Er zitten veel raakvlakken tussen de Gezonde School-aanpak en het denken over positieve gezondheid. Opvallend is dat positieve gezondheid bovendien raakt aan belangrijke doelen van de school. Wat staat er zoal op stapel en wat zouden de volgende stappen kunnen zijn om kansen te benutten? 

Meenemen in nieuwe plannen

Diverse stimuleringsprogramma’s rond Gezonde School lopen binnenkort af. In het Programmaplan Gezonde School 2017-2020, opgesteld door de POPrimair Onderwijs-Raad, VOVoortgezet Onderwijs-Raad, MBOMiddelbaar beroepsonderwijs Raad, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven, is ook het concept van positieve gezondheid meegenomen.

Speciale tool voor kinderen ontwikkelen

Van het scoringsinstrument positieve gezondheid is een speciale versie voor kinderen gemaakt, Kindtool Mijn Positieve gezondheid. Dit ontwikkelde Machteld Huber samen met leerkrachten, kinderen, ouders en pedagogen.

Vragenlijsten en monitors doorlichten

Veel vragenlijsten en monitors zijn gericht op problemen ten aanzien van de gezondheid, het welbevinden en de veiligheid van kinderen. Het is interessant om deze te leggen naast de scoringslijst positieve gezondheid. Waar zouden we dan op letten en coachen?

Aansluiting zoeken bij 21st century skills

In het onderwijs groeit het besef dat scholen een taak hebben om kinderen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst, zodat zij daarin succesvol kunnen meedoen. Dat vraagt om meer dan alleen kennis en vaardigheden onderwijzen. Denk aan creativiteit, zelfreflectie, problemen oplossen en kritisch denken. Deze elementen zitten ook in de dimensies van positieve gezondheid. Daar ligt een mooie opening om gezondheidsdoelen en onderwijsdoelen te vervlechten.

Meer aandacht voor gezondheid in Onderwijs 2032

Het concept positieve gezondheid laat opnieuw zien hoe belangrijk het is aandacht voor gezondheid een plek te geven in het onderwijs. Het gaat immers om levensvaardigheden zoals bewuste keuzes maken en je doelen bereiken. Het begrip positieve gezondheid sluit goed aan bij de vaardigheden waarvan het Platform Onderwijs 2032 adviseert die op te nemen in het onderwijs van de toekomst.

Meer informatie

Bekijk het advies over Onderwijs 2032

Lees meer over de 21st century skills