U bent hier

Informatie over de Centra voor Jeugd en Gezin

 1. Wat is het CJG?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het CJG en de financiering?
 3. Welke professionals werken er?
 4. Welke taken hebben de CJG's?
 5. Met welke organisaties werken CJG's samen?
 6. Hoe is de samenwerking tussen CJG en gezondheidsbevorderaar?
 7. Op welke doelgroepen focussen de CJG's?
 8. Wat bieden CJG's zoal?
 9. Wat hebben de CJG's met preventie?
 10. Wat doet het CJG aan gezondheidsbevordering?
 11. Welke CJG-onderwerpen hebben een raakvlak met Gezonde School

Wat is het CJG?

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een laagdrempelige voorziening waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Het bundelt de krachten van allerlei basisvoorzieningen die een taak hebben in de ondersteuning van ouders en jeugdigen (van 0 tot 23 jaar). Daarbij gaat het om gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Niet alleen de professionals werken nauw samen binnen de CJG’s. Het is ook de bedoeling dat wethouders, bestuurders en managers van instellingen elkaar weten te vinden.

Naar boven


Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het CJG en de financiering?

De gemeenten voeren de regie op het CJG en zijn verantwoordelijk voor de invulling ervan. Elke gemeente is vrij om dat naar eigen inzicht te doen. Elke CJG is dan ook anders georganiseerd. Ook bepaalt elke CJG zijn eigen speerpunten en met wie het de samenwerking aangaat.

De organisaties die participeren in het CJG, krijgen subsidie van de gemeente voor een duidelijk omschreven productenpakket. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om de CJG’s te realiseren. Dat gebeurt vanaf 2012 via een nieuwe decentralisatie-uitkering (DU CJG). De hoogte van het budget wordt per gemeente bepaald. Dat gebeurt met behulp van een aantal maatstaven: het aantal jongeren tussen 0 en 19 jaar, minderheden, eenoudergezinnen en lage inkomens. De DU CJG is ongelabeld geld. Dat betekent dat gemeenten niet meer hoeven te verantwoorden waaraan ze het geld besteden.

Naar boven


Welke professionals werken er?

Verschillende professionals voeren met elkaar de taken van het CJG uit. Dat kunnen bijvoorbeeld jeugdartsen en –verpleegkundigen zijn, consultatiebureaumedewerkers, psychologen, pedagogen en (school)maatschappelijk werkers. Zij kunnen in dienst zijn bij verschillende organisaties, zoals een thuiszorgorganisatie, de GGD, een instelling voor maatschappelijk werk en soms ook bij Bureau Jeugdzorg.

Naar boven


Welke taken hebben de CJG's?

Hoewel elke gemeente het CJG naar eigen inzicht invult, hebben CJG’s wel allemaal hetzelfde basispakket. De kerntaken van het CJG zijn kort samengevat:

 • Signaleren, analyseren en, indien nodig, naar (gespecialiseerde) hulp toe leiden.
 • Ondersteunen en het verlenen van diensten zoals voorlichting, advies, informatie en hulp.
 • Integrale zorg organiseren.
 • Monitoren, screenen en vaccineren.

Naar boven


Met welke organisaties werken CJG's samen?

Naast de kernpartners zijn er diverse organisaties die een plek hebben in het CJG – of die een belangrijke samenwerkingspartner zijn. Denk aan organisaties voor kinderopvang, onderwijs, sport, gezondheidsbevordering, schuldhulpverlening en MEE.

Naar boven


Hoe is de samenwerking tussen CJG en gezondheidsbevorderaar?

De samenwerking is wisselend, zo blijkt uit signalen, hoewel de raakvlakken groot zijn. Belangrijk knelpunt in de samenwerking is de enorme diversiteit aan beide kanten. Gezondheidsbevorderaars werken wel met een vast concept, maar de invulling verschilt per keer. Ze ontwikkelen per school een aanpak op maat en maken daarbij passende afspraken met de school en zijn partners. Ook de CJG’s werken verschillend. Ze hebben verschillende werkwijzen, leggen andere accenten en er werken op de locaties verschillende contactpersonen. Bovendien zitten er in de regio van de gezondheidsbevorderaar vaak meerdere CJG’s. In sommige regio’s hebben CJG’s en gezondheidsbevorderaars veel contact, in andere weinig. Ook is er nog onbekendheid over elkaars werkwijze en mogelijkheden voor samenwerking.

Naar boven


Op welke doelgroepen focussen de CJG's?

Het aanbod van de CJG's is gericht op drie verschillende doelgroepen:

 • De gehele populatie van ouders, jeugd en medeopvoeders (het aanbod wordt zowel gevraagd als ongevraagd ingezet en is onbeperkt toegankelijk).
 • Een populatie met bepaalde risicokenmerken.
 • Individuele jeugdigen of gezinnen met een vastgesteld risico of vastgestelde problematiek.

Naar boven


Wat bieden CJG's zoal?

CJG’s vervullen hun taken met verschillende activiteiten en voorzieningen:

 • Ze bieden een inloopmogelijkheid voor alle vragen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. Ook online geven ze advies.
 • Ze geven laagdrempelig advies en ondersteuning, gericht op het herstel van zelfredzaamheid.
 • Ze brengen jeugdigen en gezinnen in kaart, die risico lopen of kampen met problemen.
 • Ze bieden hulp om het ontstaan van problemen te voorkomen.
 • Ze voorzien in effectieve coördinatie van zorg volgens het beleidsprincipe ‘één gezin, één plan’.

Naar boven


Wat hebben de CJG's met preventie?

Veel van de taken van CJG’s zijn preventiegericht: signaleren, problemen voor zijn, en erger voorkomen. Ze zoeken daarbij met kind en ouders naar oplossingen. Ze zorgen voor een goede stroomlijning van hulp en doen aan nazorg om te voorkomen dat kind en ouder terugvallen. CJG’s zien de school als belangrijke samenwerkingspartner bij hun taak. Ook adviseren ze de gemeente over de lokale situatie en problemen die zij tegenkomen. De CJG’s doen zowel aan individuele als collectieve preventie. Vooral de mate van aandacht voor collectieve preventie verschilt per CJG. In de preventieve taak zit een groot raakvlak met de gezondheidsbevorderaars die werken met De Gezonde School.

Naar boven


Wat doet het CJG aan gezondheidsbevordering?

Gezondheidsbevordering is geen thema dat het CJG apart behandelt. Maar in veel van wat het CJG doet op het gebied van opvoeden en opgroeien, zit gezondheidsbevordering verweven. Activiteiten waarin gezondheidsbevordering een plek heeft zijn bijvoorbeeld:

 • Cursussen aan ouders over gamen, social media, seksualiteit, middelengebruik en overgewicht.
 • Informatieavonden op scholen, bso en kinderopvang, over uiteenlopende leefstijlthema’s.
 • Speciale koffieochtenden voor ouders, met ieder keer een ander thema.
 • Inloopspreekuren waar jongeren en ouders hun vragen over gezondheid kunnen bespreken.
 • Huisbezoeken.

Naar boven


Welke CJG-onderwerpen hebben een raakvlak met Gezonde School

Verschillende onderwerpen op het terrein van opvoeden en opgroeien, hebben een raakvlak met leefstijl en Gezonde School, zoals:

 • Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd. Een gezamenlijke uitgave van het Transitiebureau Jeugd (een samenwerking van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Februari 2013
 • Centrum voor Jeugd en Gezin - Beleid, wet- en regelgeving. Website: vng.nl
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin als partner in gezondheidsbevordering. Veerle Martens, Hogeschool Utrecht. In opdracht van RIVM Centrum Gezond Leven (intern document, 2012)
 • Website: nji.nl 
 • Professionals in het Centrum voor Jeugd en gezin. Gezamenlijke uitgave van de beroepsverenigingen, brancheorganisaties, het NJi en RIVM, 2013

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer