Wat zijn buurtsportcoaches en bij wie zijn ze in dienst?

Wat zijn buurtsportcoaches en bij wie zijn ze in dienst?

Buurtsportcoaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Het is de bedoeling dat ze verbinding leggen tussen aanbieders van sport en andere sectoren. Bijvoorbeeld met welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Het verschilt waar ze in dienst zijn. Dat kan bij een gemeente zijn maar ook een school, vereniging of stichting.

Zijn buurtsportcoaches ook combinatiefuncties?

Zijn buurtsportcoaches ook combinatiefuncties?

Veel buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionaris. Maar niet elke combinatiefunctionaris is een buurtsportcoach. Er zijn bijvoorbeeld ook combinatiefunctionarissen speciaal voor culturele activiteiten. De combinatiefunctionaris is destijds aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches zijn in dienst bij één werkgever bijvoorbeeld de school. Maar ze werken voor twee werkvelden, bijvoorbeeld het onderwijs én de sport. Anders dan sommige andere combinatiefunctionarissen, werken buurtsportcoaches niet alleen voor de doelgroep jeugd. Ze zijn er voor jong en oud in de buurt.

Wat is de geschiedenis van de buurtsportcoach?

Wat is de geschiedenis van de buurtsportcoach?

Op 10 december 2007 hebben bewindslieden van het ministeries van OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de organisaties VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten,NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie, VBS (namens de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties) en de Cultuurformatie de bestuurlijke afspraken ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ ondertekend.  Doel is een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur middels de inzet van combinatiefuncties. Het Rijk heeft hiervoor structurele middelen beschikbaar gesteld aan deelnemende gemeenten. De inzet van combinatiefuncties bleek opvallend succesvol rond sport en school. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vervolgens besloten om op dat terrein hun taak te verbreden. Die functie wordt buurtsportcoach genoemd. Door deze uitbreiding moeten er eind 2013 in totaal 2.900 fte’s (Full time equivalent) zijn. Dit is inclusief de huidige combinatiefuncties. Beide impulsen zijn gecombineerd en heten vanaf 2012 ‘Brede impuls combinatiefuncties’. 

Hoe wordt dit gefinancieerd?

Hoe wordt dit gefinancieerd?

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Schippers de komende jaren ervoor zorgen dat mensen makkelijker kunnen sporten en bewegen. Het programma loopt van 2012 tot en met 2016. Gemeenten zijn in maart 2012 benaderd met de vraag of ze willen meedoen aan de Brede impuls combinatiefuncties. Volgens een verdeelsleutel krijgen gemeenten die meedoen geld van de overheid en daarnaast moeten ze zorgen voor cofinanciering. Vanuit het programma stelt het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 een extra bedrag beschikbaar van 8 miljoen euro. Dit wordt vanaf 2012 verhoogd met 11 miljoen euro. Daarmee kunnen zo’n 1.000 extra buurtsportcoaches structureel worden aangesteld.

Wie bepaalt wat de buurtsportcoach doet?

Wie bepaalt wat de buurtsportcoach doet?

Buurtsportcoaches werken onder regie van de gemeente. Die beslist op hoofdlijnen waar de buurtsportcoach zich inzet, zoals in welke buurten, op welke scholen en bij welke verenigingen. De buurtsportcoach en de samenwerkende organisatie kunnen de rol van buurtsportcoach zelf verder invullen in samenspraak met de gemeente. Dat samenspel verschilt per gemeente, ook afhankelijk van hoe actief de ambtenaar is op dit specifieke gebied.

Zijn er taakverschillen tussen buurtsportcoaches?

Zijn er taakverschillen tussen buurtsportcoaches?

Er zijn verschillende niveaus waarop buurtsportcoaches opereren. Sommigen hebben meer een uitvoerende rol. Ze begeleiden kinderen bijvoorbeeld bij hun sportactiviteit of verzorgen sportclinics. Ook zijn er buurtsportcoaches die deels worden ingezet voor het bewegingsonderwijs in de school (mits zij een onderwijsbevoegdheid hebben). Anderen helpen het vastgestelde programma verder invullen met uitvoeringsplannen en het organiseren van sport- en beweeg-activiteiten. Er zijn ook buurtsportcoaches die een initiërende rol hebben. Zij zetten activiteiten op, brengen partners in de wijk samen en ondersteunen anderen bij de uitvoering van projecten.

Welke achtergrond heeft de buurtsportcoach?

Welke achtergrond heeft de buurtsportcoach?

De buurtsportcoach heeft een mbo (middelbaar beroepsonderwijs) - of hboHoger Beroeps Onderwijs (HBO) (hoger beroepsonderwijs) -opleiding. De buurtsportcoach kan de vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn op school. Maar bijvoorbeeld ook een trainer op een sportvereniging of instructeur bij een fitnesscentrum.

Heeft de buurtsportcoach makkelijk toegang tot de school?

Heeft de buurtsportcoach makkelijk toegang tot de school?

Dat is afhankelijk van hoe hij zich in zijn netwerken begeeft. Maar ook van waar hij in dienst is. De toegang is vooral groot als de buurtsportcoach ook vakleerkracht is. Zo zijn er buurtsportcoaches die tegelijkertijd vakleerkracht lichamelijke opvoeding zijn op verschillende scholen.

Welke gezondheidsaspecten hebben de aandacht van de coach?

Welke gezondheidsaspecten hebben de aandacht van de coach?

Vooral sport en bewegen natuurlijk. Daar worden de buurtsportcoaches op ingezet. Doel is om kinderen te laten doorstromen naar een sportvereniging en om ervoor te zorgen dat ze genoeg bewegen. Maar onvermijdelijk komen daar in de praktijk meer gezondheidsaspecten bij. Zoals aandacht voor voeding, de fysieke ontwikkeling van het kind, en het signaleren van problemen.

Wat is de rol van een buurtscan?

Wat is de rol van een buurtscan?

Voordat de gemeente een plan maakt is het handig een analyse te maken. De buurtscan helpt cijfers over sport en bewegen in de buurt in kaart te brengen. De scan geeft zicht op de samenwerking tussen organisaties. En helpt nagaan wat de wensen van bewoners zijn. Die analyse dient als basis voor het maken van een buurtactieplan. In dat plan is het gemeentelijk (sport)beleid vertaald naar acties in de buurt.

Wat is de Sportimpuls?

Wat is de Sportimpuls?

Dat is een subsidieregeling die lokale aanbieders van sport en bewegen financieel ondersteunt bij het opzetten van activiteiten die meer mensen laten sporten en bewegen. Het gaat vooral om mensen die dat anders niet snel doen. Samenwerking is daarbij een voorwaarde. Bijvoorbeeld tussen de aanbieders onderling, maar ook met gemeenten, scholen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en bedrijfsleven. Ook is het de bedoeling om daarbij activiteiten in te zetten die op andere plekken al succesvol zijn gebleken. Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen een aanvraag voor geld indienen. Daarbij is steun van de gemeente noodzakelijk.