U bent hier

Praktijkvoorbeelden aanpak SEGV

Op deze plek ziet u hoe uw collega’s in het land gezondheidsverschillen aanpakken.

Assen op weg naar brede aanpak gezondheidsachterstanden

Assen is één van de gemeenten die extra middelen krijgt voor de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden. Sinds november 2015 werkt Tinten Welzijnsgroep in opdracht van de gemeente Assen aan een uitvoeringsagenda voor de aanpak gezondheidsachterstanden.

Als eerste deden zij een brede inventarisatie. Alle beschikbare cijfers over de gezondheidssituatie van inwoners van Assen haalde men boven tafel. De Gezond in…-gebiedsindicatoren zijn hierbij gebruikt. De inventarisatie schetste een breed beeld van de problematiek in de wijken (zoals rond gezondheid, schulden, wonen en leefbaarheid). Om het beeld compleet te maken, vonden gesprekken plaats met professionals en collega’s vanbeleidsterreinen als volksgezondheid en sport, jeugdzorg, welzijn, werk en inkomen, Wmo en gebiedsgericht werken.

Een van de uitdagingen in Assen is initiatieven te laten aansluiten bij de vraag van de doelgroep en niet andersom. Daarom betrok men de inwoners nadrukkelijk bij de inventarisatie. Dat deed men via versnellingskamers, een methode om in korte tijd ideeën te verzamelen en inzicht te krijgen in elkaars opvattingen en ervaringen.

De uitkomsten van de inventarisatie zijn verwerkt in een uitvoeringsagenda. Lees meer in de brochure Gezond in... Assen.

Amsterdamse Aanpak Overgewicht maakt brede aanpak concreet

In Amsterdam heeft één op de vier à vijf jeugdigen overgewicht of obesitas, ofwel zo’n 25.000 kinderen. Kinderen met arme, laagopgeleide ouders zijn vaak zwaarder dan hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hogere sociaaleconomische situatie. Daarnaast komt overgewicht en obesitas relatief veel voor onder kinderen van ouders met een niet-westerse migratieachtergrond. Met de ‘Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht’ (AAGG) zet de gemeente Amsterdam in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht en obesitas onder de Amsterdamse jeugd. Sinds de start van de aanpak in 2013 is het percentage kinderen met overgewicht gedaald. De missie: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een integrale, stadsbrede aanpak die extra focust op buurten waar de problematiek het grootst is. Binnen dit programma zet de gemeente onder meer in op het stimuleren van een gezonde leefstijl, het organiseren van een gezond ingerichte openbare ruimte en zorgen dat er een sluitende zorgketen en goed en voldoende zorgaanbod is voor de kinderen die al overgewicht en obesitas hebben. De gemeente werkt daarvoor samen met veel publieke en private partners in de stad, uit onder meer het onderwijs, zorg, sport, ruimtelijke ordening en armoedebestrijding.

Ook intern is er veel samenwerking met andere beleidsterreinen, van sport tot onderwijs en van ruimtelijke ordening tot zorg. Zo werken AAGG en armoedebestrijding nauw samen gezien de overlap tussen de twee doelgroepen. Via slimme verbindingen tussen bestaande interventies benutten ze elkaars netwerk en contactmomenten om de doelgroep zo goed en effectief mogelijk te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kind-gids: de Stadspas Amsterdam biedt ook beweegaanbod voor doelgroep 0-2 jaar aan.
  • Het Flying Squad informeert Amsterdammers over diverse inkomensvoorzieningen en sluit aan bij AAGG-activiteiten in de focusbuurten.
  • Ook de Jeugdgezondheidszorg besteedt aandacht aan armoede en inkomensvoorzieningen.

Meer weten? Lees het programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (2015-2018) of bezoek de website. Daar vindt u bijvoorbeeld het uitvoeringsprogramma 2017.

Bron: Gezondin.nu in samenwerking met GIDS-gemeente Amsterdam

Rookvrij opgroeien in Haarlem Oost

Bijna de helft van de kinderen in Haarlem Oost groeit op in een huishouden waarin wordt gerookt. Thuis meeroken is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans dat kinderen zelf gaan roken en het draagt bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk willen dat doorbreken en zetten daarom in op: een rookvrij Haarlem Oost. Lees meer over het project, van startup tot afronding.

Mentale weerbaarheid vergroten

Hoe maak je inwoners mentaal weerbaarder en hoe voorkom je depressie? In Zuid-Holland Zuid werkte de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) samen met gemeenten en ketenpartners aan een gebiedsgericht preventieprogramma, met onder andere het thema mentale weerbaarheid. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) vormen een belangrijke doelgroep, maar zijn moeilijk te bereiken met interventies, bijvoorbeeld omdat ze zich niet aangesproken voelen. Om te achterhalen hoe je hen wel bereikt paste de DG&J sociale marketing succesvol toe. Men ging in gesprek met doelgroep, laagopgeleide volwassenen in de plattelandsgemeenten Korendijk, Sliedrecht en Zederik, over hun leefwereld en behoeften.

Uit die interviews blijkt bijvoorbeeld dat de doelgroep de huisarts als een belangrijk vertrouwenspersoon ziet, niet houdt van lange en theoretische cursussen en interesse heeft in lokaal nieuws. Deze inzichten vormden de basis voor een brainstorm van gemeenteambtenaren en professionals over het beter bereiken van de doelgroep met geschikte interventies.

Het resultaat is dat men in Zuid-Holland Zuid het interventieaanbod uitgebreid heeft met praktische, klachtgerichte mini-interventies. Huisartsen en POH’ers-ggz kunnen mensen met lichte klachten (slecht slapen, piekeren en stress) nu verwijzen naar deze interventie van vier bijeenkomsten. Deelnemers gaan met de POH’er daarin direct aan de slag met hun klachten door praktische opdrachten uit te voeren. Onderzoek laat positieve effecten zien op vermindering van klachten en deelnemers geven een hoge waardering aan de interventie.

Meer weten? Lees de factsheet Mentale weerbaarheid

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer