Zoek elkaar op en wissel uit

Buurtsportcoaches en gezondheidsfunctionarissen hebben een duidelijk raakvlak: de gezondheid van schoolgaande kinderen. Zoek daarom contact met de buurtsportcoaches. Organiseer bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst of sluit aan bij een bestaande bijeenkomst. Wissel informatie uit over elkaars taken en expertise, je bevindingen en ervaringen. Verken op welke onderdelen je elkaar verder kunt brengen. Stem af, leg afspraken eventueel vast, zoek met elkaar de ruimte in de samenwerking.

Investeren om elkaar te leren kennen

Investeren om elkaar te leren kennen

''In het begin hebben we veel moeten investeren om elkaar te leren kennen. Onze GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst werkt voor negentien gemeenten en die hebben allemaal verschillende combinatiefunctionarissen. Ze hebben allemaal andere ideeën. Sommigen gaan alleen voor hun eigen targets, anderen kijken breder. Elke gemeente staat daar anders in.''

-Gina Peea, Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid)

Zoek met elkaar de meerwaarde

Ga met elkaar op zoek naar de meerwaarde van samenwerken. Buurtsportcoaches hebben vaak een korte lijn met de school, zeker als zij ook vakleerkrachten zijn. Ze zitten in buurtnetwerken met interessante partijen. En zij gebruiken sport als opstap naar meer aandacht voor gezondheid. Tegelijkertijd lopen buurtsportcoaches in toenemende mate op tegen vragen op het brede terrein van gezondheid. Hoe kun je bijvoorbeeld beter signaleren als het gaat om seksueel geweld, onveilig klimaat, hygiëne, overgewicht en voeding? Hoe kun je nog beter vervolg geven aan wat je signaleert: op individueel niveau én op schoolniveau. En hoe kom je makkelijker in contact met de ouders? Gezondheidsfunctionarissen kunnen vanuit hun expertise helpen deze vragen op te lossen. Belangrijk is om daar ook de jeugdgezondheidszorg bij te betrekken. Nog beter: doe gezamenlijk voorstellen ter verbetering in en om de school.

Neem de individuele school als uitgangpunt

Kijk regelmatig vanuit het perspectief van de individuele school. De school ziet verschillende vraagstukken, verzoeken en verplichtingen op zich afkomen en verbindt deze niet als vanzelf. Breng in kaart wie contact heeft met welke school en waarover: van sport tot zorg. Organiseer een bijeenkomst met alle partijen die bij een specifieke school betrokken zijn. Maak kennis en presenteer aan elkaar. Update regelmatig.

Stem eerst af, ga dan pas de school in

Leg je nieuw contact met de school? Informeer of er een buurtsportcoach op de school is en neem contact op. Bespreek van tevoren hoe je gezamenlijk kunt optrekken en wat je gezamenlijk kunt aanbieden. Overweeg om de buurtsportcoach/combinatiefunctionaris standaard een plek te geven in het team Gezonde School.

Stroomlijning kost weinig extra geld en uren

Stroomlijning kost weinig extra geld en uren

''Zo is destijds in de gemeente Eindhoven het project Onwijs Fit ontstaan. De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-medewerkers en de combinatiefunctionarissen kregen van scholen met regelmaat vragen en ideeën voorgelegd. We zijn toen met zijn allen tot het project gekomen. Het project stroomlijnt allerlei activiteiten en biedt de school veel houvast. Die actie heeft weinig extra geld en extra uren gekost en veel opgeleverd. En nog beter: het is uit de praktijk voortgekomen.'' 

