt op de verschillende pijlers rondom het gekozen thema. Daarmee wordt helder welke stappen nog gezet kunnen worden. De werkgroep stelt (vervolgens) een werkplan op.

 

Stap 5. Ga aan de slag

Bij deze stap is het tijd om aan de slag te gaan. De school werkt volgens het werkplan aan het gekozen thema en besteedt aandacht aan alle pijlers. 

 

Stap 6. Houd vinger aan de pols

Verloopt het werken met de Gezonde School-aanpak volgens plan? Check met regelmaat de voortgang. Wat gaat goed en wat kan beter? Schaaf indien nodig het plan en de uitvoering bij.

Evalueren

Stap 7. Kijk terug en blik vooruit

Het evalueren van de Gezonde School-aanpak geeft inzicht in hoe de aanpak in de praktijk verloopt en of de inzet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Aan het einde van ieder schooljaar blikt de werkgroep terug op het werkplan.

 

Stap 8. Houd successen vast

Aandacht voor het continueren van Gezonde school is belangrijk. Dit voorkomt dat tijd, geld en energie verloren gaan. Maar hoe levert het werken met de Gezonde School-aanpak het juiste resultaat op? Als de school continu aandacht besteedt aan de gekozen thema’s en als deze thema’s een structurele plek in het schoolbeleid krijgen. Anders gezegd: als een gezonde leefstijl in het DNA van de school zit.

Creëer en behoud draagvlak

Een gedegen oriëntatie en het creëren van draagvlak helpt alle partijen om te besluiten of zij meedoen aan Gezonde School. Een goede organisatie zorgt er voor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de werkwijze en de taakverdeling. Lees hier tips en adviezen om het draagvlak onder schoolbesturen te vergroten

Gezonde School-activiteiten

Gezonde School werkt met erkende interventies. In de zoektool (povombo) staan passende Gezonde School-activiteiten,  waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Van sommige Gezonde School-activiteiten is de werkzaamheid als 'goed' beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie. Lees meer over erkende interventies en het het erkenningstraject