Een schoolprofiel geeft een beeld van de stand van zaken op de school. Het is het uitgangspunt voor het projectvoorstel Gezonde School.

Voor een goed schoolprofiel maakt u zo veel mogelijk gebruik van informatie die al aanwezig is: rapporten en documenten van de school zoals inspectierapport, schoolplannen, tevredenheidsenquêtes, website en schoolgids. U verzamelt:

Gegevens over gezondheid en welbevinden van leerlingen en schoolpersoneel

Voor informatie over de gezondheid en het welbevinden van leerlingen en schoolpersoneel gebruikt u de lokale jeugdgezondheidsmonitor van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst -afdeling Epidemiologie. Ook kunt u gebruikmaken van de voorbeeldvragenlijsten voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel. Vul de uitkomsten aan met gegevens van Jeugdgezondheidszorg, zorgteams of Zorg- en adviesteams.

Gegevens over bestaande activiteiten en wensen van de school

Scholen organiseren vaak al veel activiteiten en het is belangrijk dat het schoolprofiel een overzicht geeft. Denk aan de volgende dingen:

  • Sluiten nieuwe activiteiten goed aan bij de huidige uitvoering?
  • Het motiveert de school om te zien dat er al veel gebeurt.
  • Welke wensen leven er op het gebied van gezondheid, zoals het aanscherpen van pestbeleid of het vergroten van ouderparticipatie.
  • Recente ontwikkelingen: een school die een nieuw gebouw krijgt, heeft bijvoorbeeld de kans het schoolplein opnieuw in te richten. Ook een incident, bijvoorbeeld met alcohol, kan aanleiding geven voor prioriteiten.
  • Worden de activiteiten uitgevoerd binnen de vier pijlers? 1. Educatie: lessen en voorlichting; 2. Omgeving: protocollen en regels en afspraken; 3. Signalering: vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen; 4. Beleid: schoolgezondheidsbeleid, regels en afspraken vastgelegd in beleid?

Evalueer deze activiteiten eerst. Na evaluatie kunt u de activiteiten continueren die goed gaan.

Tips

  • Interview directie of interne begeleider. Dat geeft u inzicht in de stand van zaken rondom de leerlingenzorg, de preventie en de gezondheidsbevordering. U kunt ook vragen welke onderdelen meer of minder aandacht behoeven. Gebruik het voorbeeld-intakegesprek.
  • Maak bij voorkeur schoolprofielen voor individuele scholen. Dat geeft scholen de beste inzichten en handreikingen voor de aanpak van gezondheidsprofielen van leerlingen en schoolpersoneel.
  • Reserveer tijd en geld voor het opstellen van schoolprofielen. Stel de profielen iedere vier jaar op, in elk monitorcyclus.
  • Stem het verzamelen van gegevens af op de planning van scholen. De beste tijd hiervoor is maart - april. Over het algemeen hebben scholen weinig tijd in december, de laatste maand voor de zomervakantie en eerste maand na de zomervakantie.

Gegevens over regionale of landelijke speerpunten

De keuze van de gezondheidsthema's kan ook gebaseerd worden op landelijke of gemeentelijke speerpunten. Dit kan als voordeel hebben dat er financiële ondersteuning van de overheid beschikbaar is voor de uitvoering van maatregelen en dat de school op draagvlak bij de gemeente kan rekenen. De school heeft echter minder keuzevrijheid.

Terugkoppeling met de school

Vul het schoolprofiel in, stuur het naar de school en bespreek het met de directeur, intern begeleider en eventueel het schoolteam, bijvoorbeeld tijdens de teamvergadering van de school. Tijdens dit gesprek kunt u de bevindingen nader toelichten. Soms bevat het schoolprofiel informatie die gevoelig ligt bij ouders of teamleden. U kunt met het schoolteam, directie overleggen op welke manier de resultaten worden gepresenteerd.

Met de school bespreekt u wat de volgende stap is voor structurele gezondheidsbevordering op school. U kunt de school aanraden de samenvatting van het schoolprofiel op te nemen in het Schoolgezondheidsplan.