Waarom een Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl?

Wat kan het onderwijs leerlingen bijbrengen op het gebied van gezondheid? Wat moeten leerlingen weten en kunnen, om gezond te leven en daarbij zelf weloverwogen keuzes te maken? Om antwoord te geven op deze vragen ontwikkelden Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLOStichting LeerplanOntwikkeling), het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en thema-instituten het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGLOnderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl ). Met dit leerplankader willen zij stimuleren dat jongeren voldoende kennis en vaardigheden hebben voor het uiteindelijke doel: een gezonde(re) leefstijl.

Wat is het LK SBGL?

Wat is het Leerplankader SBGLOnderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl?

Het Leerplankader SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl beschrijft wat leerlingen op een bepaalde leeftijd moeten kunnen, weten en doen, en het doet uitspraken over wat op welke leeftijd moet worden aangeboden en geleerd. Het leerplankader kent zes niveaus (sector, bouw, thema, kern, inhoud, vakbegrip) en is beschikbaar voor de meeste thema's uit de Gezonde School-aanpak.

Op basis van dit leerplankader kunnen medewerkers binnen het onderwijs een leerplan Gezonde School opstellen. Een leerplan omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen, en de leerstofonderdelen die moeten worden behandeld. Bij de uitvoering van het leerplan kunnen scholen gebruikmaken van leermiddelen en interventies die aansluiten op het leerplankader.

Bekijk het Leerplankader SBGL

Leerplankader en Gezonde School

Het Leerplankader SBGLOnderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl beschrijft per Gezonde School-thema en per leeftijdsgroep en onderwijstype  wat aan bod kan komen op school. Het kader is een uitwerking van een aantal kerndoelen en eindtermen voor de diverse typen onderwijs. Het biedt scholen handvatten bij het vormgeven van hun gezondheidsbeleid en leerplannen.

Lees verder hoe het Leerplankader SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl aansluit op de Gezonde School-aanpak.

Van leerplankader naar leerplan

Een leerplankader is nog geen leer- of activiteitenplan; het biedt structuur en bouwstenen, waarmee de school een eigen leerplan-op-maat kan maken. Zo kan het onderwijs zo goed mogelijk aan de specifieke eigenschappen en behoeften van leerlingen worden aangepast.

In eerste instantie vertaalt de school het leerplankader naar een leerplan.

​Vervolgens werken leerkrachten of begeleiders dit leerplan met behulp van methoden, leermiddelen of interventies uit naar lessen en activiteiten.

Tips

  • Gebruik de informatie over hulpmiddelen om de stap van leerplankader naar leerplan te maken.
  • Bekijk de zoektool van de Gezonde School, om het leerplan uit te werken naar lessen en activiteiten. 

Opdracht afdeling Gezond Leven

Bij de uitvoering van het leerplan kunnen scholen gebruikmaken van leermiddelen en interventies die aansluiten op het leerplankader. Daarvoor is het nodig dat alle erkende en goed beschreven Gezonde School-interventies aangeven op welk onderdeel van het leerplankader de interventie betrekking heeft.

Op verzoek van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekijkt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in hoeverre (erkende) interventies aansluiten bij het leerplankader. Deze opdracht bestaat uit twee delen:

  1. Onderzoek naar het gebruik van het leerplankader op scholen: eind 2015 is een aantal scholen voor po, vo en mbo gevraagd hoe zij het leerplankader gebruiken bij het maken van hun Gezonde School-plannen. Tevens werd gevraagd hoe scholen de aansluiting van het leerplankader op de Gezonde School-aanpak gepresenteerd willen zien op de website. Bekijk het resultaat van de interviews voor po, vo en mbo.
  2. Interventies metadateren: voor alle erkende interventies die op Gezondeschool.nl staan wordt bekeken hoe de interventie invulling geeft aan de onderdelen van het leerplankader.