Gezonde leerlingen presteren beter

Onderwijsresultaten en gezondheid en welzijn hangen met elkaar samen. Gezonde, fitte leerlingen presteren beter. Het overslaan van ontbijt, overgewicht, of gepest worden hangen samen met minder goede schoolprestaties en grotere schooluitval. Voldoende frisse lucht in het klaslokaal en voldoende beweging dragen bij aan een betere concentratie tijdens de les. Andersom versterken goede onderwijsresultaten het zelfvertrouwen. Op langere termijn vergroten goede onderwijsresultaten de kans op maatschappelijk succes en dragen daarmee bij aan een kleinere kans op gezondheidsproblemen.

Factsheet over effectiviteit van Gezonde School-activiteiten

In de factsheet De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten staan bevindingen uit overzichtsartikelen waaruit blijkt dat Gezonde School-activiteiten tot een gezondere leefstijl van leerlingen kunnen leiden.

School als gezonde werkplek

School is een werkplek met werknemers die recht hebben op een gezonde en veilige werkplek. In het onderwijs speelt ziekteverzuim een rol, met als belangrijkste oorzaak de werkdruk. Aandacht voor de gezondheid van het schoolpersoneel en voor een gezonde werkomgeving kan zorgen voor gemotiveerde werknemers én kan ziekteverzuim verminderen.

Structurele en integrale aanpak effectiever

Gezonde Scholen beïnvloeden de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel via de vier pijlers: educatie, de omgeving, geschreven en ongeschreven regels (beleid) en het (voorbeeld)gedrag van schoolpersoneel en van leerlingen onderling. Werken aan deze pijlers zorgt dat er structureel en integraal aan gezonde leefstijl wordt gewerkt. Dit is effectiever dan werken met ’ad-hoc’projecten.

 • De Gezonde School kan invulling geven aan een aantal kerndoelen van het onderwijs.
 • Een structurele en planmatige aanpak is effectiever dan projecten op ad-hoc basis.
 • De projectleider of Gezonde School-adviseur is het aanspreekpunt voor de scholen.
 • De school krijgt beter zicht op de gezondheidsproblemen die er zijn. Hierdoor kan ze beter prioriteiten stellen en een onderbouwde keuze maken uit het grote aanbod van activiteiten en interventies.

Tip: gebruik eventueel materialen zoals presentaties, promotiefilmpjes en folders, uit de toolkit Gezonde School. Ook voorbeelden van Gezonde Scholen spreken vaak aan.

Voor leerlingen:

 • Een gezonde schoolomgeving maakt de gezonde keuze ook de makkelijke keuze.
 • Leerkrachten en leerlingen stimuleren elkaar door het goede voorbeeld te geven.
 • Leerlingen hoeven op een school waar ‘gezond’ de heersende norm is minder weerstand te bieden aan druk van peers.
 • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere schoolprestaties, het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten, en aan succesvollere loopbanen.

Voor ouders:

 • De aandacht van de school voor een goede gezondheid is voor ouders een steun in de rug om hun kind aan te moedigen gezonde keuzes te maken.
 • Duidelijke regels over tussendoortjes en gezonde lunches maken het voor ouders makkelijker om hun kind gezond eten mee te geven.
 • De school, de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, ketenpartners en ouders werken samen aan een gezond schoolklimaat en een gezonde jeugd. Gezonde School-aanpak helpt dit aanbod af te stemmen en inzichtelijk te maken wie wat doet.
 • Een Gezonde School bevordert een goede zorgstructuur voor leerlingen.
 • Een Gezonde School bevordert de communicatie tussen de school, ouders en leerlingen over gezondheid.

Meer voordelen van een Gezonde School vindt u op Gezondeschool.nl voor po, vo en mbo.