Bedenk wie je waarvoor nodig hebt om invulling te geven aan Gezonde School

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ) vormt voor de ouders één loket. Maar aan de achterkant werken uiteenlopende partners samen aan hun opdracht. Beslis wie je waarvoor nodig hebt om verder invulling te geven aan Gezonde School. Zo is het maatschappelijk werk een goede partner om op school meer sociaal-emotionele thema’s op te pakken. Maar ook om samen op te trekken in het speciaal onderwijs. Met de JGZJeugdgezondheidszorg professionals kun je opvallende zaken uit het periodiek geneeskundig onderzoek vertalen naar de collectieve Gezonde School-aanpak.

Ga ook in gesprek met de CGJ-coördinator

Leg ook contact met de CJG-coördinator. Deze is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van processen en het leggen van verbinding tussen partners in en buiten het CJG. Ga in gesprek, zorg dat je elkaar kent en verken samen de mogelijkheden. Onderhoud het contact zorgvuldig voor een vruchtbare samenwerking.

Gebruik de eigen ervaring en toegevoegde waarde

CJG’s zijn volop in ontwikkeling. Ondanks dat zij de collectieve preventie belangrijk vinden, komen ze daar niet altijd aan toe: de tijd ontbreekt. Ook is hun reactie soms minder proactief dan ze zouden willen. Bijvoorbeeld als het gaat om acties inzetten als blijkt dat er veel kinderen met overgewicht zijn, of in situaties waarin multidisciplinaire afstemming nodig is. Bied aan om mee te denken met het CJG over deze collectieve preventietaken en breng je ervaring in met Gezonde School. Als gezondheidsbevorderaar bent u goed thuis in beleid maken, draagvlak creëren en netwerken mobiliseren.

Gezondheidsbevorderaars GGD

Gezondheidsbevorderaars GGDGemeentelijke/Gewestelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden trainen CJGCentra voor Jeugd en Gezin-mewerkers

De gezondheidsbevorderaars van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Holland Midden trainen de CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl -medewerkers op belangrijke thema’s als verslavingspreventie, seksualiteit, voeding en bewegen. Op die manier leren de CJG-medewerkers meer over deze onderwerpen en kunnen zij individueel goede adviezen geven, die overeenkomen met wat in het collectieve deel (tijdens de ouderavonden) wordt verteld. Dit biedt de gezondheidsbevorderaars gelijk de kans om te laten zien wat zij vanuit gezondheidsbevordering doen. Dat biedt goede aanknopingspunten om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vinden.

Blijf weg uit de concurrentiesfeer

Het CJGCentra voor Jeugd en Gezin en de gezondheidsbevorderaars hebben taken die elkaar deels overlappen. Vooral op het terrein van de collectieve preventie en de samenwerking met de school komen ze elkaar in de uitvoering tegen. Beide zoeken de samenwerking met de school, met ouders en met instanties. Ze zetten daarvoor vergelijkbare middelen in, zoals ouderavonden en themaweken. Beide willen zichtbaar zijn en gezien worden. Beschouw elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s met eenzelfde doel: ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.

Verken wat onderlinge samenwerking oplevert

Stel met elkaar vast dat samenwerking loont. De meeste CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ’s leggen (vooralsnog) de focus op individuele casussen. Gezondheidsbevorderaars steken in op collectieve preventie. Op dat snijvlak tussen individueel en collectief valt veel winst te halen, want juist daar is het aanbod versnipperd. Dat staat een optimale preventie en een optimale gezondheidsbevordering in de weg. Bovendien kan het onduidelijkheid en irritatie geven bij scholen en ouders. In de ideale samenwerking weten CJG en gezondheidsbevorderaar elkaar te vinden, als vanzelf. Ze zijn op de hoogte van elkaars werk. Ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ze vullen elkaar aan. Ze inspireren elkaar en creëren samen slimme oplossingen, zodat ze met de beschikbare budgetten het maximale bereiken.

