Creëren van draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Zowel draagvlak binnen de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst als het ondersteunen van scholen bij het creëren van draagvlak. Ook gemeente, de jeugdgezondheidszorg en partners zijn nodig om te werken aan Gezonde School. Het creëren, uitbreiden en onderhouden van draagvlak vraagt continu aandacht.

Hoe creëert u draagvlak?

Creëren van draagvlak betekent dat u rekening houdt met de wensen en meningen van bijvoorbeeld de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Oriënteer u op de consequenties voor de betrokkenen van het nieuwe beleid of activiteiten. Houdt er rekening mee dat mensen willen kunnen reageren en liefst de plannen enigszins aanpassen. Neem daarvoor voldoende tijd en nodig partners uit om Gezonde School vorm te geven. Het is daarom noodzakelijk om belangrijke partners in een vroeg stadium te betrekken. Draagvlak betekent in feite dat uw plan ook hún plan wordt.

Tips

Draagvlak in stappen

Creëren van draagvlak doet u in een aantal stappen:  

Identificeer

 • Zoek uit wie de belangrijkste partners zijn zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Zoek uit hoe hun onderlinge krachtenveld is. Denk bijvoorbeeld aan:
  • directie van de  GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst : de directie besluit met de gemeente over de invoering van Gezonde School
  • afdeling Gezondheidsbevordering (GBGezondheidsbevordering ): de functionarissen gezondheidsbevordering zijn opgeleid om vragen van scholen planmatig aan te pakken en in te passen in structureel schoolgezondheidsbeleid
  • afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg): de JGZ-arts, verpleegkundige of assistent is vaak het eerste aanspreekpunt voor de school
  • afdeling Algemene gezondheidszorg (AGZ): deze afdeling biedt vaak programma’s op school aan over seksuele gezondheid
  • overige afdelingen, zoals Epidemiologie, Medische Milieukunde, Beleid en onderzoek en Infectieziekten:
   • de epidemioloog zorgt voor een goede afstemming tussen onderzoek, beleid en uitvoering, en speelt een rol bij het verzamelen en analyseren van gegevens (onder andere van belang voor het schoolprofiel en de evaluatie)
   • medische milieukundigen verrichten metingen binnen scholen op het gebied van binnenmilieu
   • de afdeling Beleid en onderzoek speelt een rol bij het adviseren van gemeenten en scholen
   • verpleegkundigen van de afdeling Infectieziekten verzorgen voorlichting over seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen
 • Inventariseer doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijzen van nieuwe en onbekende partners.
 • Maak inzichtelijk wat iedereen al bijdraagt aan een Gezonde School.

Informeer en enthousiasmeer

 • Zorg voor een beknopte en concreet uitgewerkte omschrijving van de eerste ideeën of maak een probleemomschrijving. Cijfers en voorbeelden overtuigen. Gebruik hierbij het schoolprofiel.
 • Besteed aandacht aan de voordelen voor elke partner. Zoek de win-win.
 • Probeer je in te leven in de ander. Welke argumenten zullen aanspreken? Zijn er raakvlakken met bestaande activiteiten en doelen van de andere partners?
 • Begin met een een-op-een gesprek. Vraag om feedback op je ideeën. Ontdek welke argumenten de ander heeft om mee te doen. Soms zijn deze zakelijk, maar soms ook persoonlijk (plezier in de samenwerking, nieuwe expertise, een interessant netwerk etc.).
 • Schrik niet van een negatieve reactie, maar kijk wat je daarmee kunt doen om de plannen te verbeteren.
 • Houd de kern van het plan wel overeind, anders haken anderen misschien weer af.
 • Denk in belangen en niet in standpunten.

Breng in beweging

 • Laat andere partners meedenken over invullingen en oplossingen. Timmer het plan dus niet dicht.
 • Bied ook de mogelijkheid om later aan te haken; niet iedereen kan direct mee doen.
 • Respecteer onmogelijkheden, toon begrip als iets echt niet kan.
 • Doe niet al het werk alleen, verdeel de taken. Zo worden anderen mede-eigenaar.
 • Regel randvoorwaarden zoals tijd, capaciteit en geld.

Houd beweging gaande

 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak. Draagt iedereen nog bij? Staat iedereen er nog achter?
 • Focus op dat wat goed gaat en versterk dat. Kijk niet alleen naar de problemen.
 • Vier successen en laat de anderen delen in de eer.

Communiceer!

Kies een passende vorm; dat kan een nieuwsbrief zijn, persoonlijke gesprekken, een filmpje, of een gerichte bijeenkomst maar denk ook aan Facebook of Twitter.

De volgende personen zijn van belang bij de oriëntatie en organisatie binnen een school:

Primair onderwijs en voortgezet onderwijs

 • schoolleider, de schooldirectie of een adjunct-directeur
 • lid van een overkoepelend bestuur of beleidsorgaan voor meerdere scholen
 • lid van de medezeggenschapsraad of ouderraad
 • intern leerlingbegeleider
 • lid van het Zorg Advies Team (ZATZorg Advies Team ) binnen en buiten de school
 • teamleider
 • enthousiaste leerkracht
 • vertegenwoordiging vanuit de leerlingen, bijvoorbeeld een leerlingenraad

Middelbaar beroepsonderwijs

 • college van bestuur
 • afdeling Personeel & Organisatie / Human Resources (HRHuman Resources )
 • onderwijzende medewerkers zoals vakdocenten bewegen & sport en studieloopbaanbegeleiders
 • ondersteunende medewerkers, bijvoorbeeld medewerkers facilitaire dienstverlening
 • studenten en studentenraad