Wat is het CJG?

Wat is het CJG?

Het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl (Centrum voor Jeugd en Gezin) is een laagdrempelige voorziening waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Het bundelt de krachten van allerlei basisvoorzieningen die een taak hebben in de ondersteuning van ouders en jeugdigen (van 0 tot 23 jaar). Daarbij gaat het om gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Niet alleen de professionals werken nauw samen binnen de CJG’s. Het is ook de bedoeling dat wethouders, bestuurders en managers van instellingen elkaar weten te vinden.

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het CJG en de financiering?

Wie is verantwoordelijk voor de invulling van het CJG en de financiering?

De gemeenten voeren de regie op het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl en zijn verantwoordelijk voor de invulling ervan. Elke gemeente is vrij om dat naar eigen inzicht te doen. Elke CJG is dan ook anders georganiseerd. Ook bepaalt elke CJG zijn eigen speerpunten en met wie het de samenwerking aangaat.

De organisaties die participeren in het CJG, krijgen subsidie van de gemeente voor een duidelijk omschreven productenpakket. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om de CJG’s te realiseren. Dat gebeurt vanaf 2012 via een nieuwe decentralisatie-uitkering (DU CJG). De hoogte van het budget wordt per gemeente bepaald. Dat gebeurt met behulp van een aantal maatstaven: het aantal jongeren tussen 0 en 19 jaar, minderheden, eenoudergezinnen en lage inkomens. De DU CJG is ongelabeld geld. Dat betekent dat gemeenten niet meer hoeven te verantwoorden waaraan ze het geld besteden.

Welke professionals werken er?

Welke professionals werken er?

Verschillende professionals voeren met elkaar de taken van het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl uit. Dat kunnen bijvoorbeeld jeugdartsen en –verpleegkundigen zijn, consultatiebureaumedewerkers, psychologen, pedagogen en (school)maatschappelijk werkers. Zij kunnen in dienst zijn bij verschillende organisaties, zoals een thuiszorgorganisatie, de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, een instelling voor maatschappelijk werk en soms ook bij Bureau Jeugdzorg.

Welke taken hebben de CJG's?

Welke taken hebben de CJG's?

Hoewel elke gemeente het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl naar eigen inzicht invult, hebben CJG’s wel allemaal hetzelfde basispakket. De kerntaken van het CJG zijn kort samengevat:

 • Signaleren, analyseren en, indien nodig, naar (gespecialiseerde) hulp toe leiden.
 • Ondersteunen en het verlenen van diensten zoals voorlichting, advies, informatie en hulp.
 • Integrale zorg organiseren.
 • Monitoren, screenen en vaccineren.
Met welke organisaties werken CJG's samen?

Met welke organisaties werken CJG's samen?

Naast de kernpartners zijn er diverse organisaties die een plek hebben in het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl – of die een belangrijke samenwerkingspartner zijn. Denk aan organisaties voor kinderopvang, onderwijs, sport, gezondheidsbevordering, schuldhulpverlening en MEEOrganisaties die informatie, advies en ondersteuning bieden bij leven met een beperking.

Hoe is de samenwerking tussen CJG en gezondheidsbevorderaar?

Hoe is de samenwerking tussen CJG en gezondheidsbevorderaar?

De samenwerking is wisselend, zo blijkt uit signalen, hoewel de raakvlakken groot zijn. Belangrijk knelpunt in de samenwerking is de enorme diversiteit aan beide kanten. Gezondheidsbevorderaars werken wel met een vast concept, maar de invulling verschilt per keer. Ze ontwikkelen per school een aanpak op maat en maken daarbij passende afspraken met de school en zijn partners. Ook de CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ’s werken verschillend. Ze hebben verschillende werkwijzen, leggen andere accenten en er werken op de locaties verschillende contactpersonen. Bovendien zitten er in de regio van de gezondheidsbevorderaar vaak meerdere CJG’s. In sommige regio’s hebben CJG’s en gezondheidsbevorderaars veel contact, in andere weinig. Ook is er nog onbekendheid over elkaars werkwijze en mogelijkheden voor samenwerking.

