U kunt starten met de uitwerking van een projectplan zodra de directie van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst akkoord gaat met een globale begroting. Maak bij het opstellen van de begroting eventueel gebruik van een schatting van de benodigde tijd in het eerste jaar.

Betrek de financiële afdeling bij begroting

Het is raadzaam om de begroting samen met financiële afdeling van de GGD of van de school op te stellen. Laat deze afdeling in elk geval controleren of de begroting realistisch is opgesteld. De financiële afdeling beschikt over de juiste salaristarieven van medewerkers en weet of er in de nabije toekomst salarisstijgingen te verwachten zijn.

Mogelijkheden aanvullende financiering

De reguliere middelen zijn vaak niet toereikend voor de projectorganisatie die nodig is voor Gezonde School bij de GGD en samenwerkingsorganisaties. Denk aan de volgende mogelijkheden voor aanvullende financiering:

  • U kunt een subsidieaanvraag indienen bij de Provinciale Staten. Op de sites van de verschillende provincies staat informatie over het aanvragen van subsidies.
  • In meerdere regio’s financiert de gemeente de inzet van de GGD voor Gezonde School, bijvoorbeeld via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Binnen de LEA bespreekt de gemeente samen met betrokken partners (in ieder geval schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzaalorganisaties) een lijst van onderwerpen, waarbij ook afspraken worden gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema's. Enkele van de thema 's zijn veiligheid op school, een gezonde voeding, en een gezonde leefstijl.
  • De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of die dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Vraaggericht werken vormt daarbij het uitgangspunt.
  • Kijk naar de mogelijkheden van de inzet van een buurtsportcoach.
  • Incidentele initiatieven zoals:

Tip: vraag iets anders dan geld

Het is voor sponsors soms makkelijker om tijd of middelen te leveren dan geld. Probeer creatief naar de mogelijkheden te vragen. Grijp kleine bijdragen aan en lever een tegenprestatie waar de sponsor voordeel van heeft. Bijvoorbeeld regionale positieve persberichten.