Sein het CJG in bij incidenten en risico's

Gezonde School richt zich op ouders, leerlingen en leerkrachten. In samenspraak worden thema’s gekozen en uitgevoerd. Daarbij komen gezondheidsbevorderaars in aanraking met incidenten op school en risicosituaties in het opgroeien van kinderen. Koppel dergelijke signalen terug naar het CJG; wees hun extra ogen en oren. En zoek rond die signalen steeds weer de samenwerking op.

Zoek naar een goede informatiestructuur

CJG’s geven aan het handig te vinden als zij weten welke scholen actief zijn met Gezonde School - en welke activiteiten de gezondheidsbevorderaars hebben gepland. Zo zou een lijst van deze scholen hen erg handig lijken. Het CJG kan dan per school makkelijker aanhaken bij de gezondheidsbevorderaar. Omgekeerd geldt hetzelfde: het zou helpen als ook CJG’s de gezondheidsbevorderaars informeren en betrekken.

Een vragenlijst voor JGZ

Een vragenlijst voor JGZJeugdgezondheidszorg

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zuid-Holland West zet bij het periodiek geneeskundig onderzoek van de JGZJeugdgezondheidszorg een vragenlijst in. De JGZ vult het formulier in en stuurt dat naar de Gezonde School-adviseur. Met de opgepikte signalen kunnen de Gezonde School-adviseurs doorgeven welke onderwerpen belangrijk zijn gezien de periodiek geneeskundige onderzoeken. En waarmee de school mogelijk geholpen is. Download de vragenlijst.

Vind elkaar via de school

CJGCentra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl ’s en gezondheidsbevorderaars hebben ieder hun eigen contacten in de school. Een eenvoudige manier om daar zicht op te krijgen, is door gebruik te maken van de informatie die scholen vaak zelf op hun website zetten. Daarop is bijvoorbeeld te lezen of ze werken aan de Gezonde School of een specifiek gezondheidsthema. Ook zijn er dikwijls de namen te vinden van de jeugdverpleegkundige of CJGCentra voor Jeugd en Gezin-coördinator met wie de school contact heeft. Leg je als gezondheidsbevorderaar voor het eerst contact met een school? Benader dan eerst de contactpersoon van het CJG en vraag of er bijzondere zaken spelen. Ga ook na of je vanuit het CJG wellicht belangrijke vragen of aandachtspunten kunt meenemen in het gesprek. Koppel relevante bevindingen weer terug.

Speel elkaar in de kijker

Zowel het CJG als de gezondheidsbevorderaar heeft contact met scholen en ouders. Nodig het CJG uit om mee te denken over hoe het CJG kan meeliften in jouw contactmomenten – en omgekeerd. Verwijs bijvoorbeeld naar elkaar in informatiemateriaal. Neem informatie van elkaar over op je website. Bericht over elkaar in de nieuwsbrieven die je uitbrengt. Noem in het overleg met de gemeente het CJG, terwijl het CJG op zijn beurt de gemeente attendeert op het concept van de Gezonde School.

Verken de mogelijkheden rond eigen kracht

De pedagogische civil society en het mobiliseren van eigen kracht in het opvoeden en opgroeien is een belangrijke ontwikkeling. Het gaat dan om de eigen kracht van kinderen, van hun ouders en ook van scholen. Er liggen kansen als CJG’s en gezondheidsbevorderaars samen naadloos op die ontwikkelingen aansluiten. Maak bijvoorbeeld met elkaar, per school en per jaar een plan. Mobiliseer alle betrokken – zoals ouders, leerlingen, leerkrachten – om de belangrijkste vragen en behoeften te inventariseren. Stel doelen. Mobiliseer alle betrokkenen in en buiten de school om hun verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering. En spreek elkaar daarop aan. Kijk met de gemeente wat zij (vanuit haar betrokkenheid) gaat bijdragen. Maak er eventueel een experiment van – en benoem en evalueer het ook zo. Bepaal per school wie er in de lead is. En stuur op het resultaat dat je met elkaar hebt benoemd. Kies een aantal scholen waarbij je deze werkwijze gaat uitproberen.

Zie ook: