Kruip in de huid van de bestuurder

Kruip in de huid van de bestuurder

Kijk als gezondheidsbevorderaar niet vanuit je eigen positie en doelen, maar kruip in de huid van de bestuurder. Weet hoe hij werkt en wat zijn verantwoordelijkheden zijn. Wat houdt hem bezig? En wat heeft hij nodig waarover juist jíj als gezondheidsbevorderaar beschikt? Doe dat per bestuurder. Het maakt veel uit of het gaat om een ‘een pitter’ of om een bestuurder van een stichting met wel twaalf scholen. Weet genoeg van de onderwijsontwikkelingen waarin de bestuurder opereert. Sluit aan op onderwijstaal en -termen. 

Steek slim in op de beleidscyclus

Steek slim in op de beleidscyclus

Zoek uit wanneer de bestuurder het strategisch (meerjaren)plan en zijn jaarplan opstelt. Probeer in die beleidsvoorbereidingen aan te haken en mee te denken. Doe datzelfde op schoolniveau. In mei maakt de school vaak de jaarplanning. Leg voor die tijd contact met de schoolleiding.

Let op de verschillende bestuurlijke niveaus

Let op de verschillende bestuurlijke niveaus

Let op dat je in het gesprek met de bestuurder op het juiste niveau insteekt. Ga niet met de bestuurder (macro) in gesprek over wat er in de klas moet gebeuren (micro) of welke stappen de schoolleider kan zetten (meso). Zorg ervoor dat je dit onderscheid in de gaten hebt. Jouw kracht is dat je makkelijk kunt schakelen tussen die niveaus, en zaken met elkaar kunt verbinden. Laat zien dat het meer effect heeft om op de verschillende bestuurlijke niveaus de inspanningen te bundelen.

Kom met een goed verhaal

Kom met een goed verhaal

Kijk goed naar de bestuurlijke uitdagingen waar schoolbesturen voor staan. Bij welke uitdagingen kan aandacht voor gezondheid op school van betekenis zijn? Zo weten we bijvoorbeeld dat een gezonde leefstijl kan bijdragen aan betere schoolresultaten en minder schooluitval. Overtuig met cijfers en onderzoeksrapporten. En zet bestuurders en schoolleiders in die al goede ervaringen hebben. Dat maakt het verhaal overtuigender. De argumenten die je kunt gebruiken, vindt u in het argumentenoverzicht.

Laad het merk Gezonde School

Laad het merk Gezonde School

Voorkom dat besturen niet weten wat er bedoeld wordt met de Gezonde School. Leg uit wat het inhoudt, maak het concreet. En zet verschillende media in om de Gezonde School in het blikveld te krijgen van schoolbesturen.

Zoek aansluiting bij de Lokale Educatieve Agenda

Zoek aansluiting bij de Lokale Educatieve Agenda

De LEA (Lokale Educatieve Agenda) heeft als doel om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Gemeenten, schoolbesturen en andere partners maken gezamenlijke afspraken over het onderwijs- en jeugdbeleid. De gemeente bepaalt welke thema’s daar aanbod komen. Gezondheidsfunctionarissen zouden via de fracties kunnen lobbyen om gezondheid op school op de LEA te krijgen De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn een goed moment om te lobbyen. De POPrimair Onderwijs-Raad heeft een handreiking geschreven om schoolbestuurders te helpen bij deze lobby.

Kies voor duidelijke profilering

Kies voor duidelijke profilering

Laat zien waarvoor besturen en directies juist bij jou als gezondheidsbevorderaar terechtkunnen. Een van de rollen die goed past is die van ‘gezondheidsmakelaar’. Scholen vinden het dikwijls lastig om te kiezen: wat kunnen zij op welk moment het beste inzetten – met kans op het meeste rendement? Laat zien dat je kennis van zaken hebt. Dat je mee kunt denken over wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende aanpakken en pakketten. Ook spiegelen en reflecteren kunnen de school helpen: ‘In uw beleidsplan staat deze intentie als het gaat om gezondheid. Maar waar zie ik de uitwerking ervan terug in uw plannen en activiteiten?