-Nicole van der Weerden, Stichting Jibb (Jeugd In Beweging Brengen)

Maak je zichtbaar voor de buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches beseffen niet altijd waar de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst hen bij kan helpen. Omgekeerd is dat ook het geval. Vergroot je zichtbaarheid via elkaars kanalen. GGD’en kunnen hun toegevoegde waarde kenbaar maken op websites en platforms waar buurtsportcoaches vaak komen. Belangrijk is ook om succesverhalen van samenwerking op te tekenen en door te geven. De buurtsportcoaches kunnen hetzelfde doen op plekken waar gezondheidsfunctionarissen te bereiken zijn. Wat ook helpt: twitteren over elkaar en gezamenlijke successen die zijn geboekt.

Zet het vignet Gezonde School in

Scholen die aantoonbaar goed bezig zijn met gezondheid, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Ook de buurtsportcoaches willen zichtbaar scoren en zich profileren. Ze kunnen scholen actief op het spoor te zetten om dat vignet te bemachtigen. Dat vignet halen straalt ook af op de inspanning van de buurtsportcoach. Het biedt bovendien een concrete ingang om samen met de gezondheidsfunctionaris te werken aan gezondheid.

Maak gebruik van de ontwikkelingsruimte van deze relatief nieuwe functie

De functie van buurtsportcoach is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. Bovendien zijn er signalen dat deze functie zich meer gaat ontwikkelen richting leefstijlcoach. Meng je in de discussies, denk mee, breng je expertise op het terrein van gezondheid in.

Werk mee aan de buurtscan en het buurtactieplan

Kijk of je in de buurtscan ook de gezondheidsprofielen van scholen kunt laten meenemen. Zo’n schoolprofiel is onderdeel van Gezonde School. Het geeft de school inzicht in de huidige gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. Op basis daarvan beslist de school met welke gezondheidsthema’s ze aan de slag gaat. Daarbij gaat het zowel om individuele leerlingenzorg als collectieve preventie. Belangrijke input dus voor de buurtscan!

Stem af met de beslissers

Stem ook af met de beslissers, zoals managers van de instellingen voor wie de buurtsportcoaches werken en gemeenteambtenaren. Zij bepalen op hoofdlijnen waar de focus ligt van de buurtsportcoach. Bovendien kunnen zij extra tijd of middelen aanwenden. Maak als gezondheidsfunctionaris en buurtsportcoach gebruik van je signaleringsfunctie. Adviseer en neem met elkaar het initiatief om signalen te bespreken en kansen voor te leggen.

[blok Er wordt nog te weinig vraaggericht gewerkt]

Er wordt nog te weinig vraaggericht gewerkt

''Mijn indruk is dat er nog steeds te weinig vraaggericht wordt gewerkt. Allerlei partijen leggen hun aanbod bij de scholen op de stoep en die moeten dan maar kiezen. Vandaag is het de buurtsportcoach. Morgen de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Het zou beter zijn als we eerst zouden kijken waar de school behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld aan de hand van het PGOPreventief Geneeskundig/GezondheidsOnderzoek  (Preventief Geneeskundig/Gezondheidsonderzoek). Met die uitkomsten ga je dan met de school en alle partijenrond de tafel.''

-Nicole Bosman, GGD Limburg Noord.

Stimuleer het contact tussen ambtenaren

Rond sport en gezondheid hebben niet alle gemeenteambtenaren van de verschillende beleidsterreinen als vanzelfsprekend contact. Probeer in de gesprekken over volksgezondheid met de gemeente steeds de relevante beleidsterreinen te betrekken. Anders loop je alsnog het risico om op uitvoerend niveau langs elkaar heen te werken.

Onderneem samen en leer elkaar zo beter kennen

Vaak helpt het om samen een initiatief op te pakken. Zo leer je elkaar beter kennen en ontdek je de kansen die samenwerken biedt. De sportimpuls kan een mooie aanleiding bieden. Om een subsidieaanvraag voor een project in te kunnen dienen, moet de sportaanbieder met iemand van de gezondheidslijn daaraan samenwerken. Veel lokale sportaanbieders weten echter niet hoe zij die samenwerking kunnen oppakken. De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst kan daarin proactief zijn.

Zie ook: