Effectief én efficiënt werken aan gezondheid vraagt om het maken van duidelijke keuzes. Begin met de belangrijkste thema’s en breid uw aanpak stap voor stap verder uit.

Thema kiezen

In en rond de school strijden waarschijnlijk verschillende gezondheidsproblemen en thema’s om aandacht. Het is niet realistisch om alles tegelijk aan te pakken. Sterker nog: dat is niet eens wenselijk. Versnippering van aandacht vermindert namelijk de intensiteit van de aanpak. Daardoor bereikt de school uiteindelijk minder effect. Stel dus heldere prioriteiten en kies voor één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar de school de komende jaren aan gaat werken.

Goed prioriteren – hoe doe ik dat?

In het projectvoorstel is duidelijk omschreven wat de wensen en behoeften van de school zijn. Daaruit is al in grote lijnen duidelijk geworden welke thema’s de school kan kiezen voor Gezonde School. De uiteindelijke keuze kan het beste gemaakt worden door zo veel mogelijk betrokkenen erover te laten meepraten. Het geeft meer draagvlak wanneer medewerkers, leerlingen (en eventueel ouders) kunnen meebepalen wat de prioriteiten worden.

Gezonde School-thema's

 

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Voeding Voeding Voeding
Bewegen en sport Bewegen en sport Bewegen en sport
Welbevinden Welbevinden Welbevinden
Roken en alcohol Roken-. alcohol- en drugspreventie Roken-, alcohol- en drugspreventie
Relaties en seksualiteit Relaties en seksualiteit Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid Fysieke veiligheid
Milieu en natuur Binnenmilieu Binnenmilieu
Mediawijsheid Mediawijsheid Mediawijsheid

Activiteit kiezen op basis van de vier pijlers

In de database van Gezonde School vindt u activiteiten voor po, voor vo en voor mbo waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan kwaliteitscriteria. Lees meer over het erkenningstraject van interventies of kijk ook eens in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Gezondheidsbevordering heeft het meeste effect als activiteiten worden aangeboden op basis van de vier pijlers:

  1. Educatie
  2. Omgeving
  3. Signalering
  4. Beleid

Op gezondeschool.nl leest u meer over de invulling van de thema’s aan de hand van deze vier pijlers voor po, vo en mbo.

De school voert de activiteit uit

De school kan zelf lessen geven aan de hand van bestaande lespakketten. Leerkrachten kunnen de reacties van hun eigen leerlingen beter plaatsen dan een gastspreker. Voorwaarde is dat de leerkrachten voldoende kennis over het onderwerp hebben en zich prettig voelen bij het thema. Dat laatste kan bijvoorbeeld bij het thema seksualiteit een rol spelen. De Gezonde School-adviseur overlegt met de school of er behoefte is aan training en begeleiding.

Externe partner

Een externe partner kan voorlichting geven tijdens een ouderavond of in de les. Voordeel is dat gastsprekers veel over het onderwerp weten. De Gezonde School-adviseur overlegt met de school voor welke activiteiten externe partners de voorkeur hebben.

Ondersteuningsaanbod

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Ook een Gezonde School worden? Maak gebruik van het ondersteuningsaanbod. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School.

Behaal het vignet Gezonde School! 

Als uw school binnen een gekozen thema alle pijlers van Gezonde School op orde heeft, kunt u voor een aantal thema’s het themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet Gezonde School laat een school zien dat zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door extern deskundigen van onder andere het Voedingscentrum, KVLO en het Trimbos-instituut.