Denk ook aan de invloed van medezeggenschapsraden

Denk ook aan de invloed van medezeggenschapsraden

Zorg dat je ook in contact komt met de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (als de onderwijsinstelling uit meerdere scholen bestaat). Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De medezeggenschapsraden kunnen invloed uitoefenen op het bestuur rond gezondheidsonderwerpen. Zij kunnen ongevraagd advies geven en zaken agenderen in hun overleg met de bestuurder. 

Help zoeken naar geld

Help zoeken naar geld

Scholen schipperen met hun budgetten. Help zoeken naar geld om gezondheidsbevordering te bekostigen. Weet van landelijke programma’s en subsidieregelingen. Kijk wat er in de gemeente mogelijk is. En zoek de samenwerking met de private sector. Steeds meer bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wees inventief: hun bijdrage hoeft niet altijd geld te zijn. Het kan ook gaan om diensten of goederen. Misschien ben je als gezondheidsbevorderaar zelf voor de school wel een interessante schakel om geld te vinden.

Investeer vooral in bestuurders die ontvankelijk zijn

Investeer vooral in bestuurders die ontvankelijk zijn

Ga niet ‘trekken’ aan bestuurders die nog van ver moeten komen. Investeer juist in bestuurders die al wel het belang zien in aandacht voor gezondheid, maar die nog niet precies weten hoe en wat. Bij hen heb je de grootste kans op succes.

Maak gebruik van het gevoel van urgentie

Maak gebruik van het gevoel van urgentie

Lift slim mee op de actualiteit. We zijn er allemaal gevoelig voor, ook bestuurders. Denk aan de beweegnorm, het verplichte pestprotocol, overgewicht en rookvrije schoolpleinen. Scholen zijn zich hierdoor al bewust van de urgentie – dat bewustzijn hoef je dan niet eerst te kweken. Inspelen op de actualiteit bied je een ingang om vandaaruit verder te werken aan de Gezonde School.

Maak gebruik van informatie uit de school

Maak gebruik van informatie uit de school

Veel gezondheidsbevorderaars hebben al contacten met de schoolleiding en de leerkrachten. Laat je voeden door gesprekken met hen. Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Wat kan er beter? En wat hebben zij daarvoor nodig van hun bestuurder? Neem die bevindingen mee in het gesprek met de bestuurder.

Benut informatie van leerlingen en ouders

Benut informatie van leerlingen en ouders

Schoolbesturen zijn geïnteresseerd in de gezondheidssituatie van leerlingen, vooral als ze daarin een veelvoorkomend probleem herkennen. Ook ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda. Dat biedt kansen. Help de bestuurder om informatie te verzamelen over de problemen die spelen bij leerlingen en de zorgen van ouders. Zet bijvoorbeeld de gegevens uit het schoolprofiel in. En vraag ouders of ze vinden of de school voldoende aandacht heeft voor bepaalde gezondheidsproblemen en of zij suggesties hebben voor verbeteringen. Probeer niet alle maatschappelijke problemen via het onderwijs op te lossen: de onderwijstijd is maar beperkt. Laat de ouders ook een belangrijke rol spelen bij de oplossingen, en vergeet ook de kinderopvang niet (bredeschoolconcept).

Maak gebruik van je contacten in de gemeente

Maak gebruik van je contacten in de gemeente

Vaak hebben beleidsmedewerkers van de gemeente al contact met de schoolbesturen. Maak gebruik van dat contact. Denk aan de beleidsmedewerkers gezondheid en onderwijs, denk aan fractiemedewerkers. Ga samen op pad richting schoolbesturen.

Sluit aan bij nieuwe kerndoelen

Sluit aan bij nieuwe kerndoelen

In het primair onderwijs is er recentelijk een kerndoel bijgekomen: seksualiteit, relaties en diversiteit. Scholen zijn nog op zoek naar de invulling ervan. Dat biedt een mooie kans om als gezondheidsbevorderaar van betekenis te zijn – en de relatie uit te bouwen.