Wat is een projectvoorstel?

Het projectvoorstel kunt u beschouwen als een korte pitch op papier van de Gezonde School-aanpak voor de directie van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of voor de school. Wat speelt er op de school, gemeente of regio? Waar kan de school aan werken? En hoe pakt ze dat aan? Waar kan de gemeente of provincie meer aandacht aan besteden?

Op basis van het projectvoorstel kan de directie, gemeente, provincie beslissen om geld en/of formatie te reserveren voor een Gezonde School-aanpak. Een goed projectvoorstel vergroot het draagvlak en overtuigt de beslissers van de meerwaarde.

Wat staat er in een projectvoorstel?

In het projectvoorstel geeft u een beeld van de huidige situatie op school of regio en de wensen en behoeften die er leven.

Voor de school

U schetst in grote lijnen de ideeën om vanuit de startsituatie een Gezonde School te worden en hoe dat past bij het beleid van de school en de samenwerkingspartners. Ook geeft u aan wat de randvoorwaarden zijn voor het realiseren van uw plannen.

Voor gemeente, provincie

U schetst in grote lijnen hoe Gezonde School –aanpak in de regio ingezet / uitgevoerd kan worden, samenwerkingspartners, financiering en randvoorwaarden.

Randvoorwaarden voor een Gezonde School

Een Gezonde School heeft alleen kans van slagen als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan. Daarom beschrijft u deze expliciet in het projectvoorstel. Zo geeft u aan wat er goed geregeld moet zijn voordat u concreet aan de slag kunt gaan na het akkoord op het voorstel.

  • Is er voldoende draagvlak voor de Gezonde School-aanpak? Niet alleen intern, bij de school, maar ook bij samenwerkingspartners?
  • Is voor iedereen duidelijk wat de Gezonde School-aanpak betekent?
  • Is er consensus over de gezondheidsproblemen waar de school zich op richt?
  • Is er overeenstemming over de doelgroepen van de Gezonde School-aanpak op uw school? Richt de aanpak zich bijvoorbeeld alleen op leerlingen of ook op medewerkers?
  • Is er voldoende financiële ruimte om eenmalige én structurele activiteiten op te zetten?
  • Zijn er voldoende geoormerkte uren voor de Gezonde School-werkgroep en de coördinator?
  • Staan alle neuzen in dezelfde richting?

Financiering

Een cruciaal onderdeel van het projectvoorstel is een globale begroting voor de Gezonde School-aanpak. Daarbij hoort ook een inschatting van de benodigde formatie voor de projectorganisatie (concreet: de werkgroep). Dit is immers een kostenpost voor de school. Schat het aantal in te zetten uren zo realistisch mogelijk in.

Meer informatie vindt u op de pagina Financiering