Op welke doelgroepen focussen de CJG's?

Op welke doelgroepen focussen de CJG's?

Het aanbod van de CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl 's is gericht op drie verschillende doelgroepen:

 • De gehele populatie van ouders, jeugd en medeopvoeders (het aanbod wordt zowel gevraagd als ongevraagd ingezet en is onbeperkt toegankelijk).
 • Een populatie met bepaalde risicokenmerken.
 • Individuele jeugdigen of gezinnen met een vastgesteld risico of vastgestelde problematiek.
Wat bieden CJG's zoal?

Wat bieden CJG's zoal?

CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ’s vervullen hun taken met verschillende activiteiten en voorzieningen:

 • Ze bieden een inloopmogelijkheid voor alle vragen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. Ook online geven ze advies.
 • Ze geven laagdrempelig advies en ondersteuning, gericht op het herstel van zelfredzaamheid.
 • Ze brengen jeugdigen en gezinnen in kaart, die risico lopen of kampen met problemen.
 • Ze bieden hulp om het ontstaan van problemen te voorkomen.
 • Ze voorzien in effectieve coördinatie van zorg volgens het beleidsprincipe ‘één gezin, één plan’.
Wat hebben de CJG's met preventie?

Wat hebben de CJG's met preventie?

Veel van de taken van CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ’s zijn preventiegericht: signaleren, problemen voor zijn, en erger voorkomen. Ze zoeken daarbij met kind en ouders naar oplossingen. Ze zorgen voor een goede stroomlijning van hulp en doen aan nazorg om te voorkomen dat kind en ouder terugvallen. CJG’s zien de school als belangrijke samenwerkingspartner bij hun taak. Ook adviseren ze de gemeente over de lokale situatie en problemen die zij tegenkomen. De CJG’s doen zowel aan individuele als collectieve preventie. Vooral de mate van aandacht voor collectieve preventie verschilt per CJG. In de preventieve taak zit een groot raakvlak met de gezondheidsbevorderaars die werken met De Gezonde School.

Wat doet het CJG aan gezondheidsbevordering?

Wat doet het CJG aan gezondheidsbevordering?

Gezondheidsbevordering is geen thema dat het CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl apart behandelt. Maar in veel van wat het CJG doet op het gebied van opvoeden en opgroeien, zit gezondheidsbevordering verweven. Activiteiten waarin gezondheidsbevordering een plek heeft zijn bijvoorbeeld:

 • Cursussen aan ouders over gamen, social media, seksualiteit, middelengebruik en overgewicht.
 • Informatieavonden op scholen, bso en kinderopvang, over uiteenlopende leefstijlthema’s.
 • Speciale koffieochtenden voor ouders, met ieder keer een ander thema.
 • Inloopspreekuren waar jongeren en ouders hun vragen over gezondheid kunnen bespreken.
 • Huisbezoeken.
Welke CJG-onderwerpen hebben een raakvlak met Gezonde School

Welke CJG-onderwerpen hebben een raakvlak met Gezonde School

Verschillende onderwerpen op het terrein van opvoeden en opgroeien, hebben een raakvlak met leefstijl en Gezonde School, zoals:

 • Bovenlokale samenwerking bij zorg voor de jeugd. Een gezamenlijke uitgave van het Transitiebureau Jeugd (een samenwerking van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en SportVenJMinisterie van Veiligheid en Justitie en de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Februari 2013
 • Centrum voor Jeugd en Gezin - Beleid, wet- en regelgeving. Website: vng.nl
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin als partner in gezondheidsbevordering. Veerle Martens, Hogeschool Utrecht. In opdracht van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven Centrum Gezond Leven (intern document, 2012)
 • Website: nji.nl
 • Professionals in het Centrum voor Jeugd en gezin. Gezamenlijke uitgave van de beroepsverenigingen, brancheorganisaties, het NJiNederlands Jeugdinstituut en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013