U bent hier

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen en leefstijl

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een hoge en mensen met een lagere (sociaaleconomische) positie in de maatschappij.

Gezondheid is ongelijk verdeeld

In Nederland worden we steeds ouder en telt ons leven steeds meer gezonde jaren. Die gezondheid is niet gelijk verdeeld over de bevolking. Mannen en vrouwen met lagere inkomens en een lagere opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter en zelfs negentien jaar minder in goed ervaren gezondheid dan hoger opgeleiden[1].

Een hogere sociaaleconomische status betekent meer toegang tot middelen op bijna elk levensterrein: van woon- en werkomstandigheden tot gezondheidsinformatie en –gedrag, de zogenaamde sociale factoren. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen ontstaan voor een belangrijk deel door risicofactoren die buiten het gezondheidsdomein liggen, zoals minder gunstige werk- en woonomstandigheden. 

Actueel

  • De VTV-2018 laat in een trendscenario zien hoe gezondheidsverschillen zich tot 2040 ontwikkelen, met aandacht voor verschillen naar opleiding, inkomen, geslacht, leeftijd, arbeidsrelatie en gemeente.
  • Recent onderzoek laat zien dat in de 21e eeuw mogelijk ook andere factoren, naast opleiding en inkomen, bijdragen aan SEGV. Met name gaat het om kennis en cognitieve vaardigheden (cultureel kapitaal) die maken dat iemand zich kan bewegen in bepaalde groepen met eigen gewoontes, waarden en normen. Lees verder in het TSG-artikel Cultureel kapitaal als verklaring voor SEGV (juni 2017)

Wat werkt bij de aanpak van SEGV?

De aanpak van SEGV is actueel en krijgt aandacht in landelijk gezondheidsbeleid zoals in de kamerbrief Landelijke nota Volksgezondheid, het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… en het Stimuleringsprogramma Gezond in... Op veel plekken werken lokale organisaties aan de aanpak van SEGV. Maar hoe pak je dat nu eigenlijk het beste aan?

Op deze pagina's vindt u de belangrijkste inzichten uit (inter)nationale studies en praktijkervaringen rond werken aan preventie en gezondere leefstijl bij mensen met een lage sociaaleconomische status. Loketgezondleven.nl helpt u hier ook op weg als u lokaal aan de slag wilt met de aanpak van leefstijlproblemen bij deze doelgroep. 

Stimuleringsprogramma Gezond in...

Het stimuleringsprogramma Gezond in… helpt gemeenten die GIDS-gelden ontvangen bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Dat doet het programma met advies op maat, praktische instrumenten en landelijke en regionale bijeenkomsten. Via het online platform Gezondin.nu kunnen gemeenten informatie en voorbeelden delen. Op deze site vindt u daarnaast kennis uit binnen- en buitenland en publicaties. Pharos en Platform31 voeren Gezond in... uit in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt samen met gemeenten en andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De informatie in dit actuele vraagstuk is samengesteld in nauwe samenwerking met Gezond in… 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer