Welke onderwerpen van positieve gezondheid zouden Gezonde School-adviseurs en scholen graag aanpakken? En wat zouden zij anders doen? Tijdens de netwerkbijeenkomst over positieve gezondheid gingen zij met die vragen aan de slag. Dit zijn de uitkomsten:

Onderwijsvisie

Positieve gezondheid gaat over het leven. Het gaat erom de veerkracht van kinderen te vergroten. Om hun kracht aan te spreken in plaats van hun zwakte. Om uit te gaan van hun kansen en talenten. En om ze te bevestigen in wat goed gaat. Als we daar aan willen werken, kunnen we positieve gezondheid verankeren in de visie van de school.

Wat is daarvoor nodig?

 • Betrokkenheid van iedereen die een rol heeft op school
 • Een inspirator die het opstellen van de onderwijsvisie aanjaagt en faciliteert
 • Een stevig hoofdstuk over positieve gezondheid in het beleidsplan van de school
 • Regelmatig checken of de school haar visie uitdraagt zoals bedoeld
 • Een onderwijsinspectie die hierop toetst

Schooltijden en lesrooster

Bij positieve gezondheid heeft de school oog voor het welbevinden van leerlingen. Dat kan consequenties hebben voor lestijden en pauzes. Sommige leerlingen zijn gebaat bij meer flexibiliteit om hun energie vast te houden. Denk aan flexibele lestijden, pauzes en ‘snipperdagen’. Als we talentontwikkeling van kinderen serieus nemen, kan het goed zijn om meer lessen buiten de schoolmuren aan te bieden.

Bekijk tips voor buitenlesdagen

Wat is daarvoor nodig?

 • Vertrouwen van alle betrokkenen (zoals bestuur, directie en ouders)
 • Beleidsvrijheid
 • Draagvlak

Ouderbetrokkenheid

Positieve gezondheid laat kinderen meer verantwoordelijkheid nemen. Het is zaak om ouders te betrekken in dat gedachtengoed, zodat school en ouders meer op dezelfde lijn komen. Dat vergroot het succes van de aanpak. Laat kinderen zelf terugkoppelen naar hun ouders wat er anders gaat op school en wat ze leren over hun gezondheid. Zij zijn de beste ambassadeurs voor positieve gezondheid.

Wat is daarvoor nodig?

 • Een nieuwe visie op de rol en invulling van de ouderbetrokkenheid
 • Meer contactmomenten zoals koffie-uurtjes en meeloopochtenden
 • De aandacht voor positieve gezondheid een plek geven binnen tienminutengesprekken op school
 • Niet schrijven over verbeteringen, maar die laten zien met filmpjes en foto’s,  liefst van de kinderen zelf. Dat voedt de nieuwe werkelijkheid en werkt beter dan een belerende vinger

Schoolpleinen en gebouwen

De kracht en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen zou een veel grotere rol kunnen spelen op de schoolpleinen en in de gebouwen. Het is hún schoolomgeving. Waarom geven we hun niet meer eigenaarschap en zeggenschap daarover? Ook belangrijk: de schoolpleinen meer inrichten naar de verschillende behoeftes die kinderen op een dag hebben. Denk aan waterpunten, een sporthoek, een speciale rusthoek en een plein met een grotere buurtfunctie.

Wat is daarvoor nodig?

 • Out of the box denken
 • Geld
 • Een leerlingenraad die meedenkt
 • Inspirerende voorbeelden

Signaleren en rapporteren

Positieve gezondheid vraagt om breder te kijken. Hoe scoort het kind als het zélf het scoringsinstrument voor positieve gezondheid invult? En wat wil het kind zelf veranderen? Bevraag het kind hierover op een positieve manier, bijvoorbeeld aan de hand van Motivational Interviewing. Hierbij bedenkt het kind zelf oplossingen voor wat hij wil veranderen,  vanuit zijn eigen motivatie. Dat vergroot de kans dat het hem ook echt gaat lukken. Ook waardevol: hoe ziet het plaatje eruit als ouders het invullen voor het kind? Ga in gesprek over de overeenkomsten en verschillen.

Wat is daarvoor nodig?

 • Een speciale versie voor kinderen van het scoringsinstrument
 • Een set van vragen die je kunt stellen in het gesprek
 • Een breed gedragen visie van de school die deze aanpak ondersteunt

Leerlingbegeleiding

Positieve gezondheid vraagt van scholen dat ze kinderen veel meer aanspreken op het gedrag dat zij willen zien, in plaats van ongewenst gedrag corrigeren en bijsturen. Belangrijk is om te bevestigen wat goed gaat.

Wat is daarvoor nodig?

 • Al op jonge leeftijd met deze aanpak beginnen
 • Leerkrachten trainen in deze manier van begeleiden

Regels opstellen en naleven

In plaats van straffen en corrigeren, draait het om de bevestiging van gewenst gedrag. Om draagvlak daarvoor te creëren, is het belangrijk dat docenten en leerlingen samen kernwaarden en afspraken opstellen. Daarbij kunnen ze inspiratie putten uit de kernwaarden van het Daltononderwijs: ruimte en gelegenheid voor kinderen, zelfstandigheid en samenwerken.

Wat is daarvoor nodig?

 • Vaardigheden van docenten versterken
 • Een innovator die anders helpt denken en kijken, en die het proces faciliteert